CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY NA AMU 2012–2017

Centralizované rozvojové projekty 2017

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci několika tematických okruhů každoročně stanovených ministerstvem. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradních orgánů ministerstva složeného ze zástupců resortu, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

V tomto programu je podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice. Centralizovaný projekt v tomto programu mohou podat minimálně dvě vysoké školy.

V programu byly podporovány projekty cílené na tyto aktivity:

  1. podpora nastavení systému zajištění a hodnocení kvality a diverzifikace studijních programů;
  2. podpora zvýšení kvality vzdělávací činnosti a služeb pro studenty, včetně hodnocení jejich kvality;
  3. podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol;
  4. podpora plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy a dalších aktivit vysokých škol upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol;
  5. podpora mezinárodních festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí a dále festivalů
    na propagaci a popularizaci vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol.

Závěrečné zprávy projektů financovaných z Centralizovaného rozvojového programu za rok 2017:

1/ Lokální a globální – Podpora spolupráce uměleckých VŠ v oblasti internacionalizace (AMU koordinátor)

Závěrečná zpráva "Podpora excelence...."

2/ Podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění (AMU koordinátor)

ZZ Internacionalizace ...

3/ Promítnutí novely VŠ zákona a jejich prováděcích předpisů do oblasti řízení kvality a školní legislativy zúčastněných škol (AMU spoluřešitel)

ZZ Celostátní portál

4/ Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů (AMU spoluřešitel)

ZZ eIDAS

5/ Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazby na novelu zákona o VŠ se zřetelem k eIDAS (AMU spoluřešitel)

ZZ_ERP sytémy

6/ Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství (AMU spoluřešitel)

ZZ Kvalita Novela VŠ ...

Centralizované rozvojové projekty 2016

Závěrečné zprávy projektů:

1/ Podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění

Centralizované rozvojové projekty 2015

Závěrečné zprávy projektů:

1/ Podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění

2/ Inovace,inspirace, interakce: mezioborová spolupráce pražských uměleckých vysokých škol

3/ KNowtilus 2015: ostrovy poznání

4/ Koordinace zavádění systému řízení kvality a zahájení procesu tvorby standardů pro oblast vzdělávání Umění

5/ Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality VVŠ

Centralizované rozvojové projekty 2014

Z ávěrečné zprávy projektů:

1/ Podpora excelence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění

2/ Rozšíření odborného vzdělávání studentů AMU se specializací na divadelní práci ve specifických skupinách

3/ Postdoktorské rezidence jako podpora výzkumných a pedagogických týmů AMU s akcentem na mladé pedagogy III

Centralizované rozvojové projekty 2013

Závěrečné zprávy projektů:

1/ Podpora excelence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění

2/ Společná příprava a prezentace studentských závěrečných prací

3/ Prolínání kultur a inspirace v umění – mobilita pedagogů a studentů jako základ spolupráce se zahraničními školami

4/ Postdoktorské rezidence jako podpora výzkumných a pedagogických týmů AMU s akcentem na mladé pedagogy II

Centralizované rozvojové projekty 2012

Závěrečné zprávy projektů:

1/ Festivaly a přehlídky AMU a JAMU

2/ Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012

3/ Postdoktorské rezidence jako podpora výzkumných a pedagogických týmů AMU s akcentem na mladé pedagogy

4/ Společná příprava a prezentace studentských závěrečných prací