GRANTOVÁ KOMISE AMU

Grantovou komisi AMU zřizuje výnos rektora č. 09/2020.

1. Grantová komise AMU (také „GK“) má celkem devět členů, jejichž funkční období činí 2 roky.  Členy GK jmenuje a odvolává rektor. Členové mohou být jmenováni do komise opakovaně.

2. GK tvoří:
a) rektor, který je zároveň předsedou GK,
b) prorektor pro VaV,
c) tři členové z akademických pracovníků AMU, tj. 1 člen z každé z fakult AMU, na základě doporučení děkana každé z fakult AMU,
d) čtyři odborníci, kteří nejsou zaměstnanci AMU. Externí členy GK vybírá a navrhuje Vedení AMU (rektor a prorektoři, kvestor).

3. Funkční období člena GK vzniká dnem, ke kterému byl do funkce jmenován.

4. Funkční období člena GK zaniká:
a) dnem, ke kterému uplyne funkční období,
b) ztrátou způsobilosti k výkonu funkce,
c) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává své funkce, rektorovi,
d) dnem, ke kterému byl rektorem odvolán,
e) úmrtím.

5. Účast člena GK na zasedání je nezastupitelná.

6. Prorektoři, kvestor se mohou účastnit jednání GK s hlasem poradním. Další osoby se mohou účastnit jednání, pokud jim toto právo dává tento řád nebo jim účast umožní GK.

7. Zasedání GK jsou neveřejná, nerozhodne-li jeho předseda jinak.

8. GK je usnášeníschopná, je-li přítomna či jinak účastna (videohovor) nadpoloviční většina všech členů GK.

9. K jednotlivým bodům programu se zpravidla koná rozprava. Program jednání navrhuje předseda a o návrhu jsou členové informováni předem, nejpozději s pozvánkou na jednání. Podkladové materiály k jednání budou zaslány členům GK nejméně jeden týden před jednáním GK. Program jednání je schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny.

10. O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje GK hlasováním. Toto se může provádět aklamací nebo je tajné, pokud se GK o této formě hlasování dohodne předem. Pokud by si jediný člen přál, aby hlasování bylo tajné, je mu vyhověno.

11. Ke schválení předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny zúčastněných členů GK.

12. Ze zasedání GK se pořizuje zápis. Zápis se zasílá tajemník rektorovi a v listinné podobě je evidován na sekretariátu rektora.

13. V odůvodněných případech může GK na návrh předsedy rozhodovat mimo zasedání (hlasování o usnesení per rollam). Podklady včetně přesného návrhu usnesení, hlasovacího formuláře a lhůty pro vyjádření zašle předseda členům GK minimálně týden předem. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlas (ano/ne). Lhůta pro vyjádření členů GK nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. Součástí zápisu z nejbližšího zasedání GK je hlasovací protokol, ve kterém je uvedeno, kolik členů bylo pro návrh, proti návrhu, nebo se hlasování v určené lhůtě nezúčastnilo. Projeví-li s tímto způsobem hlasování ve lhůtě pro vyjádření nesouhlas alespoň jeden člen GK, nelze tímto způsobem hlasovat a musí být svoláno zasedání GK.

14. GK má právo si vyžádat k posouzení projektů odborné externí posudky. Externí posuzovatelé nesmějí být zainteresováni na dané věci ani být zaměstnanci AMU. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků hradí AMU, v případě, že žádost o vypracování odborného posudku včetně nákladů na jeho vypracování, byla předem odsouhlasena prorektorem pro VaV.

složení Grantové komise AMU od 1. 3. 2023:

doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná, rektorka, předsedkyně GK AMU

Ing. Filip Malý, zastupující prorektor pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost AMU

doc. Mgr. Radovan LIPUS, Ph.D. /DAMU/

PhDr. David Čeněk. /FAMU/

doc. MgA. Sylva Stejskalová, Ph.D. /HAMU/

doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D.  /VŠUP/

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. /PSÚ AV ČR/

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.  /MUP/

doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD. /FTF VŠMU/

 

zápisy ze zasedání grantových komisí