Hlávkova nadace

Správní rada Nadace poskytuje příspěvky na vědeckou, literární a uměleckou činnost výhradně formou stipendií (nelze žádat za instituci). Žadateli a žadatelkami mohou být lidé působící na veřejných vysokých školách a dalších institucích v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a na Akademii věd České republiky.

Ucházet se mohou o stipendia cestovní, vědecká nebo umělecká. Pro získání nadačního příspěvku jsou rozhodující prokázané vynikající výsledky, na české veřejné vysoké škole nebo na vědeckém pracovišti. Nutnou součástí každé žádosti o nadační příspěvek je doporučení významné osobnosti daného oboru (představitel/ka vysoké školy, fakulty, vedoucí katedry či ústavu). Doporučení musí obsahovat věcnou odbornou a osobní garanci, ne pouze formální počin. Pokud je žádosti vyhověno, přiznaná finanční částka je poukázána na účet žadatele/ky po podpisu darovací smlouvy.

Dle uvedených zásad se nadační příspěvky též udělují studentům a studentkám, mladým vědeckým pracovníkům a pracovnicím, umělcům a umělkyním, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu.

 • Cestovní stipendium je určeno studentům a studentkám a mladým vědeckým pracovníkům a pracovnicím do věku 33 let při dlouhodobých odborných pobytech v zahraničí či aktivní účasti na vědeckých konferencích, studentům a studentkám a mladým umělcům a umělkyním do věku 33 let při účasti na významných soutěžích a dlouhodobých tvůrčích pobytech. Žádost o cestovní stipendium musí být podána vždy před odjezdem do zahraničí.
 • Vědecké a umělecké stipendium je určeno pro přípravu realizace významného vědeckého nebo uměleckého záměru, především pro výrazné talentované a tvůrčí invencí disponované studenty a studentky a mladé začínající vědecké pracovníky a pracovnice, umělce a umělkyně (do pěti let po absolvování vysoké školy, maximálně do věku 33 let).
 • Stipendium na podporu interního doktorského studia – může být ve výjimečných případech poskytnuto správní radou Nadání, a to na žádost rektora či rektorky vysoké školy. Toto stipendium je určeno výrazně talentovaným studentům a studentkám, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nachází se v nezaviněné sociální tísni. Žádost musí obsahovat prohlášení, že student či studentka neprovádí podnikatelskou činnost a není v zaměstnaneckém poměru.
 • Sociální studijní stipendium – může být poskytnuto správní radou v odůvodněných případech vynikajícím vysokoškolským studentům a studentkám.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání Správní rady .

V roce 2022 se správní rada schází k jednání v těchto termínech: 28. února, 25. dubna, 20. června, 29. srpna, 24. října, 12. prosince.

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

Český literární fond

Posláním a účelem působení Nadace Českého literárního fondu je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize a novinářství.

Nadace každoročně oceňuje na návrh expertní skupiny výjimečná literární díla prostřednictvím Výroční ceny Nadace ČLF za literaturu. Dále uděluje Cenu K. H. Borovského za publicistiku a spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových uděluje Ceny Josefa Hlávky pro vědeckou knižní práci.

Uvedené poslání Nadace je naplňováno výběrovým řízením o poskytnutí nadačního příspěvku z každoročně veřejně vyhlašovaného nadačního programu. Uspořádání nadačního systému rozlišuje tři základní tvůrčí oblasti, které zahrnují další zájmové obory:

 • Literatura a publicistika
 • Dramatická tvorba
 • Vědecké časopisy a cestovní stipendia

Podpora Literatury a publicistiky se zaměřuje na původní českou literaturu (prózu, poezii, esej, teoretické dílo) a publicistiku, překlady cizojazyčné literatury do českého jazyka.

 • Granty jsou poskytovány na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické a publicistické dílo), včetně překladu českého jazyka.
 • Stipendia jsou poskytována na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické a publicistické dílo), včetně překladu do českého jazyka.

Podpora Dramatické tvorby je zaměřena na divadelní a rozhlasovou tvorbu, filmovou a televizní tvorbu a výkonné umělce a umělkyně.

 • Granty jsou poskytovány na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu do českého jazyka. Dále pak pro absolventy a absolventky uměleckých škol bez angažmá v profesionálních divadlech (výhradně pro interprety – výkonné umělce).
 • Stipendia jsou poskytována na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatralogické studie, včetně překladu do českého jazyka a na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu.

Podpora Vědeckých časopisů a cestovní stipendia jsou zaměřena na vědecké časopisy, cestovní stipendia vědeckých pracovníků a pracovnic do 35 let.

 • Granty jsou poskytovány na podporu vydávání závažných vědeckých časopisů
 • Cestovní stipendia jsou poskytována vědeckým pracovníkům a pracovnic do 35 let

Návod pro žadatele a žadatelky v rámci Nadačního programu naleznete ZDE .

Informace k Nadačnímu programu pro rok 2022 naleznete ZDE.

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

Nadace Český hudební fond

Nadace Český hudební fond (NČHF) poskytuje v souladu se svým posláním příspěvky právnickým i fyzickým osobám, které jsou činné v oblasti české hudební kultury. Nadace poskytuje v souladu se svým posláním finanční prostředky určené na podporu:

 • aktivit, které v rámci české hudební kultury pokládá za významné, nezastupitelné a jinými způsoby obtížně financovatelné
 • zajištění materiálních podmínek realizace nových hudebních děl a interpretačních, muzikologických, publicistických, vzdělávacích a pořadatelských počinů
 • grantů, studijních prémií a nadačních příspěvků pro mladé a začínající autory a autorky, interprety a interpretky a hudební vědce a vědkyně a příspěvků na náklady spojené s rozšířením jejich odborných znalostí v zahraničí

Účelem výběrového řízení je podpora takových hudebních aktivit, jejichž význam je nepochybný a nezastupitelný – koncertní činnost Kruhů přátel hudby, hudební festivaly, interpretační a skladatelské soutěže a kursy, koncertní cykly, středoškolské a vysokoškolské studium hudby aj.

U Nadačních příspěvků může být výjimečně stanovena uzávěrka i k jinému datu (např. grantové řízení k podpoře vydávání hudebních periodik bývá pravidelně vyhlašováno k 15. lednu). Účelem grantového řízení je podpora konkrétních projektů v oblasti skladatelské, interpretační a muzikologické. Pro každou oblast jsou vypisovány tematické okruhy a přesné podmínky. Prioritou je podpora soudobé české hudby, za niž je považována tvorba vzniklá od druhé poloviny 20. století do současnosti.

NČHF nepřispívá na finančně mimořádně náročné projekty (rozsáhlé festivaly, velkoryse koncipované mezinárodní soutěže, zahraniční koncertní turné sborů či orchestrů, nákladné vydavatelské projekty apod. a dále žádosti osobního či lokálního rázu (koupě nástroje, busty, pomníku aj.).

Termíny a pokyny k žádostem naleznete ZDE .

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

Nadace Leoše Janáčka

Účelem Nadace Leoše Janáčka je všestranně pomáhat k poznávání, šíření a uplatňování životního díla Leoše Janáčka i poznání jeho života a osobnosti. K dosažení svého účelu podporuje Nadace zejména tyto okruhy:

 • vydávání a všechny formy šíření děl Leoše Janáčka, včetně zvukových, obrazových a jiných záznamů
 • vznik závažných a hodnotných vědeckých, literárních, publicistických i výtvarných prací o jeho životu a díle
 • provedení důstojných záměrů k uchování a uctění památky a díla Leoše Janáčka, či k rozvoji intencí jím sledovaných
 • vznik vynikajících interpretačních výkonů při provádění jeho děl a dalších významných děl se vztahem k jeho životu a dílu
 • mladé nadané umělce a autory při výše uvedených činnostech
 • získávání a uchování památek vztahujících se k osobě autora, jeho dílu a době

Žádosti o podporu, příspěvek nebo grant na uměleckou činnost, pořadatelský záměr nebo jiný projekt, který je v souladu s podpůrnou činností Nadace Leoše Janáčka, podávejte výhradně na přiloženém formuláři. Vyplněný a všemi požadovanými náležitostmi vybavený formulář zašlete na adresu janacek.nadace@gmail.com , případně prostřednictvím datové schránky „nbut3ju“. (Žádost je třeba vyhotovit a poslat elektronicky).
Žádáte-li poprvé, doložte prosím kopii o zřízení.

Pro naplňování účelu NLJ zohledňuje Správní rada NLJ při posuzování podané žádosti
aktivity směřující k co nejširší a co nejúčinnější propagaci odkazu Leoše Janáčka
a upřednostňuje formu dlouhodobé spolupráce s vybranými aktivními partnerskými subjekty.

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

Nadace Preciosa

Činnost Nadace Preciosa je rozdělena do sedmi základních okruhů. Na regionální úrovni působí Fond kultury a umění, na celostátní úrovní pak Fond vědy a výzkumu, Fond vzdělávání a Fond sociální a humanitární. Organizacím, institucím a jednotlivcům takto Nadace rozdělila už více než 250 mil. Kč.

Nadační příspěvky mohou být poskytnuty na předložené projekty pouze právnickým osobám (organizace a instituce), které jsou registrovány na území České republiky. Podaná žádost se podává na předepsaném formuláři, výše nadačního příspěvku ve prospěch jednoho žadatele či žadatelky (projektu) nesmí překročit částku 60 tis. Kč. Žadatel či žadatelka může podat v rámci grantu pouze jednu žádost obsahující jeden projekt.

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

Nadace pro současné umění Praha

Cílem činnosti NSU Praha je podpora rozvoje současného výtvarného umění jako důležité součásti harmonicky se rozvíjející občanské společnosti.  Dvě nejdůležitější kritéria, podle kterých jsou rozdělovány nadační příspěvky a volena základní strategie činnosti je kritérium umělecké kvality a kritérium sociální působnosti umění.

Dočasné pozastavení grantového programu NSU Praha

Nadace pro současné umění Praha s politováním oznamuje, že v roce 2020 nejsou, a velmi pravděpodobně ani nebudou, rozdělovány pravidelné granty, které byly od roku 1993 až dosud každoročně vyhlašovány.

Nadace Život umělce

Svou činnost realizuje Nadace především v těchto základních oblastech:

Aktivní podpora mladých výkonných umělců a umělkyň a Podpora projektů

1/ Aktivní podpora mladých výkonných umělců a umělkyň – zprostředkování konkrétních grantů posluchačům a posluchačkám konzervatoří, vysokých uměleckých škol a začínajících mladých profesionálních umělců a umělkyň (stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí, systematická podpora projektů mladých umělců a umělkyň po ukončení studia při přechodu do profesionální reality)

2/ Podpora projektů – granty a přímá podpora realizace širokého spektra umělecké jevištní tvorby, především při hledání nových přístupů jak v oblasti koncertní, divadelní, tak i taneční. Podpora při oceňování vítězů soutěží, která napomáhá při získání co největší profesionality. Podpora významných kulturních projektů jevištního typu, které nemají dostatek vlastních finančních zdrojů a vedou ke zvýšení kultury a kulturní vzdělanosti české veřejnosti.

Nejen pro seniory a seniorky jsou určeny sociální příspěvky pro výkonné umělce a umělkyně , popř. jejich rodinné příslušníky, kteří se ocitli v tíživé životní situaci (nemoc, sociální tíseň, úmrtí v rodině apod.). Písemné žádosti o sociální příspěvek s vyjádřením profesní organizace lze předkládat v průběhu celého roku do sídla Nadace.

Nadace vyhlašuje v průběhu roku obvykle tři výzvy, a to v lednu, v dubnu a v červenci , a to vždy na projekty realizované v roce vyhlášení výzvy.

Termíny pro rok 2022:

1. výzva – vyhlášení: 1. 2022 , uzávěrka: 31. 3. 2022

Lhůta pro podání žádostí o příspěvek v elektronické podobě je od 31. 1. do 31. 3. 2022. Listinné dokumenty (vytištěné žádosti v PDF formě) budou přijímány do 7. 4. 2022.

Doba realizace projektů: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.

Informace o podání žádosti k podpoře naleznete ZDE .

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

Nadace Bohuslava Martinů

Nadace Bohuslava Martinů může poskytnout nadační příspěvky ve smyslu svého poslání, kterým je podle statutu „všestranně napomáhat k poznávání, šíření a uplatňování celého životního díla Bohuslava Martinů i poznání jeho života a osobnosti v nejširších souvislostech v jeho vlasti i v celém světě.“ Nadace může podpořit pouze ty projekty, které významným způsobem přispívají k naplnění jejího poslání.

Žádosti o nadační příspěvek musí obsahovat stručný popis projektu, úplný rozpočet s rozepsáním nákladových a příjmových položek, údaje o dalších sponzorech a případně získaných či přislíbených částkách k datu podání žádosti viz podmínky.

Uzávěrka žádostí je 1. října pro všechny akce plánované v následujícím roce.

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

Vzdělávací Nadace Jana Husa

Vzdělávací Nadace Jana Husa poskytuje žadatelům a žadatelkám Grant Husovy nadace a Stipendium Husovy nadace.

Výjimečně podpoří také jiné mimořádné aktivity, které odpovídají záměrům Nadace. Mimo vyhlášené programy lze nadační příspěvek poskytnout pouze na základě žádosti, s níž je podrobně seznámen člen či členka Správní rady, který/á jej přednese a doporučí Správní radě k projednání.

Stipendium Husovy nadace

Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnoti za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a učitelek a akademických pracovníků a pracovnic, jež není podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované. Stipendium je určeno pro doktorandy a doktorandky nebo doktory a doktorky do 35 let věku (včetně ke dni uzávěrky žádostí), působících v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. Výše stipendia je 80 tis. Kč. Podání žádosti se řídí platnými podmínkami Nadace.

Časový hramonogram pro rok 2022:

 • Vyhlášení programu: 3.1.2022
 • Uzávěrka žádosti: 2.9.2022
 • Vyhlášení výsledků: 15.11.2022

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .

Grant Husovy nadace

Nadace podpoří vypracování studie v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu.

Grant je určen pro doktorandy a doktorandky nebo doktory a doktorky do 40 let věku (včetně ke dni uzávěrky žádosti), působící v humanitních a společenských oborech. Výše grantu je 100 tis. Kč, z toho 50 tis. bude vyplaceno po jeho udělení, dalších 50 tis. Kč pak po jeho kladném recenzním řízení. Nadace po kladném recenzním řízení zajistí (organizačně i finančně) též publikaci výsledné studie. Podání žádosti se řídí platnými podmínkami Nadace.

 • Vyhlášení programu: 3.1.2022
 • Uzávěrka žádosti: 2.9.2022
 • Vyhlášení výsledků: 15.11.2022
 • Odevzdání hotové studie nadaci: 2.9.2023
 • Vyhlášení výsledku recenzního řízení: 15.11.2023

Veškeré informace k podpoře naleznete ZDE .