GRANTOVÁ KOMISE AMU

Grantovou komisi AMU zřizuje výnos rektora č. 9/2018.

1. Grantová komise AMU (dále „GK“) má celkem devět členů a tvoří ji rektor, prorektor pro vědu, výzkum a projekty, jeden zástupce nominovaný každou fakultou AMU a čtyři odborníci, kteří nejsou zaměstnanci AMU.
2. Externí členy GK vybírá a jmenuje vedení AMU (rektor a prorektoři).
3. Funkční období GK je dva roky, členové mohou být voleni do komise opakovaně.
4. GK je usnášeníschopná, sejde-li se v počtu alespoň pěti členů.

 

složení Grantové komise AMU 2018/2019

 

doc. Jan Hančil, rektor

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D., prorektor pro rozvoj, PR, vědu a výzkum

Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. /DAMU/

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. /FAMU/

PhDr. Ingeborg Radok Žádná /HAMU/

doc. Mgr. Karel Císař, PhD. /UMPRUM/

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. /PsÚ AV ČR/

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.  /MUP/

Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. /FF UK/

 

zápisy ze zasedání grantových komisí