Grantová soutěž Excellent (pro doktorandy)

INFO

Pondělí 6. září 2021 - vyhlášení 2. výzvy grantové soutěže AMU EXCELLENT (uzávěrka přihlášek - pondělí 4.10.2021). 

V průběhu října bude probíhat formální kontrola zaslaných žádostí a hodnocení dvěma nezávislými hodnotiteli.

Pondělí 29. listopadu 2021 - ZASEDÁNÍ CELOŠKOLNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE.


Na základě článku 2 odst. 1 Výnosu rektorky č. 5/2021 vyhlašuji

Grantovou soutěž AMU EXCELLENT (2. výzva)

„Zvyšování kvality grantových schémat na AMU“

na rozdělení účelové podpory ve výši 1.876.710,- Kč na rozvoj odborných dovedností studentů doktorských studijních programů AMU v oblasti koncipování a realizace umělecko-výzkumných a vědecko-výzkumných projektů, rozvoj nespecifických akademických dovedností doktorandů v oblasti metodologie a strategie výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí doktorandů a podporu jejich zahraničních mobilit. Uvedené finanční prostředky nemusí být v rámci 2. výzvy rozděleny v plné výši a mohou být převedeny do následujících výzev.

Pravidla grantové soutěže EXCELLENT se řídí Výnosem rektorky č. 5/2021 a pravidly MŠMT vztahujícími se k realizaci projektu uvedených v obecné a specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.

1) Grantová soutěž EXCELLENT je určena všem studujícím doktorských programů AMU, ať už ve formě prezenčního či kombinovaného studia, a to i po přesažení standardní doby jejich studia.

2) Návrh projektu v anglickém jazyce podává (pomocí formuláře dostupného k vyplnění zfo zde / web zde) hlavní řešitel projektu jak emailem, tak i v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem svým, mentora i všech spoluřešitelů v úředních hodinách na podatelnu AMU do 4. října 2021.

3) V návrhu žadatel uvede jméno mentora projektu, který bude po dobu řešení poskytovat metodickou a odbornou podporu a pomáhat s plánováním jednotlivých kroků. Hlavní řešitel musí mít pro projekt vyhrazenu pracovní kapacitu odpovídající úvazku 0,5.  

4) Nezbytnou součástí každého EXCELLENT projektu je specifikace vzdělávacích či výzkumných aktivit v zahraničí. Další náplní mohou být různé rešeršní, pedagogické či networkingové aktivity, jejichž výstupy lze použít jako podklady pro disertační práce členů týmu. Téma projektu však nesmí být s žádnou z disertačních prací identické.

5) V této druhé výzvě budou podpořeny individuální a týmové projekty v délce trvání 6-12 měsíců s termínem začátku realizace od 1. 1. 2022. Žadatel je povinen stanovit délku projektu v celých měsících, tj. realizace začíná vždy prvním dnem kalendářního měsíce a končí vždy posledním dnem kalendářního měsíce.

6) Harmonogram soutěže:

  • 6. 9. 2021 vyhlášení soutěže
  • 10. 9. 2021 kurz přípravy projektu
  • 4. 10. 2021 uzávěrka přihlášek
  • v průběhu října formální kontrola žádostí, následně hodnocení každé žádosti dvěma nezávislými hodnotiteli
  • 29. 11. 2021 zasedání celoškolní hodnotící komise
  • nejpozději do 6. prosince 2021 zveřejnění výsledků grantového řízení, následně udělení grantů rektorkou AMU, uzavření dohod s podpořenými žadateli
  • 1. 1. 2022 začátek realizace projektů

7) Detailní pravidla grantové soutěže naleznou žadatelé ve Výnosu rektorky č. 5/2021.

V případě bližších dotazů se mohou obrátit na jednotlivé fakultní manažerky:
DAMU: Olga Vlčková (olga.vlckova@damu.cz), FAMU: Karolína Kyselová (karolina.kyselova@famu.cz), HAMU: Daniela Machová (daniela.machova@hamu.cz).

Mgr. et Mgr. Eliška Děcká, PhD.
Prorektorka pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost.

SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE:

GS EXCELLENT - VÝZVA 01_2021

Vyhlášení 1. výzvy GS EXCELLENT proběhlo 1. 3. 2021. Do posledního, třetího kola, postoupilo všech 17 přihlášených projektů. Na základě hodnocení celoškolní hodnotící komise, které proběhlo 24. 5. 2021, byly vybrány 3 vítězné projekty doktorandských studentů. Realizace prvního projektu začala 1. 6. 2021, dalších dvou potom 1.7.2021.

Vyhlášení 1. výzvy GS EXCELLENT

Výsledky 3. kola 1. výzvy GS EXCELLENT

Projekty postupující do 3. kola GS EXCELLENT


.