Provozní opatření po ukončení nouzového stavu 17. 5. 2020

Návazně na průběžně přijímaná opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví k rozvolňování přijatých omezení a na výsledky jednání vedení AMU dne 13. 5. t. r. dochází s účinností od pondělí 18. 5. t. r. k upřesnění provozních opatření takto:

  1. Administrativní provoz (včetně PC centra) bude obnoven v plném rozsahu (tzn. přítomnost zaměstnanců na pracovišti v pracovní době).
  2. V rámci tohoto režimu je třeba důsledně dodržovat všechna hygienická pravidla, tj.  mytí rukou, nošení roušek, dodržování dostatečného odstupu mezi zaměstnanci, průběžnou dezinfekci vstupu/klik do jednotlivých kanceláří a administrativních prostor. Za průběžnou dezinfekci vstupu/klik odpovídají zaměstnanci přítomní na pracovišti.
  3. Přímý nadřízený zaměstnanec může stanovit režim home office (rizikové skupiny zaměstnanců, zdravotní stav/věk a zaměstnanci s dětmi předškolního a školního věku).
  4. Všichni zaměstnanci, kteří pracují v režimu home office, musí mít přesměrovanou pevnou linku na číslo svého mobilního telefonu. Při přesměrování je nutno zadat nejprve 0, pokud by s přesměrováním byly potíže, je třeba se obrátit na PC oddělení.
  5. Od pondělí 18. 5. t. r. je zprovozněna vrátnice Hartigovského paláce v pracovní dny od 7.30 hod. do 17.00 hod., o víkendech bude vrátnice uzavřena.  V prostoru vrátnice jsou zajištěna nezbytná preventivní hygienická a administrativní opatření.
  6. Vrátnice Lichtenštejnského paláce bude v provozu ve standardním režimu. V prostoru vrátnice jsou zajištěna nezbytná preventivní hygienická a administrativní opatření.
  7. Provoz Café HAMU od 18.5. do 22. 5. včetně: v pracovní dny v době od 9 do 16 hodin. Výdej jídel (obědy, drobné občerstvení, teplé a studené nápoje) bude pro studenty a zaměstnance AMU zajištěn v režimu „přes okénko“.
  8. Zvláštní pravidla pro studium a činnost akademických orgánů jsou obsahem Výnosu rektora č. 4/2020, který nabyl platnosti a účinnosti dnem 24. 4. t. r.

Děkuji všem za průběžnou součinnost, dodržování všech pravidel a zodpovědné chování.

Nestandardní situace řešte, prosím, dohodou telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Ing. Ladislav Paluska v.r.
kvestor AMU

13. květen 2020

.