Aktuální informace kvestora k ubytování na Koleji AMU, Hradební 7, Praha 1

Vážení ubytovaní, milé studentky, milí studenti,

v návaznosti na skončení nouzového stavu v ČR ke dni 17.5.2020 v souvislosti s koronavirem , dochází k následujícím úpravám výše plateb kolejného u studentů ubytovaných na koleji AMU v Praze takto:

1/ u studentů, kteří byli na Koleji AMU prokazatelně ubytováni v době nouzového stavu , platného od 12.3.2020, se výše kolejného nemění a kolejné hradí beze změny, tedy ve 100 % výši - dle platné ubytovací smlouvy.

2/ u ostatních studentů s platnou ubytovací smlouvou na Koleji AMU končí platnost poskytované 80% slevy z kolejného v období od 12.3.2020 a s účinností od 18.5.2020 hradí studenti kolejné v plné 100% výši – dle platné ubytovací smlouvy.

3/ k datu ukončení nouzového stavu – platí beze zbytku všechna ustanovení uzavřené ubytovací smlouvy . To znamená, že zároveň končí možnost předčasného ukončení ubytovací smlouvy bez sankce - dle příslušného ustanovení ubytovací smlouvy.

Současně dávám všem studentům na vědomí, že zákaz návštěv na Koleji AMU zůstává zatím v platnosti až do odvolání.

Zároveň si vás dovoluji upozornit, že dle ustanovení smlouvy o ubytování má AMU v odůvodněných případech právo v průběhu trvání smlouvy jednostranně změnit písemným sdělením zaslaným ubytovanému v dostatečném předstihu pokoj a přidělit ubytovanému jiný pokoj k přechodnému ubytování, a to na dobu nezbytně nutnou.

Věřím, že toto opatření nebude nutné uplatňovat, ale v případě prokázání onemocnění COVID-19 u osoby ubytované na Koleji AMU, může AMU toto opatření využít, s tím, že za dostatečný předstih se považuje oznámení zaslané 24 hodin před provedením změny pokoje. V takovém případě prosím o poskytnutí maximální možné součinnosti.

Situace studentů, kteří v současnosti nemohou ubytování a služby s tím spojené využívat s ohledem na opatření omezující volný pohyb osob mezi státy přijatá Vládou ČR či jiného státu, budou řešeny individuálně, a to na základě žádosti studenta, doručené ve formě emailu vedoucímu koleje AMU.

Děkuji všem za dodržování  – v současné době – všech platných epidemiologických pravidel a pevně věřím, že vývoj pandemie v České republice brzy dovolí nám všem návrat k běžnému životu.


V Praze dne 18. 5. 2020
ing. Ladislav Paluska
kvestor

 

 

 

18. květen 2020

.