VÍCESTRANNÉ SPOLUPRÁCE

Horizon 2020

Funding opportunities under Horizon 2020 are set out in multiannual work programmes, which cover the large majority of support available. The work programmes are prepared by the European Commission within the framework provided by the Horizon 2020 legislation and through a strategic programming process integrating EU policy objectives in the priority setting.

The preparation of work programmes involves the consultation of stakeholders. For this purpose 19 Horizon 2020 Advisory Groups have been set up as consultative bodies representing the broad constituency of stakeholders ranging from industry and research to representatives of civil society.

For more information about HORIZON 2020 please see the link .

Calls for Proposals and more here .

Horizon 2020 online manual

19 Horizon 2020 advisory groups (členěno podle zaměření výzkumného projektu)

Independent experts assist the Commission services with tasks in connection with the Framework Programme for Research and Innovation

The Participant Identification Code (PIC) is 949865226

Visegrádské fondy

Posláním Visegrádského fondu je přispívat k prohloubení spolupráce mezi tzv. Zeměmi V4 (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Vzájemné vazby mají být posilovány zejména v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Mezinárodní visegrádský fond vypisuje tyto programy:

(1) Malé granty (Small Grants): podporují realizaci projektů spolupráce mezi nejméně 3 zeměmi V4. Podpora je poskytována do výše 80 % nákladů na projekt, maximálně 6.000 EUR. Maximální doba čerpání podpory je 6 měsíců (samotný projekt může běžet déle).Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince.

(2) Standardní granty (Standard Grants) : podporují realizaci projektů spolupráce mezi nejméně 3 zeměmi V4. Podpora je poskytována do výše 80 % nákladů na projekt, a to od částky 6.001 EUR výše. Maximální doba čerpání podpory je 12 měsíců (samotný projekt může běžet déle). Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. března a 15. září.

(3) Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant): má podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny.

(4) Visegrádský strategický program (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants): podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí V4; projekty musejí odpovídat prioritám stanoveným pro daný rok. Granty se poskytují na dobu maximálně 3 let, na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 40 000 EUR (do výše 70 % nákladů na realizaci projektu). Termín pro podání žádostí je každoročně 15. dubna.

(5) Visegrádská stipendia. Jsou poskytována stipendia výjezdní (Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko, Ukrajina a Kosovo), stipendia pro studenty, kteří z těchto zemí přijíždějí, a stipendia pro zahraniční studium v rámci V4. Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně, vždy k 31. lednu .

( 6) Umělecké residence (Visegrad Artist Residency Program) : Umělci, kteří jsou občany zemí V4, mohou obdržet grant na realizaci uměleckých projektů v některé ze zemí V4 (s výjimkou země, v níž mají občanství, či kde trvale přebývají). Grant se uděluje na dobu 3 měsíců. Každý žadatel si musí sám najít přijímající organizaci v zemi V4, ve které chce svůj projekt realizovat, a získat zvací dopis. Rezidence se poskytují v oblasti audiovize (termín pro podání žádostí 10. 9 .) a performativního umění (termín 1. 10. ). Kromě toho poskytuje Visegrádský fond občanům zemí V4 uměleckou rezidenci v New Yorku. Ta je zaměřena na vizuální umění a žadatelem nesmí být student bakalářského nebo magisterského programu. Uzávěrka pro podávání žádostí bývá k 10. 1.

(6.1) Rezidenční pobyty pro literáty: Výzva pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty, které se uskuteční v jarním (květen - červen) a podzimním (září - listopad) termínu. Žádost mohou podat prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé s nejméně jednou již vydanou publikací nebo esejisté, kritici a publicisté s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích. Žadatel musí být občanem některé ze zemí V4. Stipendium zahrnuje: ubytování ve společném bytě, stipendium ve výši 1 125,- EUR (jarní termín) a 2 250,- EUR (podzimní termín) a podporu hostitelské organizace pro autorská čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli apod. Uzávěrka pro jarní a podzimní termín je zpravidla koncem ledna . Výsledky jsou vyhlášeny v polovině března .

Další informace zde.

Informace o rezidenčním pobytu pro literáty zde.

Program Scopes

Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland

AKTUÁLNĚ NEJSOU VYPSÁNY DALŠÍ VÝZVY PROGRAMU SCOPES

Účelem programu SCOPES je navázat a posílit spolupráci ve výzkumu mezi státy východní a střední Evropy a Švýcarskem. V období let 2013-2016 bude rozdělena celková částka 16 000 000 CHF . Cílem této výzvy je přispět k rozvoji a modernizaci výzkumu a výuky ve východní Evropě.

Nevertheless, it will still be possible to apply for Conference Grants and Valorisation Grants (until 30 June 2018). Conference Grants offer a financial contribution to the travel and subsistence costs of researchers from Eastern European partner countries participating in international scientific conferences in Switzerland. Valorisation Grants aim to increase the impact and sustainability of research results from SCOPES JRPs and IPs.

As of 2018, a new programme called International Joint Research Projects (IJRPs) is expected to be launched. This programme will allow researchers in Switzerland to work with research partners from countries with less research funding.

 

Podmínkou je utvoření tříčlenného mezinárodního konsorcia v následujícím složení:

  • jeden zástupce Švýcarska;
  • jeden zástupce ze skupiny států západního Balkánu, jižního Kavkazu a střední Asie (tedy zemí, které jsou příjemci oficiální rozvojové pomoci ODA (Official Development Assistance) – konkrétní výčet je uveden v přiloženém dokumentu);
  • jeden zástupce státu ze skupiny zejména východoevropských členů EU (přesný výčet rovněž v přiloženém dokumentu)

 

Program SCOPES má celkem 5 grantových schémat:

Společné výzkumné projekty (JRP) – výzva byla ukončena

Institucionální partnerství (IP) – výzva byla ukončena

Přípravné granty (PG) – výzva byla ukončena

Konferenční granty (CG) – žádosti je možné podávat průběžně až do konce června 2018

Valorizační granty (VG) – lze podávat pouze návrhy na projekty, které navazují na probíhající JRP nebo IP, a to až do konce června 2018

Kreativní Evropa

Program Kreativní Evropa poskytuje dotace v programovém období EU 2014-2020. Projekty jsou určeny pro země EU, kandidátské země, Švýcarsko a další. Lze dofinancovat z dotačního programu MK ČR či dalších zdrojů mimo zdroje EU. Prosíme o zamyšlení se nad projektovými záměry pro tento dotační titul během podzimu. Nad konkrétními projekty by pak OVVP společně s řešiteli jednalo s kanceláří Kreativní Evropy ČR.

Více informací o projektu Kreativní Evropa a aktualitách se dozvíte zde .

Dílčí program KULTURA

I. Výzvy na podporu Projektů evropské spolupráce s uzávěrkou každoročně 1. středu v říjnu. Jde o podporu mezinárodních (celoevropských) výstav, výměn, festivalů, oběh evropské literatury apod.

Projekty jsou financovány dle své velikosti ve dvou kategoriích:

  • Kategorie 1 – zahrnují vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem minimálně ve třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa - Kultura . Vedoucí nebo jeden z partnerů musí mít sídlo v zemi zapojené do programu.

Max. dotace 200 000 Eur, tedy 60 % způsobilého rozpočtu.

  • Kategorie 2 − Projekty spolupráce většího rozsahu: zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v minimálně šesti různých zemích.

Max. dotace 2 miliony Eur, tedy 50 % způsobilého rozpočtu.

Maximální délka projektu (období způsobilosti) činí u obou kategorií projektů 48 měsíců.

Informační leták s více informacemi naleznete zde .

II. Granty na literární překlady

  • Kategorie 1 – dvouleté projekty : Trvají nejvýše dva roky a sestávají z překladu a propagace 3 – 10 způsobilých beletristických děl způsobilých cizích jazyků.

Max. dotace 100 000 Eur, tedy 50% způsobilého rozpočtu. Každoroční výzva s uzávěrkou 1. středu v únoru.

  • Kategorie 2 – rámcové dohody o partnerství: Žádost o rámcovou dohodu o partnerství musí obsahovat akční plán založený na dlouhodobé strategii pro překlad, distribuci a propagaci 5 – 10 způsobilých beletristických děl.

Specifické jednoleté granty nesmí přesáhnout 100 000 euro.

Uzávěrka je v roce 2016 z února přesunuta na polovinu dubna.

Informační leták s více informacemi naleznete zde .

III. Evropské platformy

Dotace pro podporu rozvoje a propagace nových talentů a pohybu uměleckých děl na nadnárodní úrovni.

Max. dotace 500 000 Eur, tedy 80% způsobilého rozpočtu. Výzva s uzávěrkou 1. středu v říjnu.

Informační leták s více informacemi naleznete zde.

Dílčí program MEDIA

– specifický program v rámci kreativní Evropa zaměřený na film : Projekty na podporu filmové distribuce, vývoj filmů/podpora producentů, propagace/festivaly, vzdělávání profesionálů, práce s publikem a další.

Více informací o tomto programu naleznete na této stránce.