Centralizované rozvojové projekty AMU 2022

Na základě vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2022 ze strany MŠMT se Akademie múzických umění v Praze v roce 2022 zapojila do řešení patnácti centralizovaných rozvojových projektů v celkovém objemu 7 046 tis. Kč .

Cílem Centralizovaného rozvojového programu bylo přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených ve Strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a Plánem realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2022 a na ně navazujících cílů jednotlivých vysokých škol.

Veřejné vysoké školy soutěžily o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci několika tematických okruhů každoročně stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 2022 bylo stanoveno třináct tematických okruhů, přičemž AMU realizovala projekty v rámci jedenácti z nich (podrobněji viz níže u každého projektu).

Věcné hodnocení předložených žádostí opět provedla Rada programů, složená ze zástupců ministerstva, České konference rektorů a Rady vysokých škol.

PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH NA AMU V ROCE 2022

1. C1-2022 Festivaly a přehlídky – prostředek rozvoje zvyšování kvality umělecké činnosti jako výstupu ze studia a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění

 • tematické zaměření j) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter
 • AMU koordinující VŠ, spoluřešitelská VŠ – JAMU
 • řešitel dílčí části za AMU - prof. MgA. Leoš ČEPICKÝ
 • finanční alokace 2 310 tis. Kč (4 000 tis. Kč – celý projekt)

2. C2-2022 Ověření potenciálu profesního studijního programu pro výuku na uměleckých vysokých školách

 • tematické zaměření b) hodnocení kvality studijních programů, s důrazem na profesní profil
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – AVU
 • řešitel dílčí části za AMU - prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.
 • finanční alokace 200 tis. Kč

3. C4-2022 Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)

 • tematické zaměření a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami - aplikace metod blended learning  do studijních programů a celoživotního vzdělávání a podpora vyučujících v jejich využívání
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – ČZU
 • řešitelka dílčí části za AMU - Mgr. Iveta DAVIDOVÁ, Ph.D.
 • finanční alokace 50 tis. Kč

4. C7-2022 Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ

 • tematické zaměření i) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, včetně kybernetické bezpečnosti
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – ČVUT
 • řešitel dílčí části za AMU - Ing. Václav OBADÁLEK
 • finanční alokace 142 tis. Kč

5. C8-2022 Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ

 • tematické zaměření i) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, včetně kybernetické bezpečnosti
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – ČVUT
 • řešitel dílčí části za AMU - Ing. Václav OBADÁLEK
 • finanční alokace 440 tis. Kč (z toho 400 tis. Kč kapitálové finanční prostředky)

6. C10-2022 University leaders in SDG (UNILEAD)

 • tematické zaměření l) podpora aktivit pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals)
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – MUNI
 • řešitelka dílčí části za AMU - PhDr. Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ
 • finanční alokace 265 tis. Kč

7. C12-2022 Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol

 • tematické zaměření c) elektronizace správní agendy vysoké školy a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia, elektronická podpora pro rozhodování orgánů vysokých škol, jednání kolektivních orgánů vysokých škol, elektronická podpora pro evidence based rozhodování orgánů vysokých škol
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – MUNI
 • finanční alokace 145 tis. Kč
 • řešitel dílčí části za AMU - Ing. Václav OBADÁLEK

8. C13-2022 Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ

 • tematické zaměření i) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, včetně kybernetické bezpečnosti
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – MUNI
 • řešitel dílčí části za AMU - Ing. Václav OBADÁLEK
 • finanční alokace 380 tis. Kč

9. C14-2022 Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky

 • tematické zaměření e) posilování etických principů v prostředí vysokých škol, včetně opatření proti diskriminaci vůči různým skupinám osob a sexuálnímu obtěžování; zvyšování relevance povědomí o genderové problematice mezi studenty i pracovníky a vedením vysokých škol
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – MUNI
 • řešitelé dílčí části za AMU - Mgr. et Mgr. Eliška DĚCKÁ, Ph.D. / Ing. Filip MALÝ
 • finanční alokace 229 tis. Kč

10. C16-2022 Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách

 • tematické zaměření f) rozvoj internacionalizace vysokých škol s důrazem na virtuální nebo blended aktivity, digitalizaci a udržitelné cíle
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – UHK
 • řešitel dílčí části za AMU - prof. Mgr. Jan HANČIL
 • finanční alokace 300 tis. Kč

11. C19-2022 Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství včetně poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance VVŠ

 • tematické zaměření d) nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství, vč. péče o duševní zdraví, studentům a pracovníkům vysokých škol a uchazečům o studium, popř. dalším osobám (např. účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání)
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – UK
 • řešitelé dílčí části za AMU - Mgr. et Mgr. Eliška DĚCKÁ, Ph.D. / Ing. Filip MALÝ
 • finanční alokace 517 tis. Kč

12. C20-2022 Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ

 • tematické zaměření a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami - rozvoj zajišťování kvality vzdělávání, které je poskytováno distančními metodami, vč. metod ověřování výsledků učení a hodnocení kompetencí studujících a uchazečů o studium distančními metodami
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – UK
 • řešitel dílčí části za AMU – prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.
 • finanční alokace 420 tis. Kč

13. C29-2022 Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství a vzdělávání

 • tematické zaměření k) podpora aktivit vysokých škol v rámci předsednictví České republiky Radě Evropské unie v roce 2022
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – VŠCHT
 • řešitelka dílčí části za AMU – Hana ŠŤASTNÁ
 • finanční alokace 475 tis. Kč

14. C30-2022 Výstavní a kulturní aktivity UMPRUM a AMU na podporu předsednictví ČR v Radě EU

 • tematické zaměření k) podpora aktivit vysokých škol v rámci předsednictví České republiky Radě Evropské unie v roce 2022
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – UMPRUM
 • řešitel dílčí části za AMU – prof. Mgr. Jan HANČIL
 • finanční alokace 955 tis. Kč

15. C33-2022 Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative

 • tematické zaměření g) opatření pro plnou aplikaci nástrojů pro elektronickou výměnu informací o studiu, elektronickou identifikaci a elektronizaci uznávání kreditů ze studijních mobilit, zejména implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper, European Student Card, EMREX
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – ZČU
 • řešitel dílčí části za AMU – prof. Mgr. Jan HANČIL
 • finanční alokace 218 tis. Kč