Studentská grantová soutěž AMU

Formuláře    
Studentská grantová soutěž 2020 - Přihláška zfo web
Studentská grantová soutěž 2020 - Úprava rozpočtu zfo web
Studentská grantová soutěž 2020 - Závěrečná zpráva zfo web
Student Grant Competition 2020 - Final Report - ENGLISH VERSION zfo web

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

V případě problému se obraťe na Počítačové centrum

SGS 2020
SGS 2019

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2020

na rozdělení a užití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2020

1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2020 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250.000 Kč.

4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace:
Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2020 (dedikace).

6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

7. Harmonogram soutěže:

  • 10. 10. 2019 vyhlášení soutěže prostřednictvím WEBu AMU;
  • 14. 11. 2019 ve 13 h uzávěrka pro podávání přihlášek na jednotlivých fakultách;
  • mezi 3. 12. - 14. 12. 2019 zasedání fakultních grantových komisí;
  • do 10. 1. 2020 zveřejnění podmínečného rozhodnutí o podpoře grantových žádostí (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2019 a přidělení podpory na SVV pro AMU na rok 2020 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, tedy pravděpodobně začátkem února 2020)
  • do 15. 1. 2021 odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu.

V případě, že výše přidělené účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum pro AMU bude vyšší než objem všech podpořených projektů v prvním kole SGS, vyhlásí jednotlivé fakulty doplňkové výzvy SGS nejpozději během měsíce března 2020.

Formulář přihlášky pro projekty SGS 2020 je ke stažení na stránce výše - viz. Formuláře.  

Další důležité dokumenty jako Výnos rektora vztahující se k pravidlům SGS a další dokumenty - ke stažení pod čarou níže.

- - - 

Informace pro řešitele běžících projektů SGS 2019 končících k 31. 12. 2019:

Formulář závěrečné zprávy k  běžícím projektům SGS 2019 je umístěn rovněž výše - viz. Formuláře.

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantového oddělení fakulty ke kontrole (sgs@damu.cz / sgs@famu.cz / sgs@hamu.cz). Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro závěrečnou zprávu, případně pro formulář úpravy rozpočtu: tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších formulářů, nemusíte ji však využít a další formuláře můžete vyplnit ručně.

_____________________________________________________________________________________________________

Vyhlášení


Výnosy rektora


Pro projekty s plánovanými publikačními výstupy


Další dokumenty


VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2019

1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí výnosem rektora č.9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2019 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250.000 Kč.

4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2019 (dedikace).

6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

7. Harmonogram soutěže:

•           5. 10. vyhlášení soutěže;

•           9. 11. 2018 v 12 h uzávěrka pro podávání přihlášek na jednotlivých fakultách;

•           mezi 3. 12. - 14. 12. 2018 zasedání fakultních grantových komisí;

•           do 5. 1. 2019 zveřejnění podmínečného rozhodnutí o podpoře grantových žádostí (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2018 a přidělení podpory na SVV pro AMU na rok 2019 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, tedy pravděpodobně začátkem února 2019)

•           do konce února 2019 zveřejnění finálních výsledků;

•           do 15. 1. 2020 odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu.

V případě, že výše přidělené účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum pro AMU bude vyšší než objem všech podpořených projektů v prvním kole SGS, vyhlásí jednotlivé fakulty doplňkové výzvy SGS nejpozději během měsíce března 2019.

Webový formulář přihlášky pro nové žadatle v odkazu Formulář přihlášky SGS 2019

Pro závěrečné zprávy použijte webový Formulář závěrečné zprávy SGS 2018

- formulář bude zveřejněn během listopadu 2018

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantového oddělení fakulty ke kontrole (sgs@fakulta.cz). Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu. 

Formuláře nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro závěrečnou zprávu, případně pro formulář úpravy rozpočtu: tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších formulářů, nemusíte ji však využít a další formuláře můžete vyplnit ručně.

vyhlášení


výnosy rektora


english version


pro žadatele


* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

pro projekty s plánovanými publikačním výstupy


další dokumenty