CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY NA AMU 2018

Centralizované rozvojové projekty MŠMT 2018

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci několika tematických okruhů každoročně stanovených ministerstvem. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradních orgánů ministerstva složeného ze zástupců resortu, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Pro rok 2018 jsou pro CRP vyhlášeny následující rozvojové programy:

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

V tomto programu bude podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice. Centralizovaný projekt v tomto programu mohou podat minimálně dvě vysoké školy. V rámci programu se každá veřejná vysoká škola může zapojit nejvýše do tří rozvojových projektů. Do tohoto limitu se nezapočítávají rozsáhlé projekty, do kterých se zapojí nejméně 18 veřejných vysokých škol.

V programu budou podporovány projekty cílené na tyto aktivity:

  1. nastavení a optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností;
  2. přechod na novou strukturu studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů; příprava na akreditaci studijních programů, institucionální akreditaci oblasti vzdělávání, akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství;
  3. mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol;
  4. plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost;
  5. pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí;
  6. propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol;

Jako hlavní koordinátor podala Akademie múzických umění pro rok 2018 projekt „Posílení konkurenceschopnosti  a kvality doktorských studijních programů uměleckých vysokých škol v národním i mezinárodním měřítku“, kde jsou spoluřešitelskými školami JAMU, AVU a UMPRUM, hlavní řešitelkou projektu je doc. D. Jobertová Ph.D.

Jako spoluřešitel je AMU zapojena do dalších sedmi žádostí centralizovaných rozvojových programů s veřejnými vysokými školami z celé České republiky. Navrhovanými projekty jsou (ve zkráceném znění): Study in Prague, UNIVERSITAS, Festivaly a přehlídky, DPP!!! VŠ, GDPR Metodika, GDPR Studijní systémy, GDPR Ekonomické systémy.