Výběrové řízení na akademické/ho pracovníka/pracovnici a vedoucí/ho Kabinetu historie a teorie audiovize FAMU

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo akademické/ho pracovníka/pracovnice a vedoucí/ho Kabinetu historie a teorie audiovize FAMU.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 4) a odst. 3), a dále § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Požadavky:

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

Předpokládaný nástup:

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. Jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail.
  2. Strukturovaný pracovní životopis.
  3. Přehled odborné a publikační činnosti.
  4. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.
  5. Motivační dopis.
  6. Koncepce fungování Kabinetu historie a teorie audiovize jakožto organizátora společné výuky a podpory dalších pracovišť FAMU o rozsahu minim. 2 normostran. Toto nově vznikající pracoviště by mělo plnit primárně tyto funkce:

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 23. 3. 2023 elektronicky na e-mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení na vedoucí/ho kabinetu. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

21. únor 2023

.