GRANTOVÉ AGENTURY

GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKy

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.

V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky a pracovnice. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

GA ČR je nezávislá státní instituce, která poskytuje účelovou podporu na řešení těchto typů grantových projektů:

 • Standardní grantové projekty - podpora projektů základního výzkumu.

 • JUNIOR STAR - podpora excelentního základního výzkumu a příležitost začínajícím vědeckým pracovníkům a pracovnicím dosáhnout vědecké samostatnosti a vybudovat novou vědeckou skupinu s několika spolupracovníky a spolupracovnicemi, moderním vybavením a nezávislým programem na špičkové mezinárodní úrovni.

 • Mezinárodní grantové projekty - podpora projektů základního výzkumu na základě bilaterálních dohod GA ČR s různými zahraničními grantovými institucemi.

 • Mezinárodní projekty - "LA granty" - hodnocené na principu „Lead Agency“, zaměřené na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu. GA ČR na této podpoře mezinárodní kooperace vědeckých týmů spolupracuje se spol. Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko.
 • Podpora ERC žadatelů - projekty na podporu ERC žadatelů a žadatelek mají napomoci vědcům a vědkyním k nabytí zkušeností a zvýšení úspěšnosti při získávání finančních prostředků ze struktur Evropské unie a posílit excelenci v základním výzkumu v ČR.
 • EXPRO projekty - jejich cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit tak nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů.
 • POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP –  INCOMING - motivace vynikajících vědeckých pracovníků a pracovnic s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kteří jsou na počátku vědecké kariéry, k řešení jejich vlastního vysoce kvalitního vědeckého projektu na instituci v České republice.

 • POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING - Cílem je umožnit vynikajícím tuzemským vědeckým pracovníkům a pracovnicím na počátku jejich vědecké kariéry realizovat vlastní vědecký záměr zahrnující dlouhodobou zahraniční vědeckou stáž v kombinaci s dokončením řešení na domácí instituci.

GA ČR podporuje vědecké projekty ve všech vědních oborech základního výzkumu. Vědní obory jsou rozčleněny do 40ti hodnotících panelů, u EXPRO projektů pak 8 oborových komisí vymezených Statutem GA ČR. Navrhovatel či navrhovatelka projektu sám/a určuje, do kterého panelu či oborové komise by měl být projekt zařazen. Návrh projektu bude v rámci veřejné soutěže hodnocen v panelu či oborové komisi určené navrhovatelem či navrhovatelkou.

Informace k aktuálním termínům: Důležité termíny a lhůty - Grantová agentura České republiky (gacr.cz)

Více informací: Skupiny grantových projektů - Grantová agentura České republiky (gacr.cz)

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

 

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 

Podle zákona č. 130/2002 Sb. TA ČR zabezpečuje:

 • přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,

 • hodnocení a výběr návrhů programových projektů,

 • poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,

 • kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,

 • hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,

 • zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti,

 • poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,

 • podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,

 • jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,

 • spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.

Aktuální programy a výzvy: Programy a výzvy - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

Průvodce pro uchazeče/uchazečky: Průvodce pro uchazeče - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

Návrhy projektů se předkládají v elektronické formě prostřednictvím aplikace ISTA na adrese https://ista.tacr.cz

Aktuální harmonogram veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVal) TA ČR na rok 2023 bude přidán.