Doktorandský klub AMU - výzkumná, diskusní, inspirační a networkingová platforma pro doktorandy AMU

Jste doktorandem/doktorandkou AMU a rádi byste věděli, jaký výzkum dělají vaši kolegové/kolegyně na jiných fakultách? Jaké otázky řeší, jaké metody používají? Chtěli byste otestovat svoje teze a hypotézy? Setkat se s ostatními doktorandy a navázat kontakty třeba pro příští spolupráci? Nebo si prostě dát kafe s někým, kdo má stejně jako vy pocit, že být doktorandem je osamocená řehole?

Centrum pro doktorská studia připravilo pro doktorandy/dky AMU Doktorandský klub.
DK je zamýšlený jako pravidelná platforma pro neformální setkávání doktorandů/dek všech fakult AMU. Cílem setkání je prezentace výzkumu, debata a navazování kontaktů. Klub má být inspirační a umožnit studentům/tkám poznat navzájem sebe i svůj výzkum. Na každém klubu budou prezentovat svůj výzkum 3 studenti napříč fakultami.

První setkání se bude konat 26. 4. 2022 od 15.30 do 18 hodin v Divadle Inspirace HAMU, Malostranské nám. 258.
 

Program 

15.00 – 15.15 Uvítání a představení chystaných předmětů a aktivit CDS

15.15 – 16.30 Prezentace 3 doktorských projektů / Diskuse

16.30 – 17.30 (18.00) Občerstvení a neformální část

 

                  Prezentující doktorandi a jejich projekty

 

Mariana Čížková (DAMU) / Inscenační proces jako cesta k rozvoji divadelního myšlení dětí a dospělých
Tématem výzkumu je dramaturgicko-režijní koncepce v divadle hraném dětmi, konkrétněji otázky, které si současní tvůrci divadla hraného dětmi při tvorbě koncepce pokládají. Metoda hloubkových polo-strukturovaných rozhovorů s deseti respektovanými tvůrci nabídla revizi základního korpusu otázek kladených při tvorbě dramaturgicko-režijní koncepce. Prezentace také nastíní obecnější závěry vyplývající z výzkumu a možnosti inspirace a využití pro jiné typy divadelních projektů.

Ludmila Pavlová (HAMU) Vývoj polské houslové tvorby a pedagogiky 20. století a evropské vlivy
Prezentace se zaměří na mapování houslové školy v Polsku a v Čechách, jejich vzájemných vlivů a přenosu informací a stylů skladeb pro housle či stylu výuky, která funguje na principu „domino vlny“ mezi jednotlivými národy. Pozornost bude věnována polské národní identitě ústící ve Varšavský podzim a jejímu vlivu, na Čechy, či instrumentálním aspektům Nové hudby houslových skladeb v Polsku a v Čechách. Důležitou součástí je vytvoření časové osy skladatelů, virtuózů, pedagogů a tvůrčích období a diagramu vlivů hudebních směrů, významných událostí ovlivňující evropský vývoj působících na Polsko a Čechy v houslové tvorbě 20. století. Studentka představí i soutěž AMU Excellent, v níž aktuálně řeší svůj výzkum.  

Jiří Forejt (FAMU) / Filmová výchova: úvod do oborového hledání
Prezentace vymezí filmovou výchovu jako emancipovaný obor na pomezí umělecké a pedagogické praxe, který disponuje širokou paletou uplatnění od formálního vzdělávání, volnočasových aktivit, až po odvětví filmové kultury. Smyslem výzkumu je odhalení transformačních procesů, jejichž prostřednictvím by mohla filmová výchova utvářet původní oborové metody, techniky, didaktická a průpravná cvičení a pedagogické strategie, odvozené od výrazových prostředků a organizačních postupů filmového umění. Filmová výchova musí využívat výrazových možností filmu pro pedagogické cíle. Tyto transformační procesy jsou zkoumané ve čtyřech oblastech: produkci, recepci, reflexi a medialitě. Praktickým vyústěním disertačního výzkumu je snaha o založení studijního programu věnovaného filmové výchově na FAMU. Existence specializovaného akademického pracoviště je základním předpokladem pro další oborový rozvoj. Prezentace se tak zaměří i na představení teoretických východisek strukturování tohoto nového studijního programu.

Pokud se chcete DK účastnit, potvrďte svoji účast na jindriska.blahova@amu.cz do 11. 4. 2022.

6. duben 2022

.