ZÉTA

Poskytovatel TAČR
Grantový program ZÉTA
 
Anotace Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. V programu budou podporovány projekty, které spadají dle čl. 25 odst. 2 písm. b) a c) Nařízení a čl. 1. 3. písm. e) Rámce do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci). Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020, a to pro projekty v oblastech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

Uzávěrka poskytovatele

září 2018


CÍLE PROGRAMU

Cílem programu je

  1. zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
  2. zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a
  3. podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchaců magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a vědeckovýzkumných pracovníků do 35 let. Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Action COFUND Horizontu 2020, a to na projekty, které jsou v souladu se zaměřením programu.

více informací o programu zde