MINISTERSTVA

 

MZV - Program transformační spolupráce

Transition Promotion Program

Ochrana základních práv a svobod spolu s podporou demokracie jsou jedním ze stěžejních cílů zahraniční politiky České republiky. Tento cíl ČR prosazuje ve vztazích s ostatními státy, v politice Evropské unie i v mezinárodních organizacích. Současně tím ČR přispívá k bezpečnosti, stabilitě a udržitelnému rozvoji ve světě.

Základní principy zahraniční politiky ČR v oblasti lidských práv jsou obsaženy ve vládním prohlášení a v koncepci zahraniční politiky ČR. Za problematiku lidských práv odpovídá v rámci MZV ČR odbor lidských práv a transformační politiky. Transformační politika je politikou podpory lidských práv a demokracie, která využívá specifické zkušenosti České republiky s procesem společenské transformace, budováním demokracie, jakož i nenásilným odporem proti totalitnímu režimu, který zahájení demokratizace předcházel. Transformační politika se zároveň opírá o principy a hodnoty sdílené euroatlantickým společenstvím, ke kterému ČR náleží. Tyto principy a hodnoty mají přitom univerzální platnost. Transformační politika je moderním, systémovým přístupem, založeným na prokázané vzájemné souvislosti a podmíněnosti stavu demokracie a lidských práv.

Veškeré informace k podpoře naleznete na stránkách MZV ČR .

MK - Program NAKI II (na léta 2016 - 2022)

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II je výzkumným programem Ministerstva kultury, v rámci nějž jsou podporovány projekty aplikovaného výzkumu a vývoje z oblasti národní a kulturní identity. Doba trvání programu je stanovena od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2022.

Cílem Programu je prostřednictvím aplikovaného výzkumu pomoci zachovat a rozvíjet národní kulturní dědictví v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století . Aplikovaný výzkum národní a kulturní identity poskytuje praktické využití poznatků a dovedností při utváření kulturní orientace člověka, při záchraně a využití kulturního dědictví a při přijímání, vytváření a uchovávání kulturních hodnot a formování kulturních způsobů soužití.

Aktuálně:  Vyhlášení 3. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Více na stránkách MK ČR.

V rámci AMU jsou aktuálně podpořeny 4 projekty v délce trvání 3 roky:

Ing. Zděněk Otčenášek, PhD. HAMU ve spolupráci s NPÚ Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů - součást národního kulturního dědictví 22.983.000 Kč
Libor Jůn, PhD. FAMU Daguerrovo rejsování světlem 6.831.000 Kč
Libor Jůn, PhD. NTM, MG, NPU, ČVUT a FAMU Pokročilé metody a technologie zpřístupnění filmových a na film orientovaných sbírek archivů a muzeí pro výzkum a rozvíjení bohatství kulturních vzorů 27.113.000 Kč
prof. Marek Jícha FAMU a NFA Metodiky digitalizace národního filmového fondu 52.506.000 Kč

MK podpora profesionálního umění

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, vyhlašuje výběrová dotační řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění. Letos poprvé je otevřen také Program státní podpory festivalů profesionálního umění (schválen usnesením vlády č. 415 ze dne 11. května 2016).

Program státní podpory festivalů profesionálního umění je pilotním projektem a jeho realizace je podmíněna předpokladem, že se v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 podaří pro potřeby tohoto programu alokovat alespoň 100 mil. Kč. V opačném případě budou přijaté žádosti zařazeny zpět do programu Kulturní aktivity.
Termín uzávěrky pro příjem žádostí je 30. září 2016. Vyhlašovací podmínky a formuláře žádostí jsou ke stažení pod jednotlivými tematickými okruhy podpory – oblast divadla, oblast tance, oblast hudby, oblast výtvarného umění.

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

MK - OMA - Odbor médií a audiovize

Odbor médií a audiovize plní úkoly ministerstva jako ústředního orgánu státní správy poro oblast audiovize, rozhlasového a televizního vysílání, tisku a jiných informačních prostředků. Podílí se na zastupování ministerstva, případně ČR na činnosti a jednáních národních i mezinárodních, vládních i nevládních organizací zabývajících se problematikou médií a audiovize.

Sleduje stav kultury v oblasti médií a audiovize, odpovídá za poskytování prostředků státního rozpočtu zejména formou dotací v oblasti médií a audiovize a za poskytnutí dotací mimo výběrové dotační řízení na tvorbu a výrobu audiovizuálních děl z účelově převedených prostředků a z nerozepsaných prostředků programu Kulturní aktivity.

Veškeré informace k podpoře ZDE .

MK - OMV - program na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí

Tento program realizuje Odbor mezinárodních vztahů MK ČR. Žadatelem musí být profesionální umělecké subjekty provozující veřejnou kulturní službu, projekty musí být uskutečněné ve spolupráci se zahraničními partnery a musí být připraveny k realizaci na konkrétním místě v předem stanovenou dobu.

Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické osoby s živnostenským oprávněním a právnické osoby poskytující veřejné kulturní služby. Vyloučeny jsou z výběrového dotačního řízení příspěvkové organizace státu.

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

MK - Programy na podporu knihoven

Tyto programy ministerstva jsou určeny na podporu transformace knihoven v moderní informační centra, na standardizaci procesů a na jejich vzájemnou kooperaci.

Z těchto finančních zdrojů získala knihovna AMU celkem třikrát dotaci v celkové výši 462 tis. Kč na podporu standardizace záznamů v elektronickém katalogu knihovny AMU.

Podpořeny byly projekty z programu Veřejné informační služby knihoven, podprogram č. 9., v roce 2007 (Hudební korporativní autority v katalogu knihovny HAMU a spolupráce se Souborem národních autorit ČR), v roce 2012 (Autority v katalogu knihovny AMU a spolupráce se Souborem národních autorit ČR) a v roce 2013 (Revize autorit v katalogu Knihovny AMU – navazující projekt).

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

MK - Program na podporu literatury

Program podpory vydávání překladů původní české literatury v zahraničí – grant je určen na podporu vydávání překladů původní české literatury v zahraničí a lze žádat o podporu na celé knihy (nebo tematického čísla časopisu, kde je původní české literatuře věnováno min. 50% celkového obsahu), nebo ukázky v rozsahu 10-25 NS textu.

V rámci žádosti o podporu vydání překladu celé knihy lze žádat o podporu překladu (do 50% celkových nákladů na vydání publikace), nákladů na autorská práva (do 15% celkových nákladů na vydání publikace) a nákladů na propagaci (do 25% celkových nákladů na vydání publikace). Celková výše podpory nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů na vydání publikace.

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .