Doporučení rektora AMU k situaci s šířením koronaviru

V návaznosti na rozhodnutí státních orgánů (Ministerstvo zdravotnictví ČR zde, Bezpečnostní rada státu zde) informuje vedení AMU o níže uvedených opatřeních. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce.

  1. Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů a frekventantů na výuce a kurzech bez ohledu na formu studia. Doporučujeme, aby po rozhodnutí děkanů fakult bylo studium nahrazováno tam, kde je to možné, distanční formou (individuální konzultace on-line, webináře, on-line diskusní skupiny a podobně). Těchto forem by mělo být využito v maximální míře, kterou dovoluje charakter studia na umělecké škole.
  2. Akademičtí a vědečtí pracovníci budou do zaměstnání docházet podle pokynů svých přímých nadřízených. Ostatní zaměstnanci v souladu s pokyny svých přímých nadřízených zajistí chod pracovišť po celou dobu mimořádného opatření. Zaměstnanci, kterým v souvislosti s uzavřením základních škol vzniknou vážné rodinné komplikace, mohou po dohodě s přímým nadřízeným využít home-office.
  3. Od 11. 3. 2020 budou uzavřeny všechny fakultní knihovny. Na zaměstnance knihoven se vztahuje bod 2).
  4. Nadále platí již dříve zveřejněné pokyny a doporučení, zejména týkající se výjezdu a příjezdu osob ze zahraničí.
  5. Žádáme všechny zaměstnance a studenty, aby pravidelně sledovali aktuální informace na webové stránce a sociálních sítích AMU a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky.

Všechna opatření platí do odvolání. Veškeré související záležitosti jsou v řešení.

Rector’s Recommendation Regarding the Spread of Coronavirus

With reference to the decision of the state authorities (Ministry of Health of the Czech Republic here, National Security Council here), the administration of the Academy of Performing Arts in Prague provides information on the below mentioned measures. Their aim is to protect public health in connection with the spreading of the coronavirus disease.

  1. All classes are being cancelled from 11 March 2020 and the students and attendees are banned from attending any lectures or courses regardless of their type of education. We recommend that after the decision of the deans of the individual faculties, the studies are substituted, when possible, with distant education (individual online consultations, webinars, online discussion groups and so on). These forms should be used to such a degree that the character of the studies at performing art academy allows.
  2. Academic and expert staff will attend their employment based on the instructions issued by their immediate superiors. Other employers will, in compliance with the instruction of their immediate superiors, ensure operation of the workplace during the course of the emergency measures. Employees who are facing complex family situations in connection with the closure of elementary schools, can work from home under the accord of their immediate superior.
  3. All faculty libraries will be closed from 11 March  2020. The measures mentioned in point 2) apply to all library employees.
  4. The earlier announced measures and recommendations, mainly concerning the departure and arrival of people from abroad, are still valid.
  5. We ask all employees and students to regularly check the latest information on the website and social networks of the Academy of Performing Arts and check their email inboxes daily.

All measures are valid until further notice. All related matters are being addressed.

10. březen 2020

.