GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA AMU

 

MŠMT poskytuje Akademii múzických umění v Praze každoročně institucionální podporu na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKR) a rovněž  účelovou podporu na Specifický vysokoškolský výzkum (SVV). Výše této podpory se vždy odvíjí od počtu dosažených vědeckých výsledků v předchozím sledovaném období, jejichž zhodnocení provádí každoročně Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Přidělené finance jsou na AMU rozdělovány transparentně formou soutěží, kde podané projekty hodnotí grantové komise.

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj vědecké organizace je rozdělována v Projektové soutěži. Zde projekty hodnotí nezávislí hodnotitelé a grantová komise AMU jmenovaná rektorem AMU. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2020 .

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum se rozděluje ve Studentské grantové soutěži, kde projekty hodnotí grantové komise jednotlivých fakult, jmenované děkany fakult. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016 .