Grantové agentury

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.


V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

GA ČR je nezávislá státní instituce, která poskytuje účelovou podporu na řešení těchto typů grantových projektů:

 • standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum,

 • juniorské grantové projekty, které jsou určeny pro podporu projektů základního výzkumu studentů doktorského studia se zřetelem na posílení mezinárodní spolupráce realizované výměnou pracovníků,

 • mezinárodní grantové projekty, které jsou zaměřeny na podporu projektů základního výzkumu na základě bilaterálních dohod GA ČR s různými zahraničními grantovými institucemi,

 • projekty na podporu excelence v základním výzkumu, které jsou zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR.

Ročně se o granty GA ČR uchází kolem 3000 navrhovatelů, z nichž zhruba jedna čtvrtina grant získá.

AKTUÁLNÍ VÝZVY:

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních grantových projektů

Více informací na: www.gacr.cz

Technologická agentura České Republiky

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 


Podle zákona č. 130/2002 Sb. TA ČR zabezpečuje:

 • přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,

 • hodnocení a výběr návrhů programových projektů,

 • poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, 

 • kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,

 • hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,

 • zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti,

 • poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,

 • podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,

 • jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,

 • spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.

171016 HARMONOGRAM 2018

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje uchazeče o plánovaném harmonogramu veřejných soutěží v roce 2018. V následujícím roce bude vyhlášeno 12 veřejných soutěží, a to včetně výzev na Seal of Excellence SME Instrumentu, v cofundech a v programu Národní centra kompetence. Další novinkou by měla být první výzva v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska. Při přípravě harmonogramu veřejných soutěží usiluje TA ČR zejména o zavedení principů "pravidelnosti" a "předvídatelnosti". Tím je myšlen záměr vyhlašovat soutěže v jednotlivých programech vždy přibližně ve stejnou dobu.

V souvislosti se zaměřením vědeckovýzkumných aktivit Akademie múzických umění věnujte prosím pozornost především následujícím výzvám

Program ZÉTA // březen 2018

-na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchaců magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a vědeckovýzkumných pracovníků do 35 let. Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Action COFUND Horizontu 2020, a to na projekty, které jsou v souladu se zaměřením programu.

více informací o programu zde

seminář k programu 25.10.2017 přihlášení zde

Program ÉTA // výzva duben 2018

- podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, pro zvyšování kvality života člověka v době dynamických proměn technologií

-budou podpořeny projekty, které využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, propojují výzkum technického a netechnického charakteru, nebo navazují na potenciál výstupů základního výzkumu směřující k aplikacím

cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu v oblastech

- oblasti výzkumu člověk a společnost, člověk a prostředí

- předpokládané výsledky a přínosy: P, Z, F, G, N, R

minimální délka projektu je 12 měsíců, maximální doba řešení 3 roky

další informace zde

Program DELTA // výzva květen 2018

- podporuje bilaterální a multilaterární spolupráci v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací

- nově byla navázána spolupráce se zeměmi - Israel, Japonsko, Kanada

- předpokladem je dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků: P, Z, F, G, N, R

další informace na adrese

 

Cofundové výzvy

- aktuální výzvy CHIST-ERA III // výzva říjen 2017 deadline 11.1.2018, výzva září 2018

// vyhlášeno 6.10.2017 znění naleznete zde

zaměření programu

object recognition - data sharing and experiment reproductibility

big data and process modeling
detailní informace k vybraným tématickým okruhům naleznete zde

fáze I - joint calls na úrovni evropské unie /v září 2018/

fáze II - joint calls na úrovni TAČR /v prosinci 2018/

NOVĚ Projekty, které v rámci hodnocení H2020 dostali hodnocení na evropské úrovni tzv. "seal of excellence" postupují v národním hodnocení zrychleným řízení a již nejsou znovu hodnoceny.

na rok 2018 jsou připraveny mezinárodní výzvy

12/2017 GENDER.NET Plus Call 2017

1/2018 CHIST-ERA Call 2017 příjem předběžných návrhů

3/2018 výzva M-ERA.NET Call 2018

O aktuálních termínech výzev a jednotlivých programech Vás budu průběžně informovat. Případně můžete sledovat na stránkách TAČR

Návrhy projektů se předkládají v elektronické formě prostřednictvím aplikace ISTA na adrese https://ista.tacr.cz