Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) podporuje oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání.
 
OP JAK je tematicky zaměřený operační program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z něhož lze čerpat finanční prostředky ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027.
 
Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Více informací na https://opjak.cz/.