DOTAČNÍ PROGRAMY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

mhmp - granty v oblasti kultury

Granty v oblasti kultury

Grantová podpora kultury z prostředků hlavního města Prahy je směrována zásadně na produkt v oblasti kultury, na konkrétní kulturní projekt nebo subjekt. Zahrnuje plnou škálu oblastí kultury a uměleckých druhů a žánrů včetně designu, jak podle aktuálního členění používaného v zemích EU (performing arts, kulturní dědictví, literatura, visual arts), tak financování široké škály oblastí kultury v tradičním dělení na divadlo, tanec, hudbu, výtvarné umění, literaturu a knihovny, film, folklor.

Zásadně však směřuje na realizaci projektů s omezeným regionálním významem, které nejsou předmětem výměny mezi členskými státy EU.

Grantová podpora v oblasti designu / designové tvorby bude poskytována v režimu de minimis (dle Nařízení  Komise č. 1407/2013 ze dne18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis). Granty jsou poskytovány na schválené projekty grantové oblasti kultury formou ex ante a poskytují se v těchto kategoriích: kategorie A – víceleté granty na podporu kontinuální činnost/projektu s dlouhodobým významným přínosem pro hl. město Prahu a v kategorii B – roční granty/projektové financování. Žádosti jsou přijímány v těchto oborech: divadlo, hudba, tanec a nonverbální umění, vátvarné umění, design a fotografie, literatura (s výjimkou periodického tisku), audiovizuální díla a umění nových médií, ostatní (mezioborové a víceoborové projekty). Do prostupného otevřeného systému katerogirí mohou být zařazeny subjekty bez ohledu na právní formu své existence. Záleží pouze na typu jejich činnosti, který musí odpovídat kulturně politickým záměrům vyjádřeným v Koncepci kulturní politiky HMP.

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

Městská část Praha 1 – Granty v oblasti kultury

Smyslem a cílem dotačního programu v oblasti kultury je podpora širokého spektra nabídky kulturních příležitostí (exitující funkční aktivity i začínající subjekty), jenž slouží ke kulturnímu vyžití především občanům Městské části Praha 1.

O dotaci mohou žádat subjekty, které provozují svou činnost na území Městské části Praha 1, a které jsou registrovány dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Dotace jsou poskytovány pouze hlavním pořadatelům, producentům či koordinátorům, kteří ve vlastní produkci či koprodukci odpovídají za realizaci kulturních projektů, činností a aktivit. Hlavním kritériem pro hodnocení žádosti je přínos a konkrétní benefity projektu pro občany Prahy 1. Doporučujícím kritériem pro hodnocení žádosti je vícezdrojové financování.

Termín podání žádostí o grant bývá obvykle v první polovině roku.

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .