Mimořádná situace spojená s epidemií COVID-19 - provoz a fungování rektorátu od pondělí 11. 1. 2021

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci a na základě veškerých aktuálně vyhlášených vládních opatření ke zpomalení šíření koronavirové nákazy stanovuji s účinností od pondělí 11. 1. 2021 následující pravidla pro provoz a fungování rektorátu:

1. V maximální míře využít pro všechny zaměstnance práci z domova, pokud to provoz umožňuje. V kanceláři bude přítomen maximálně jeden zaměstnanec (netýká se nezbytného předávání dokumentů).

2. Administrativní pracovníci a referenti odborných úseků jsou povinni dodržet všechny předem stanovené termíny, které se týkají splatnosti faktur, vystavování objednávek, provozních záležitostí, mzdových, personálních a dalších podkladů souvisejících se služebními cestami a jejich vyúčtováním.

3. Chod příslušných oddělení rektorátu bude zajištěn pouze v úterý a ve čtvrtek od 9 do 13 hodin. Chod sekretariátu rektorátu bude zajištěn denně jedním zaměstnancem.

4. Úřední hodiny podatelny zůstávají nezměněny.  V kanceláři bude přítomen maximálně jeden zaměstnanec (netýká se nezbytného předávání dokumentů).

5. Vzhledem ke snaze omezit hotovostní styk na minimum bude pokladna rektorátu uzavřena, v případě potřeby je nutné kontaktovat s předstihem D. Jančovičovou (l. 521, dana.jancovicova@amu.cz).

6. Termín odevzdání podkladů týkajících se výplaty mezd za leden t. r. musí být dodržen
nejpozději do 28. 1. 2021. Podklady je potřeba doručit v listinné podobě (byť nepodepsané) a zároveň e-mailem zaslat příslušné pracovnici Zaměstnaneckého oddělení seznam PID a odsouhlasení (jako příkazce, správce či hl. účetní).

7. Po celou dobu platnosti opatření bude v PC oddělení zajištěna každodenní služba jednoho pracovníka. V případě, že není možné vytisknout nezbytné podklady, je možné je zaslat na e-mailovou adresu pc@amu.cz spolu s žádostí o tisk a sdělením, kam mají být vytištěné dokumenty doručeny/předány.

8. Oběh účetních dokladů zůstává s časovým omezením (viz bod 3) zajištěn beze změn.

9. Je nařízena pečlivá desinfekce prostor kanceláří, zejména klik a vstupů.

10. Přístup pro zaměstnance bude i nadále možný pouze přes Lichtenštejnský palác. Vrátnice Hartigovského paláce je uzavřena.

11. Všichni zaměstnanci, kteří pracují z domova, musí mít přesměrovanou pevnou linku
na číslo svého mobilního telefonu. Při přesměrování je nutno zadat nejprve 0, pokud by s přesměrováním byly potíže, je třeba se obrátit na PC oddělení.

12. Výše uvedená provozní opatření platí do 22. 1. t. r. včetně, případné změny budou oznámeny v návaznosti na vývoj epidemiologické situace.

Děkuji všem za průběžnou součinnost, dodržování všech pravidel a zodpovědné chování.
Nestandardní situace řešte, prosím, dohodou telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Ing. Ladislav Paluska v.r.

7. leden 2021

.