CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2019

Veřejné vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci několika tematických okruhů každoročně stanovených Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže ČR. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradních orgánů MŠMT složeného ze zástupců resortu, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

V tomto programu je podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice. Projekt v tomto programu musí řešit minimálně dvě vysoké školy společně.

Tematická zaměření podporovaných projektů v r. 2019 :

a) rozvoj systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a/nebo tvůrčích činnosti s důrazem na zapojení všech aktérů;

b) rozvoj opatření na snižování studijní neúspěšnosti

c) elektronizace správní agendy vysoké školy (včetně přijímacího řízení a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia);

d) mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol a podpora marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a v zahraničí, vč. budování infrastruktury pro najímání a péči o zahraniční studenty/zaměstnance;

e) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter;

f) posilování regionálního působení vysokých škol a zvyšování společenské odpovědnosti vysokých škol;

g) zvyšování kvality prostředí vysokých škol v oblasti řízení lidských zdrojů s ohledem na rovnost žen a mužů;

h) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol