dvoustranné spolupráce

Fond evropského hospodářského prostoru založily v roce 2004 tři nečlenské státy EU - Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království - na podporu snižování ekonomických a sociálních rozdílů uvnitř něj a k posilování spolupráce s patnácti státy ve střední a jižní Evropě. Norské království založilo ještě další vlastní fond. Podpora pro ČR je rozdělena do celkem 15 programů (CZ01 - CZ15, podrobněji zde), z nichž vysokých škol, vědy, výzkumu a umění se týkají celkem čtyři.


Program MOBILITY slouží k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v ČR a ve státech, s nimiž má ČR uzavřenu smlouvu o vědeckotechnické spolupráci. Jedná se o tyto země: Argentina, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a Slovinsko. Garantem tohoto programu je na české straně MŠMT.


Výzkumné projekty jsou zpravidla dvouleté a lze je opakovat nejvýše třikrát. Návrh společného výzkumného projektu musí být obvykle předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v partnerském státě. Finanční podporu obdrží česká část řešitelského týmu na úhradu cesty do partnerské země a na úhradu nákladů na pobyt zahraničního partnera v ČR. V případě partnerské země je struktura financování stejná.

Standardně jsou v rámci aktivity MOBILITY podporovány:

  • pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;
  • pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

MŠMT poskytuje na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o výši:

  • 100.000,- Kč/rok, tj. 200.000,- Kč na celou dobu řešení v případě spolupráce s evropskými státy;
  • 160.000,- Kč/rok, tj. 320.000,- Kč na celou dobu řešení v případě spolupráce s mimoevropskými státy.

V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného  výzkumného projektu.

Každoročně je vyhlašována výzva na podávání společených výzkumných projektů pouze s některými z uvedených zemí.

Podrobnosti zde a dále sledujte prosím informace uvedené přímo u jednotlivých zemí a programů, podmínky se mírně liší.

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).


Program AKTION podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

I. Individuální - stipendia
Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia do 35 let
- pro studenty Mgr. a PhD. programů na přípravu Dp. a Dis.
- pro VŠ učitele na krátkodobé výzkumné pobyty
- uzávěrka: 15. 3. pro žádosti na ZS a 31. 10. pro žádosti na LS
Stipendia a výzkumný pobyt pro VŠ učitele do 60 let
- pouze na 1 měsíc
- uzávěrka: 15. 4. a 30. 11.
Stipendia pro zpracování disertační práce v tandemu
- 1 student z ČR a 1 z Rakouska, do 35 let
- 1 - 5 měsíců v jednom akad. roce (celková doba projektu je až 2 roky) a žádost o stipendium musí být součástí návrhu projektu)
- uzávěrka: 15. 4. na následující 2 roky
Habilitační stipendia pro postdoktorandy
- 6 měsíců
- na zpracování habilitační práce
- do 10 let po obhajobě práce disertační
- uzávěrka: 15. 3.

Další podrobnosti zde.

II. Institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.  Podporovány jsou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, jsou do nich zapojeni mladí badatelé a které mají vyhlídky na další podporu z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).
Termíny pro podávání projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu.

Další podrobnosti zde.

Zpráva o činnosti za rok 2016 zde.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou projekty pouze vypracované a realizované společně s polským partnerem a musí být realizovány a ukončeny v tentýž roce.


Mezi příklady vhodných aktivit se řadí např.:

  • vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference
  • společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů
  • společné kulturní projekty a akce (koncerty, festivaly), kde je hlavní partner z Polska

Naopak projekt nepodporuje:

  • individuální stáže a stipendia
  • jazykové a jiné kursy a školení nebo jakékoliv investiční projekty.

Dotace může být poskytnuta až do 70% výše rozpočtových nákladů schváleného projektu.

Více informací lze získat zde.