Aktuální informace kvestora k ubytování na koleji AMU, Hradební 7, Praha 1 ze dne 12. 4. 2021

Vážení ubytovaní, milé studentky, milí studenti,

v návaznosti na množící se dotazy týkající se režimu na Koleji AMU (zejména plateb kolejného) v období nouzového stavu v rámci 2. vlny koronaviru, s přihlédnutím k Aktuálním opatření MŠMT pro vysoké školy v souvislosti s COVID - 19, vám sděluji, že i v rámci pandemického zákona zůstávají v maximální míře zachována všechna ustanovení uzavřené ubytovací smlouvy, platné do 30. 6. 2021. Provoz koleje AMU zůstává zachován s omezeními, vyplývajícími z platných opatření MŠMT.

Výše kolejného za měsíc březen 2021 a související informace:

1) u studentů, kteří byli na Koleji AMU prokazatelně ubytováni stejně, jako před 28. 2. 2021, se výše kolejného nemění a kolejné hradí beze změny, tedy ve 100 % výši dle platné ubytovací smlouvy. Z důvodů minimalizace vzájemného osobního kontaktu mezi studenty a recepcí se doporučuje využít k úhradě kolejného platbu bezhotovostním převodem na bankovní účet AMU,

2) u ostatních studentů, kteří prokazatelně Kolej AMU i přes platnou ubytovací smlouvu v měsíci březnu 2021 nevyužívali, případně ji využívali jen částečně, vzhledem k přijatým vládním nařízením, se AMU rozhodla snížit kolejné o 90% z ceny kolejného dle platné ubytovací smlouvy. Výše kolejného tedy činí 10 % kolejného a uvedená výše je platná pro období od 28. 2. 2021 do 31. 3. 2021. V případě opětovného nastěhování na kolej AMU v průběhu měsíce března 2021, bude výše uvedená sleva poskytnuta do data tohoto nastěhování,

3) studenti, kteří využili ubytování na koleji AMU v měsíci březnu 2021 pouze v omezeném počtu dní za účelem zkoušky či individuální konzultace v souladu s výjimkou poskytování ubytování studentům VŠ, hradí kolejné pouze za tyto dny ubytování dle platné ubytovací smlouvy,

4) termín splatnosti kolejného dle platné ubytovací smlouvy se mění tak, že se posouvá o 1 týden dopředu, tj. termín splatnosti kolejného za měsíc březen 2021 je do 22. 4. 2021,

5) současně připomínám, že až do odvolání platí na Koleji AMU zákaz návštěv.


Zároveň si vás dovoluji upozornit, že dle ustanovení smlouvy o ubytování má AMU v odůvodněných případech právo v průběhu trvání smlouvy jednostranně změnit písemným sdělením zaslaným ubytovanému v dostatečném předstihu pokoj a přidělit ubytovanému jiný pokoj k přechodnému ubytování, a to na dobu nezbytně nutnou. Věřím, že toto opatření nebude nutné uplatňovat, ale v případě prokázání onemocnění COVID-19 u osoby ubytované na Koleji AMU, může AMU toto opatření využít, s tím, že za dostatečný předstih se považuje oznámení zaslané 24 hodin před provedením změny pokoje. V takovém případě prosím o poskytnutí maximální možné součinnosti. Případná změna výše kolejného za období po 31. 3. 2021 či další změny režimu na koleji budou všem studentům s platnou ubytovací smlouvou včas oznámeny, a to v závislosti na vývoji celkové pandemické situace a omezení provozu kolejí. Současně vyzývám všechny studenty v současné době ubytované na Koleji AMU k přísnému dodržování všech vládou vyhlášených opatření proti dalšímu šíření koronaviru, jakož i všech ustanovení smlouvy o ubytování.

Děkuji za vaši součinnost a věřím, že tuto nelehkou dobu zvládneme ve zdraví.

V Praze dne 12. 4. 2021

Ing. Tomáš Langer , Ph.D. , v. r. kvestor

12. duben 2021

.