Výzva k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Grantový program Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - Mobility
Určen pro Studenti a pedagogové
 

Uzávěrka poskytovatele

30. dubna 2018Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů (cesta, pobyt, stravné, kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění dle aktuálního znění zákoníku práce.

MŠMT poskytne finanční podporu na jeden společný výzkumný projekt projekt ve výši max. 125 tis. Kč / 1 rok; tj. 250 tis. Kč na celou dobu řešení.

V rámci této výzvy se podpora nevztahuje na účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Návrhy společných česko-ukrajinských výzkumných projektů jsou přijímány (mimo jiné) také z oblasti sociálních věd, humanitních věd a věd o umění.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky.

Veškeré podrobné informace naleznete v příloze "Výzva k podávání návrhů ČR-UA".

Kompletní dokumentace včetně přihlášky a povinných příloh naleznete na webu poskytovatele.

Uzávěrka příjmu návrhů projektů je stanovena ze stany poskytovatele (MŠMT) na 30. dubna 2018.

Termín odevzdání přihlášky je temínem poskytovatele, nikoliv interním termínem AMU.

Termín odevzdání žádosti na rektorát AMU je 20. dubna 2018.