PROJEKT ZAJIŠTĚNÍ KVALITY STUDIA NA AMU

Dne 1. září 2017 byl na AMU zahájen projekt „Zajištění kvality studia na AMU“, který byl podpořen ve výzvě ESF pro vysoké školy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho cílem je nově akreditovat či reakreditovat 20 strategicky významných studijních oborů na AMU při reflexi nejnovějších trendů v umělecké praxi a za pomoci odborníků ze zahraničí, zahraničních stáží pedagogů a finančních zdrojů na inovaci vzdělávání. AMU zároveň zavede systém zajišťování kvality vzdělávání, činností tvůrčích uměleckých i výzkumných a činností podpůrných, který je předpokladem pro získání institucionální akreditace od Národního akreditačního úřadu.

Název projektu: Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 12. 2022

http://opvvv.msmt.cz

Výstupy projektu jsou veřejně dostupné na odkazech níže.

Výstupy projektu:

Divadelní fakulta (DAMU)

Katedra alternativního a loutkového divadla

Magisterský studijní program Alternativní a loutkové divadlo DAMU

Metodika přijímacího řízení magisterského programu Alternativní a loutkové divadlo DAMU

Metodika státních závěrečných zkoušek magisterského programu Alternativní a loutkové divadlo DAMU

Nová metoda výuky magisterského oboru Alternativní a loutkové divadlo DAMU

Studijní opory magisterského programu Alternativní a loutkové divadlo DAMU

Změny magisterského studijního programu Alternativní a loutkové divadlo DAMU

Katedra činoherního divadla

Bakalářský studijní program Režie-dramaturgie činoherního divadla DAMU

Magisterský studijní program Herectví činoherního divadla DAMU

Metodická příručka Katedry činoherního divadla DAMU

Studijní opory Katedry činoherního divadla DAMU

Změny bakalářského studijního programu Režie-dramaturgie činoherního divadla DAMU

Změny magisterského studijního programu Herectví činoherního divadla DAMU

Katedra produkce

Bakalářský studijní program Produkce DAMU

Metodika přijímacího řízení bakalářského programu Produkce DAMU

Nové metody výuky a studijní opory Katedry produkce DAMU

Studijní opory bakalářského studijního programu Produkce DAMU

Změny bakalářského studijního programu Produkce DAMU

Katedra scénografie

Evaluace přijímacího řízení do magisterského studijního programu Scénografie DAMU

Magisterský studijní program Scénografie DAMU

Metodická příručka k inovovaným předmětům magisterského programu Katedry scénografie DAMU

Studijní opory magisterského studijního programu Scénografie DAMU

Změny magisterského studijního programu Scénografie DAMU

Katedra teorie a kritiky

Bakalářský studijní program Teorie a kritika divadelní tvorby DAMU

Metodické listy bakalářského oboru Teorie a kritika DAMU

Metodický pokyn k bakalářskému oboru Teorie a kritika divadelní tvorby DAMU

Studijní opory bakalářského studijního programu Teorie a kritika divadelní tvorby DAMU

Změny bakalářského studijního programu Teorie a kritika divadelní tvorby DAMU

Katedra výchovné dramatiky

Koncepce klinické stáže a nové metody výuky magisterského studia Dramatická výchova DAMU

Magisterský studijní program Dramatická výchova DAMU

Metodika přijímacího řízení magisterského programu Dramatická výchova DAMU

Metodika státních závěrečných zkoušek magisterského programu Dramatická výchova DAMU

Studijní opory magisterského studijního programu Dramatická výchova DAMU

Změny magisterského studijního programu Dramatická výchova DAMU

Filmová a televizní fakulta (FAMU)

Centrum audiovizuálních studií

Bakalářský studijní program Audiovizuální studia FAMU

Metodická příručka – Zkvalitnění výuky Audiovizuální tvorby FAMU

Studijní materiály bakalářského studijního programu Audiovizuální studia FAMU

Změny bakalářského studijního programu Audiovizuální studia FAMU

Katedra animované tvorby

Bakalářský studijní program Animovaná tvorba FAMU

Metodická příručka – Zkvalitnění výuky předmětu Digitální animace FAMU

Studijní materiály bakalářského studijního programu Animovaná tvorba FAMU

Změny bakalářského studijního programu Animovaná tvorba FAMU

Katedra dokumentární tvorby

Bakalářský studijní program Dokumentární tvorba FAMU

Studijní materiály bakalářského studijního programu Dokumentární tvorba FAMU

Změny bakalářského studijního programu Dokumentární tvorba FAMU

Katedra fotografie

Magisterský studijní program Fotografie FAMU

Magisterský studijní program Konzervování a restaurování fotografie FAMU

Metodická příručka – Zkvalitnění výuky konzervování a restaurování fotografie na FAMU

Metodická příručka pro předmět Autorská prezentace studijního programu Fotografie FAMU

Studijní materiály magisterského studijního programu Fotografie FAMU

Studijní materiály magisterského studijního programu Konzervování a restaurování fotografie FAMU

Změny magisterského studijního programu Fotografie FAMU

Změny magisterského studijního programu Konzervování a restaurování fotografie FAMU

Katedra herního designu

Magisterský studijní program Herní design FAMU

Metodika výuky studijního programu Herní design FAMU

Překlady odborných textů magisterského studijního programu Herní design FAMU

Studijní opory magisterského studijního programu Herní design FAMU

Webové stránky magisterského studijního programu Herní design FAMU

Změny magisterského studijního programu Herní design FAMU

Katedra kamery

Magisterský studijní program Kamera FAMU

Metodická příručka – Inovace předmětů zaměřených na kinematografický obraz na Katedře kamery FAMU

Studijní materiály magisterského studijního programu Kamera FAMU

Změny magisterského studijního programu Kamera FAMU

Katedra produkce

Bakalářský studijní program Produkce FAMU

Studijní materiály bakalářského studijního programu Produkce FAMU

Změny bakalářského studijního programu Produkce FAMU

Katedra režie

Bakalářský studijní program Filmová režie FAMU

Metodika výuky – Práce s hercem

Studijní materiály bakalářského studijního programu Filmová režie FAMU

Změny bakalářského studijního programu Filmová režie FAMU

Katedra scenáristiky a dramaturgie

Bakalářský studijní program Scenáristika a dramaturgie

Internetová encyklopedie dramaturgických pojmů FAMU

Metodická příručka a metodické listy k výuce dramaturgie na FAMU

Studijní materiály bakalářského studijního programu Scenáristika a dramaturgie FAMU

Změny bakalářského studijního programu Scenáristika a dramaturgie FAMU

Katedra střihové skladby

Bakalářský studijní program Střihová skladba FAMU

Magisterský studijní program Střihová skladba FAMU

Nová koncepce přijímacího řízení a státních závěrečných zkoušek bakalářského studijního programu Střihová skladba FAMU

Nová koncepce přijímacího řízení a státních závěrečných zkoušek magisterského studijního programu Střihová skladba FAMU

Studijní opory bakalářského studijního programu Střihová skladba FAMU

Studijní opory magisterského studijního programu Střihová skladba FAMU

Změny bakalářského studijního programu Střihová skladba FAMU

Změny magisterského studijního programu Střihová skladba FAMU

Katedra zvukové tvorby

Bakalářský studijní program Zvuková tvorba FAMU

Metodická příručka a metodické listy výuky zvukové dramaturgie a sound designu FAMU

Studijní materiály bakalářského studijního programu Zvuková tvorba FAMU

Změny bakalářského studijního programu Zvuková tvorba FAMU

Metodická příručka – Příprava pedagogů na odborný předmět v anglickém jazyce Pitching FAMU

Hudební a taneční fakulta (HAMU)

Katedra hudební teorie

Specializace „Hudebně-vydavatelská činnost“ v rámci magisterského studijního programu Hudební teorie HAMU

Studijní opory specializace „Hudebně-vydavatelská činnost“ v rámci magisterského studijního programu Hudební teorie HAMU

Změny magisterského studijního programu Hudební teorie HAMU

Katedra jazzové hudby

Bakalářský studijní program Jazzová hudba HAMU

Magisterský studijní program Jazzová hudba HAMU

Studijní opory studijního programu Jazzová hudba HAMU

Změny bakalářského studijního programu Jazzová hudba HAMU

Změny magisterského studijního programu Jazzová hudba HAMU

Katedra tance

Kombinovaný bakalářský studijní program Pedagogika tance HAMU

Studijní opory bakalářského studijního programu Pedagogika tance HAMU

Změny kombinovaného bakalářského studijního programu Pedagogika tance HAMU

Nový předmět AMU Performing Arts Management

Inovace předmětu Anglický jazyk pro odborné účely AMU

Metodický pokyn k organizaci jazykového vzdělávání na AMU

Metodika tvorby opor pro jazykové vzdělávání AMU

Moodle kurzy inovovaného předmětu Anglický jazyk pro odborné účely AMU

Sylaby inovovaného předmětu Anglický jazyk pro odborné účely AMU

Zajišťování kvality na AMU

Dodatek č. 4 za rok 2021 ke Zprávě o vnitřním hodnocení AMU

Evaluace systému zajišťování kvality AMU externím subjektem

Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v Praze

Kariérní řád AMU

Systém hodnocení, archivace a využití závěrečných tvůrčích výstupů na AMU

Systém zajišťování kvality na AMU