Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webCENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY NA AMU 2012-2017

Centralizované rozvojové projekty 2017

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci několika tematických okruhů každoročně stanovených ministerstvem. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradních orgánů ministerstva složeného ze zástupců resortu, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Centralizované rozvojové projekty MŠMT 2017

V tomto programu je podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice. Centralizovaný projekt v tomto programu mohou podat minimálně dvě vysoké školy.

 

V programu budou podporovány projekty cílené na tyto aktivity:

 1. podpora nastavení systému zajištění a hodnocení kvality a diverzifikace studijních programů;
 2. podpora zvýšení kvality vzdělávací činnosti a služeb pro studenty, včetně hodnocení jejich kvality;
 3. podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol;
 4. podpora plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy a dalších aktivit vysokých škol upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol;
 5. podpora mezinárodních festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí a dále festivalů
  na propagaci a popularizaci vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol.

 

V rámci programu se každá veřejná vysoká škola může zapojit nejvýše do tří rozvojových projektů.
Do tohoto limitu se nezapočítávají rozsáhlé projekty, do kterých se zapojí nejméně 13 veřejných vysokých škol.

 

V roce 2017 se Akademie múzických umění - jako hlavní koordinátor - zapojila do dvou centralizovaných rozvojových projektů, a to:

 

1/ „Lokální a globální – Podpora spolupráce uměleckých VŠ v oblasti internacionalizace“, spoluřešitelskými institucemi byly v.v.š. AVU, JAMU a UMPRUM, hlavní řešitelkou doc. PhDr. D. Jobertová Ph.D., celkový objem finančních prostředků projektu činil 3 100 tis. Kč. 

 

2/ „Podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění“, spoluřešitelskými institucemi byla JAMU v Brně, hlavní řešitelkou MgA et Mgr. D. Svobodová, celkový objem finančních prostředků projektu činil 3 220 tis. Kč.

 

Jako spoluřešitel se AMU podílela na těchto projektech:

 

1/ „Promítnutí novely VŠ zákona a jejich prováděcích předpisů do oblasti řízení kvality a školní legislativy zúčastněných škol“ (řešitel předkládané dílčí části doc. PhDr. D. Jobertová Ph.D.)

2/ „Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů“ (řešitel předkládané dílčí části Ing. L. Paluska)

3/ „Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství“ (řešitel předkládané dílčí části Mgr. et Mgr. T. Petáková)

 

Vyhlášení rozvojových programů pro VŠ na rok 2017 naleznete zde.


CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2016

Závěrečné zprávy projektů:

Vyhlášení oponentního řízení AMU

Přehled všech CRP schválených MŠMT v roce 2016 naleznete zde.

Vyhlášení rozvojových programů pro VŠ na rok 2016 naleznete zde.

 

CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2015

Závěrečné zprávy projektů:

Seznam vybraných výstupů naleznete zde.

Seznam vybraných výstupů naleznete zde.

Vyhlášení oponentního řízení AMU

Přehled všech CRP schválených MŠMT v roce 2015 naleznete zde.

Vyhlášení rozvojových programů pro VVŠ na rok 2015 naleznete zde.


CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2014

Závěrečné zprávy projektů:

 

Seznam vybraných výstupů naleznete zde.

Seznam vybraných výstupů naleznete zde.

Vyhlášení oponentního řízení AMU
Přehled všech CRP schválených MŠMT v roce 2014 naleznete zde.
Vyhlášení rozvojových programů pro VVŠ na rok 2014 naleznete zde.


CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2013

Závěrečné zprávy projektů:

Vyhlášení oponentního řízení AMU
Přehled všech CRP schválených MŠMT v roce 2013 naleznete zde.
Vyhlášení rozvojových programů pro VVŠ na rok 2013 naleznete zde.


CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2012

Závěrečné zprávy projektů:

 • C 2 - Festivaly a přehlídky AMU a JAMU
 •  
 • C 75 - Společná příprava a prezentace studentských závěrečných prací
 • CSM 91 - Postdoktorské rezidence jako podpora výzkumných a pedagogických týmů AMU s akcentem na mladé pedagogy
 •  
 • C 1 - Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012

Vyhlášení oponentního řízení AMU
Přehled všech CRP schválených MŠMT v roce 2012 naleznete zde.
Vyhlášení rozvojových programů pro VVŠ na rok 2012 naleznete zde.