Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělávané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Operační program se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. Zároveň má za cíl snížit riziko neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce. OP VVV zároveň podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

Veškeré informace k OP VVV zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY GRANTOVÝCH SCHÉMAT NA AMU

Cílem projektu je zlepšit dovednosti doktorandů, akademických a THP pracovníků v oblasti přípravy a realizace výzkumných grantových projektů na AMU. U studentů doktorandského studia jde zejména o systematické vzdělávání a praktické zaškolení v přípravě a realizaci výzkumných grantových projektů a získání mezinárodních zkušeností v oblasti výzkumu během projektu realizovaného v rámci grantové soutěže. Doktorandi rovněž získají oborově nespecifické akademické dovednosti (akademické psaní, publikační metody a strategie atd.) prostřednictvím nově vytvořených kurzů. Akademickým pracovníkům bude poskytnuto kvalitnější metodické vedení pro hodnocení grantových žádostí studentů, aby byly výzkumné grantové projekty napříč celou školou vybírány shodnými mechanismy a podle obdobných standardů. Pracovníci grantové podpory fakult i rektorátu získají v rámci projektu znalosti o projektovém managementu, které jim umožní efektivnější administraci grantových žádostí a zároveň bude díky společným školením zájemců efektivněji využita jejich pracovní kapacita pro cílené poskytování individuálních konzultací v oblasti plánování a realizace grantů. Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016938
Trvání 1. října 2020 — 30. června 2023
Více o projektu

PROJEKT MAMU2

Díky projektu podpořenému v rámci Výzvy č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož Řídícím orgánem je MŠMT, jsou na AMU realizovány dvě mobility výzkumných pracovníků. Jedna na Katedře fotografie FAMU, druhá ve Výzkumném centru hudební akustiky (MARC) HAMU. Realizace mobilit přispěje k rozvoji vědeckovýzkumné činnosti AMU při dosahování excelence v evropském výzkumném prostoru.
Trvání 1. října 2019 — 30. listopadu 2021
Více o projektu

PROJEKT MAMU – MEZINÁRODNÍ MOBILITA VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ NA AMU

Pod zkratkou MAMU se skrývá název projektu, jehož hlavním cílem je realizace mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků na AMU. Tento projekt byl podpořen v rámci Výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož Řídícím orgánem je MŠMT. V rámci tohoto projektu budou na AMU realizovány celkem 3 mobility. Jedná se o jeden pracovní pobyt výzkumného pracovník – seniora v zahraniční a dva pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v ČR. Projekt by měl přispět ke zkvalitnění výzkumné činnosti na AMU.
Trvání 1. června 2018 — 31. května 2020
Více o projektu

PROJEKT PODPORA STUDIJNÍHO PROSTŘEDÍ AMU

Cílem projektu je zkvalitnění a inovace studijního prostředí bakalářských a magisterských studijních programů AMU. Díky modernizaci budou mít studenti přístup ke špičkovým technologiím a kvalitnímu materiálnímu zázemí, což povede k jejich vysoké odborné kvalifikaci a schopnosti uplatnění na trhu práce v oblastech kreativních průmyslů. Zvýšení kvality studijního prostředí povede k vyšší kvalitě vzdělávacího procesu a k nasměrování instituce směrem k excelentním výukovým pracovištím.
Trvání 1. ledna 2018 — 28. února 2019
Více o projektu

DOCTORAL SCHOOL KONZERVAČNÍ VĚDY V PÉČI O HMOTNÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Akademie múzických umění je partnerem ve společném projektu Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví. Hlavním koordinátorem projektu je VŠCHT, dalším partnerem ČVUT. Hlavním cílem projektu je připravit doktorský studijní program na principu interdisciplinarity respektující současné potřeby památkové péče v českém i evropském kulturním prostoru. Spolupráce několika vysokých škol a zapojení poměrně široké škály odborníků je velmi dobrým předpokladem pro dosažení hlavních cílů a vytvoření atraktivního a vyváženého doktorského studijního programu v poměrně širokém spektru oborů zaměřených na péči o hmotné kulturní dědictví.
Trvání 1. června 2017 — 31. ledna 2022
Více o projektu

PROJEKT ZAJIŠTĚNÍ KVALITY STUDIA NA AMU

Dne 1. září 2017 byl na AMU zahájen projekt „Zajištění kvality studia na AMU“, který byl podpořen ve výzvě ESF pro vysoké školy v rámci operačního programu OP VVV. Jeho cílem je nově akreditovat či reakreditovat 20 strategicky významných studijních oborů na AMU při reflexi nejnovějších trendů v umělecké praxi a za pomoci odborníků ze zahraničí, zahraničních stáží pedagogů a finančních zdrojů na inovaci vzdělávání. AMU zároveň zavede systém zajišťování kvality vzdělávání, činností tvůrčích uměleckých i výzkumných a činností podpůrných, který je předpokladem pro získání institucionální akreditace od Národního akreditačního úřadu.
Trvání 1. září 2017 — 31. prosince 2022
Více o projektu

PODPORA EXCELENCE A ROZVOJ MECHANISMŮ VZÁJEMNÉHO SROVNÁVÁNÍ V OBORECH MÚZICKÝCH UMĚNÍ

Získaná částka 525 000 Kč
Trvání 1. února 2017 — 28. února 2017
Více o projektu