Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo akademické/ho pracovníka/pracovnice a vedoucí/ho Katedry scenáristiky a dramaturgie.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 4) a odst. 3), a dále § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Požadavky:

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

Předpokládaný nástup:

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. Jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail.
  2. Strukturovaný pracovní životopis.
  3. Přehled odborné činnosti.
  4. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.
  5. Koncepce rozvoje programu (oboru) a katedry na další čtyři roky s ohledem na vytvoření pluralitního prostředí, v němž se studující rozvíjejí na základě svého estetického zaměření, tvůrčích aspirací a svého jedinečného talentu.  
  6. Definování profilu absolventa bakalářského a magisterského studia. Definování rozsahu rámcového obsahu osvojených praktických dovedností a teoretických znalostí.
  7. Definování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (dílny, ročníkový způsob, po cvičeních, kombinace těchto způsobů apod.).
  8. Definování personální politiky katedry: personální složení (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové apod.).
  9. Návrhy konkrétních forem spolupráce s dalšími katedrami FAMU.

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 2. 4. 2023 elektronicky na e-mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení na vedoucí/ho KSD. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

3. březen 2023

.