MEZIFAKULTNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ AMU (VÝZVA 2024)

Na základě článku 2 odst. 1 Výnosu rektorky č. 21/2023 vyhlašuji mezifakultní vnitřní soutěž AMU pro rok 2024. Mezifakultní soutěž je zaměřena na podporu mezifakultní spolupráce, podporu iniciativy a podnikavosti studentů a studentek a jejich schopností sebeuplatnění a je zaměřena na podporu projektů s národním i mezinárodním přesahem a na podporu vzniku studentských uskupení, která v uměleckém prostředí představují analogii tzv. start-upů.

V roce 2024 dojde k rozdělení účelové podpory jednotlivým projektům z PPSŘ. Maximální výše přidělených prostředků na jeden projekt může činit až 150.000 Kč.

Pravidla mezifakultní soutěže AMU se řídí Výnosem rektorky č. 21/2023

1. Mezifakultní soutěž AMU je určena všem studujícím akreditovaných studijních programů AMU, ať už ve formě prezenčního či kombinovaného studia, a to i po přesažení standardní doby jejich studia.
 
2. Podmínkou účasti je, že se do projektu zapojí studenti a studentky alespoň ze dvou fakult AMU. Výhodou při posuzování projektu může být například zapojení všech tří fakult AMU, mezinárodní přesah, případně udržitelnost projektu.
 
3. Návrh projektu v českém či anglickém jazyce podává (pomocí formuláře dostupného k vyplnění na webových stránkách soutěže) hlavní řešitel projektu e-mailem, do 31. ledna 2024 na e-mailovou adresu soutez@amu.cz.
 
4. V návrhu žadatel/ka uvede jméno garanta/ky projektu, který/á bude po dobu řešení poskytovat metodickou a odbornou podporu a pomáhat s plánováním jednotlivých kroků. Garant/ka projektu musí být akademickým pracovníkem/pracovnicí AMU.
 
5. Návrh projektu musí obsahovat:
a) název projektu,
b) měsíc a rok zahájení projektu a měsíc a rok ukončení projektu,
c) údaje o řešiteli/řešitelce projektu (tj. jméno, příjmení, fakulta, obor, ročník studia, kontaktní údaje), osobě zodpovědné za produkční stránku projektu (tj. jméno, příjmení, fakulta, obor, ročník studia, kontaktní údaje) a jména dalších osob zapojených do projektu,
d) údaje o garantovi/garantce projektu (tj. jméno, katedra, fakulta),
e) stručnou anotaci projektu (plán řešení projektu, cíl řešení a způsob, kterým tohoto cíle dosáhnout; rozsah a odůvodnění zapojení studentů a studentek jednotlivých fakult),
f) výstupy a přínos k rozvoji AMU/fakulty/oboru,
g) rozpočet
 
6. V této mezifakultní soutěži mohou být podpořeny individuální a týmové projekty s termínem ukončení realizace nejpozději do 31. 12. 2024.
 
7. Harmonogram mezifakultní soutěže:

  •  18. 12. 2023 vyhlášení soutěže
  •  31. 1. 2024 uzávěrka přihlášek
  •  max. do 15. 2. 2024 zasedání hodnotící Komise pro mezifakultní spolupráci
  •  max. do 29. 2. 2024 zveřejnění výsledků a následně zahájení řešení projektů
  •  max. do 31. 12. 2024 ukončení realizace projektů

Detailní pravidla mezifakultní soutěže naleznou žadatelé ve Výnosu rektorky č. 21/2023. V případě bližších dotazů se mohou obrátit na: Hana Šťastná, tel.: 234 244 530, soutez@amu.cz.

KOMISE PRO MEZIFAKULTNÍ SPOLUPRÁCI

Prof. Jan Hančil, AMU (prorektor, předseda komise)
Mgr. Helena Arenbergerová, AMU (taneční umění)
Mgr. Petr Bilík, Ph.D., externí člen (filmové umění)
BcA. Rozálie Brožková, AMU (studentka)
Doc. Igor Františák, Ph.D., externí člen (hudební umění)
MgA. Viktorie Schmoranzová, Ph.D., AMU (divadelní umění)
Mgr. Zdeněk A. Tichý, externí člen (divadelní umění)

prof. Mgr. MgA. Jan Hančil
Prorektor pro mezinárodní vztahy, tvůrčí činnost a styk s absolventy a veřejností