CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY AMU 2023

Na základě vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2023 ze strany MŠMT se Akademie múzických umění v Praze v roce 2023 zapojuje do řešení osmi centralizovaných rozvojových projektů v celkovém objemu 6 142 tis. Kč.

Cílem Centralizovaného rozvojového programu je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených ve Strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a Plánem realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2023 a na ně navazujících cílů jednotlivých vysokých škol.

Veřejné vysoké školy soutěžily o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci několika prioritních témat, které každoročně stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 2023 bylo vyhlášeno jedenáct tematických zaměření, přičemž AMU realizuje projekty v rámci osmi z nich (podrobněji viz níže u každého projektu).
Letošní novinkou je realizace tzv. samostatného projektu v prioritním tématu 1a) implementace a další rozvoj efektivního systému studijního a psychologického poradenství. V tomto tématu měla každá vysoká škola předem danou finanční částku na řešení projektu (viz níže CSM1-2023).

Věcné hodnocení předložených žádostí opět provedla Rada programů, složená ze zástupců ministerstva, České konference rektorů a Rady vysokých škol.

PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH NA AMU V ROCE 2023

1. CSM1-2023 Implementace a další rozvoj efektivního systému poradenství na AMU

 • tematické zaměření 1a) implementace a další rozvoj efektivního systému studijního a psychologického poradenství, vč. péče o duševní zdraví, studentům a pracovníkům vysokých škol a uchazečům o studium, popř. dalším osobám (např. účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání) a vč. služeb kariérního poradenství těmto osobám
 • AMU řeší samostatně
 • řešitel projektu – Ing. Filip MALÝ
 • finanční alokace 556 tis. Kč

2. C3-2023 Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol

 • tematické zaměření 1c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – ČVUT
 • řešitel dílčí části za AMU - Ing. Václav OBADÁLEK
 • finanční alokace 514 tis. Kč (z toho 300 tis. Kč kapitálové finanční prostředky)

3. C4-2023 Festivaly a přehlídky – prostředek rozvoje zvyšování kvality umělecké činnosti jako výstupu ze studia a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění

 • tematické zaměření 1d) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – JAMU
 • řešitel dílčí části za AMU - Mgr. Michal SOMOŠ
 • finanční alokace 2 825 tis. Kč

4. C5-2023 Engagement for sustainability - University leaders in SDGs II (UNILEAD II)

 • tematické zaměření 1b) podpora aktivit pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals)
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – MUNI
 • řešitel dílčí části za AMU - Prof. Mgr. Jan HANČIL
 • finanční alokace 340 tis. Kč

5. C7-2023 Standardy kvality výuky na českých vysokých školách

 • tematické zaměření 2a) rozvoj metod hodnocení kvality vzdělávací činnosti akademických pracovníků, včetně využití sebeevaluačních nástrojů, hospitací a sběru kvalitativních a kvantitativních dat od studujících
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – MUNI
 • řešitel dílčí části za AMU - Prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.
 • finanční alokace 521 tis. Kč

6. C8-2023 Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti

 • tematické zaměření 2d) posilování etických principů v prostředí vysokých škol, včetně opatření proti diskriminaci vůči různým skupinám osob a sexuálnímu obtěžování; zvyšování relevance povědomí o genderové problematice mezi studenty i pracovníky a vedením vysokých škol
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – MUNI
 • řešitel dílčí části za AMU - Ing. Filip MALÝ
 • finanční alokace 498 tis. Kč

7. C9-2023 Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace

 • tematické zaměření 2f) zvyšování bezpečnosti digitálního prostředí, naplňování podmínek Zákona o kybernetické bezpečnosti, přijímání bezpečnostních opatření dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a zajištění krizového plánování a řízení v prostředí vysokých škol, vč. započetí přípravy na nově příchozí povinnosti plynoucí z „NIS2 Directive“
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – MUNI
 • finanční alokace 500 tis. Kč
 • řešitel dílčí části za AMU - Ing. Václav OBADÁLEK

8. C12-2023 RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení

 • tematické zaměření 2b) podpora rozvoje činnosti rad pro vnitřní hodnocení, případně vědeckých a uměleckých rad vykonávajících stejnou působnost na veřejné vysoké škole bez institucionální akreditace
 • AMU spoluřešitelská VŠ, koordinující VŠ – UK
 • řešitelka dílčí části za AMU – Doc. PhDr. Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ
 • finanční alokace 388 tis. Kč