Grantové agentury

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.


V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

GA ČR je nezávislá státní instituce, která poskytuje účelovou podporu na řešení těchto typů grantových projektů:

 • standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum,

 • juniorské grantové projekty, které jsou určeny pro podporu projektů základního výzkumu studentů doktorského studia se zřetelem na posílení mezinárodní spolupráce realizované výměnou pracovníků,

 • mezinárodní grantové projekty, které jsou zaměřeny na podporu projektů základního výzkumu na základě bilaterálních dohod GA ČR s různými zahraničními grantovými institucemi,

 • projekty na podporu excelence v základním výzkumu, které jsou zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR.
   
 • mezinárodní projekty - "LA granty" hodnocené na principu „Lead Agency“, zaměřené na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu. GA ČR na této podpoře mezinárodní kooperace vědeckých týmů spolupracuje se spol. Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko.

Ročně se o granty GA ČR uchází kolem 3000 navrhovatelů, z nichž zhruba jedna čtvrtina grant získá.

Aktuálně:

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 22. 2. 2019 čtyři veřejné soutěže VaVaI: na podporu projektů stadnardních, juniorských, mezinárodních a projektů EXPRO.
Přihlášky je možné podávat do 8. 4. 2019.

Zároveň od 7. 1. 2019 do 12. 4. 2019 2019 běží soutěžní lhůta pro podávání LA grantů.

Více na stránkách GA ČR: https://gacr.cz/aktuality/

 

Technologická agentura České Republiky

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 


Podle zákona č. 130/2002 Sb. TA ČR zabezpečuje:

 • přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,

 • hodnocení a výběr návrhů programových projektů,

 • poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, 

 • kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,

 • hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,

 • zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti,

 • poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,

 • podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,

 • jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,

 • spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.

171016 HARMONOGRAM 2018

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje uchazeče o plánovaném harmonogramu veřejných soutěží v roce 2018. V následujícím roce bude vyhlášeno 12 veřejných soutěží, a to včetně výzev na Seal of Excellence SME Instrumentu, v cofundech a v programu Národní centra kompetence. Další novinkou by měla být první výzva v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska. Při přípravě harmonogramu veřejných soutěží usiluje TA ČR zejména o zavedení principů "pravidelnosti" a "předvídatelnosti". Tím je myšlen záměr vyhlašovat soutěže v jednotlivých programech vždy přibližně ve stejnou dobu.

V souvislosti se zaměřením vědeckovýzkumných aktivit Akademie múzických umění věnujte prosím pozornost především následujícím výzvám

Program ZÉTA // březen 2018

-na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchaců magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a vědeckovýzkumných pracovníků do 35 let. Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Action COFUND Horizontu 2020, a to na projekty, které jsou v souladu se zaměřením programu.

více informací o programu zde

seminář k programu 25.10.2017 přihlášení zde

Program ÉTA // výzva duben 2018

- podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, pro zvyšování kvality života člověka v době dynamických proměn technologií

-budou podpořeny projekty, které využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, propojují výzkum technického a netechnického charakteru, nebo navazují na potenciál výstupů základního výzkumu směřující k aplikacím

cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu v oblastech

- oblasti výzkumu člověk a společnost, člověk a prostředí

- předpokládané výsledky a přínosy: P, Z, F, G, N, R

minimální délka projektu je 12 měsíců, maximální doba řešení 3 roky

další informace zde

Program DELTA // výzva květen 2018

- podporuje bilaterální a multilaterární spolupráci v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací

- nově byla navázána spolupráce se zeměmi - Israel, Japonsko, Kanada

- předpokladem je dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků: P, Z, F, G, N, R

další informace na adrese

 

Cofundové výzvy

- aktuální výzvy CHIST-ERA III // výzva říjen 2017 deadline 11.1.2018, výzva září 2018

// vyhlášeno 6.10.2017 znění naleznete zde

zaměření programu

object recognition - data sharing and experiment reproductibility

big data and process modeling
detailní informace k vybraným tématickým okruhům naleznete zde

fáze I - joint calls na úrovni evropské unie /v září 2018/

fáze II - joint calls na úrovni TAČR /v prosinci 2018/

NOVĚ Projekty, které v rámci hodnocení H2020 dostali hodnocení na evropské úrovni tzv. "seal of excellence" postupují v národním hodnocení zrychleným řízení a již nejsou znovu hodnoceny.

na rok 2018 jsou připraveny mezinárodní výzvy

12/2017 GENDER.NET Plus Call 2017

1/2018 CHIST-ERA Call 2017 příjem předběžných návrhů

3/2018 výzva M-ERA.NET Call 2018

O aktuálních termínech výzev a jednotlivých programech Vás budu průběžně informovat. Případně můžete sledovat na stránkách TAČR

Návrhy projektů se předkládají v elektronické formě prostřednictvím aplikace ISTA na adrese https://ista.tacr.cz