Grantové agentury

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.


V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

GA ČR je nezávislá státní instituce, která poskytuje účelovou podporu na řešení těchto typů grantových projektů:

 • standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum,

 • juniorské grantové projekty, které jsou určeny pro podporu projektů základního výzkumu studentů doktorského studia se zřetelem na posílení mezinárodní spolupráce realizované výměnou pracovníků,

 • mezinárodní grantové projekty, které jsou zaměřeny na podporu projektů základního výzkumu na základě bilaterálních dohod GA ČR s různými zahraničními grantovými institucemi,

 • projekty na podporu excelence v základním výzkumu, které jsou zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR.
   
 • mezinárodní projekty - "LA granty" hodnocené na principu „Lead Agency“, zaměřené na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu. GA ČR na této podpoře mezinárodní kooperace vědeckých týmů spolupracuje se spol. Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko.

Ročně se o granty GA ČR uchází kolem 3000 navrhovatelů, z nichž zhruba jedna čtvrtina grant získá.

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 22. 2. 2019 čtyři veřejné soutěže VaVaI: na podporu projektů stadnardních, juniorských, mezinárodních a projektů EXPRO.

 

Přihlášky je možné podávat do 8. 4. 2019.

Zároveň od 7. 1. 2019 do 12. 4. 2019 běží soutěžní lhůta pro podávání LA grantů.

Více na stránkách GA ČR: https://gacr.cz/aktuality/

 

Technologická agentura České Republiky

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 


Podle zákona č. 130/2002 Sb. TA ČR zabezpečuje:

 • přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,

 • hodnocení a výběr návrhů programových projektů,

 • poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, 

 • kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,

 • hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,

 • zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti,

 • poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,

 • podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,

 • jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,

 • spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.

Návrhy projektů se předkládají v elektronické formě prostřednictvím aplikace ISTA na adrese https://ista.tacr.cz

Aktuální harmonogram veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI) TA ČR na rok 2019.