Mimořádná opatření k dokončování absolventských uměleckých prací

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

rád bych Vás informoval o aktuálním rozhodnutí vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví o zmírnění restriktivních opatření v oblasti vysokého školství.

Prostřednictvím mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 2020 č. j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN a č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN byly stanoveny výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách a zároveň je nově definována výjimka ze zákazu volného pohybu osob umožňující cestovat v rámci České republiky za účelem výuky, zkoušek nebo jiných činností na vysoké škole.

Nadále se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se však nevztahuje na:

a) individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury pro studenty všech ročníků,

b) na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia v těchto případech:

  1. konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  2. umělecká nebo experimentální práce zejména pro realizaci závěrečných prací a absolventských výkonů v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  3. praktická výuka a praxe.

Student se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

- je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

- u vstupu do zkušební či vyučovací místnosti provede dezinfekci rukou,

- nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

- poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

Text tohoto čestného prohlášení je v příloze a současně bude k dispozici při vstupu do vysoké školy.

Studenti závěrečných ročníků studia ve výše uvedených případech 1) až 3) se mohou pohybovat a pobývat v rámci uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, pokud to povaha umělecké činnosti umožňuje.  V opačném případě doporučuji při kontaktu s ostatními osobami dodržovat odstup nejméně 3 metry. Bližší podrobnosti mohou stanovit fakulty.

Výše uvedené výjimky a opatření nabývají účinnosti ode dne 20. dubna 2020.

doc. Jan Hančil
rektor

 

16. duben 2020

Dokumenty:

Čestné prohlášení studenta AMU o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


.