Mimořádné opatření k osobní přítomnosti studentů na AMU

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

rád bych Vás informoval o aktuálním rozhodnutí vlády České republiky o dalším zmírnění restriktivních opatření v oblasti vysokého školství, které navazuje na předcházející mimořádné opatření ze dne 16. 4. 2020.

Prostřednictvím usnesení vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 455 byly stanoveny další výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách.

Nadále se zakazuje osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkouškách při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se však nevztahuje na:

a) individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury pro studenty všech ročníků,

b) na osobní přítomnost studentů všech ročníků studia v těchto případech:

  1. konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  2. umělecká nebo experimentální práce zejména pro realizaci závěrečných prací a absolventských výkonů v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  3. praktická výuka a praxe.

Student se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

- je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

- u vstupu do zkušební či vyučovací místnosti provede dezinfekci rukou,

- nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

- poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Text tohoto čestného prohlášení je v příloze a současně bude k dispozici při vstupu do vysoké školy.

Studenti ve výše uvedených případech výjimek dle bodů 1) až 3) se mohou pohybovat a pobývat v rámci uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, pokud to povaha umělecké činnosti umožňuje.  V opačném případě doporučuji při kontaktu s ostatními osobami dodržovat odstup nejméně 3 metry. Bližší podrobnosti vztahující se k tomuto odstavci mohou stanovit fakulty.

Aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19, a současně bylo možné zajistit veškerá opatření umožňující obnovení některých součástí studia na AMU, nabývají výše uvedená opatření a výjimky účinnosti ode dne 4. května 2020.

Toto opatření bylo projednáno Kolegiem rektora AMU dne 24.4.2020.

Současně upozorňuji na aktuální výnos rektora (viz. příloha), kterým se stanoví zvláštní pravidla pro studium a činnost akademických orgánů na Akademii múzických umění v Praze v kalendářním roce 2020.   

doc. Jan Hančil
rektor

24. duben 2020

Přílohy:

Výnos 04_2020_zvláštní pravidla pro studium a činnost akad. orgánů na AMU_2020.pdf (166.3 KB)

Dokumenty:

Čestné prohlášení studenta AMU o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


.