VNITŘNÍ SOUTĚŽ AMU 2022 - MEZIFAKULTNÍ PROJEKTY


Vyhodnocení mezifakultní soutěže


Na základě článku 2 odst. 1 Výnosu rektorky č. 3/2022 vyhlašuji mezifakultní vnitřní soutěž AMU pro rok 2022. Mezifakultní soutěž je zaměřena na podporu mezifakultní spolupráce, podporu iniciativy a podnikavosti studentů a studentek a jejich schopností sebeuplatnění a je zaměřena na podporu projektů s národním i mezinárodním přesahem a na podporu vzniku studentských uskupení, která v uměleckém prostředí představují analogii tzv. start-upů.

V roce 2022 dojde k rozdělení účelové podpory jednotlivým projektům v celkové výši až 2 000 000 Kč. Maximální výše přidělených prostředků na jeden projekt může činit až 150 000 Kč.

Pravidla mezifakultní soutěže AMU se řídí Výnosem rektorky č. 3/2022.

1. Mezifakultní soutěž AMU je určena všem studujícím akreditovaných studijních programů AMU , ať už ve formě prezenčního či kombinovaného studia, a to i po přesažení standardní doby jejich studia.

2. Podmínkou účasti je, že se do projektu zapojí studenti a studentky alespoň ze dvou fakult AMU . Výhodou při posuzování projektu může být například zapojení všech tří fakult AMU, mezinárodní přesah případně udržitelnost projektu.

3.  Návrh projektu v českém či anglickém jazyce podává (pomocí formuláře dostupného k vyplnění ZDE ) hlavní řešitel projektu emailem, do 28. února 2022 na e-mailovou adresu soutez@amu.cz.

4. V návrhu žadatel/ka uvede jméno garanta/ky projektu, který/á bude po dobu řešení poskytovat metodickou a odbornou podporu a pomáhat s plánováním jednotlivých kroků. Garant/ka projektu musí být akademickým pracovníkem/pracovnicí AMU.

5. Návrh projektu musí obsahovat:

 • a) název projektu,
 • b) měsíc a rok zahájení projektu a měsíc a rok ukončení projektu,
 • c) údaje o řešiteli/řešitelce projektu (tj. jméno, příjmení, fakulta, obor, ročník studia) a jména dalších osob zapojených do projektu,
 • d) údaje o garantovi/garantce projektu (tj. jméno, katedra, fakulta),
 • e) stručnou anotaci projektu (plán řešení projektu, cíl řešení a způsob, kterým tohoto cíle dosáhnout; rozsah a odůvodnění zapojení studentů a studentek jednotlivých fakult),
 • f) výstupy a přínos k rozvoji AMU/fakulty/oboru,
 • g) rozpočet

6. V této mezifakultní soutěži mohou být podpořeny individuální a týmové projekty s termínem ukončení realizace nejpozději do 31. 12. 2022 v případě jednoletých projektů, a do 31. 12. 2023 v případě dvouletých projektů.

7. Harmonogram mezifakultní soutěže:

 • 31. 1. 2022 vyhlášení soutěže
 • 28. 2. 2022 uzávěrka přihlášek
 • max. do 15. 3. 2022 zasedání hodnotící Komise pro mezifakultní spolupráci
 • max. do 31. 3 2022 zveřejnění výsledků a následně udělení grantů rektorkou AMU
 • max. do 31. 12. 2022 ukončení realizace jednoletých projektů,
 • max. do 31. 12. 2023 ukončení realizace dvouletých projektů

Detailní pravidla mezifakultní soutěže naleznou žadatelé ve Výnosu rektorky č. 3/2022 .

V případě bližších dotazů se mohou obrátit na:
Koordinátorka/administrátorka soutěže: Ing. Gabriela Jirátová, tel.: 234 244 514, soutez@amu.cz
nebo
Vojtěch Löffelman ( vojtech.loffelmann@damu.cz ), Petra Horká ( petra.horka@famu.cz ), Kamila Mikešová ( kamila.mikesova@hamu.cz ).

prof. Mgr. MgA. Jan Hančil
Prorektor pro mezinárodní vztahy, uměleckou činnost

Komise pro mezifakultní spolupráci

Prof. Jan Hančil, AMU (prorektor, předseda komise)
MgA. Mgr. Doubravka Svobodová, AMU (akademická pracovnice)
BcA. Rozálie Brožková, AMU (studentka)
Mgr. Petr Bilík, Ph.D., externí člen (filmové umění)
Doc. Igor Františák, Ph.D., externí člen (hudební umění)
MgA. Eva Měřičková Kejkrtová, externí členka (divadelní umění)
Mgr. Helena Arenbergerová, externí členka (taneční umění)