ZÉTA

Poskytovatel TAČR
Grantový program ZÉTA
Určen pro Studenti
 

Uzávěrka poskytovatele

25. října 2018


Na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a vědeckovýzkumných pracovníků do 35 let. Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Action COFUND Horizontu 2020, a to na projekty, které jsou v souladu se zaměřením programu.

Související výzva: GENDER NET Plus.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ZÉTA, kterými jsou:

  • zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru
  • podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hodin dnem 13. 9. 2018 a končí dnem 25. 10. 2018v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
  2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.