AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) PRO UKRAJINU

V pondělí 28. 2. 2022 v 10:00 se na vyzvání rektorky AMU Ingeborg Radok Žádné sešel operativně svolaný krizový štáb k pomoci ukrajinským studentům a akademikům. Na setkání se dostavili také zástupci iniciativy Studenti pro Ukrajinu, kteří zde prezentovali připravované aktivity a přednesli své podněty. Vedení AMU informovalo o krocích, které podniklo na zajištění finanční, materiální a organizační podpory ukrajinských studentů a akademiků. Podpora bude zaměřena jak na situaci stávajících ukrajinských studentů AMU, tak na přípravu programů pro studenty, kteří prchají před válkou. AMU bude připravovat kroky jak krátkodobého charakteru (například možnosti nouzového ubytování), tak programy dlouhodobé podpory dle vlastních finančních možností. Rektorka AMU Ingeborg Radok Žádná pověřila prorektora pro mezinárodní záležitosti Jana Hančila vytvořením pracovní skupiny pro podporu ukrajinských studentů, která bude operativně řešit a komunikovat jednotlivé kroky a propojovat všechny iniciativy, které na AMU a jejích fakultách vznikají. Na webu AMU byl vytvořen banner AMU pro Ukrajinu, kde se budou průběžně objevovat aktuální informace. Informace bude shromažďovat Hana Šťastná ( hana.stastna@amu.cz ).

AMU podporuje tolerantní, ohleduplné a bezpečné prostředí pro všechny studenty postižené agresí vůči Ukrajině bez ohledu na národnost. AMU naopak nebude tolerovat názory, které by vyjadřovaly podporu vojenské agresi.

В понеділок, 28. лютого 2022, о 10:00, з ініціативи ректорки АМУ Інґеборґ Радок Жаднa, було оперативно скликано кризовий штаб допомоги українським студентам і академічним працівникам. На зустріч прийшли також представники ініціативи Студенти для України, які презентували підготовувані дії і внесли свої зауваження. Керівництво АМУ поінформовало про свої кроки, які були зроблені з метою забезпечення фінансової, матеріальної і організаційної підтримки українських студентів та академіків. Підтримка буде скерована на ситуації чинних українських студентів АМУ, але і на підготування програми для студентів, які втікають від війни. АМУ підготує кроки короткострокового характеру (наприклад, можливість тимчасового помешкання), а також програми довгострокової підтримки, по мірі своїх фінансових можливостей. Ректорка АМУ, Інґеборґ Радок Жадна, уповноважила проректора з міжнародних відносин Яна Ганчіла створити робочу групу підтрмки українським студентaм, яка оперативно вирішуватиме і висвітлюватиме окремі кроки, а також об'єднувати всі ініціативи, які виникають на АМУ та її факультетах. Нa вебсайті АМУ буде створено баннер АМУ для України, де будуть час від часу з'являтися актуальні інформаці. Інформації буде збирати Гана Штястна ( hana.stastna@amu.cz ).

АМУ підтримує толерантне, безпечне та надійне середовище для всіх студентів, яких стосується аґерсія, вчинена проти України, не дивлячись на їхню національність. І навпаки, АМУ не буде толерувати погляди, які б висловлювали підтримку війсковій аґресії.

25.04.2023 AMU for Ukraine, AMU pro Ukrajinu, Jiná oznámení AMU, News, Rozhovor
Marie Topolová, Klára Žantová: Školku pro ukrajinské děti provozují studentky už přes rok. „Když o něco jde, objevíte v sobě superschopnosti“
05.04.2023 AMU for Ukraine, AMU pro Ukrajinu, News, Rozhovor
Kapitolina Kolobova: Najednou jsi Nikdo. A z tvého rodného města je ruina
20.03.2023 Aktuality (úřední deska), AMU for Ukraine, AMU pro Ukrajinu, Důležité FAMU, News, Rozhovor
Daria Kovalchuk: Moje názory na Rusko jsou teď ostré. Narážím tu s nimi, říká studentka FAMU z Ukrajiny
28.02.2023 AMU for Ukraine, AMU pro Ukrajinu, Rozhovor
Olena Khalina: Učila děti zpívat, studovala operu. A ze dne na den musela z Ukrajiny utéct
28.11.2022 AMU for Ukraine, AMU pro Ukrajinu, Jiná oznámení AMU, News
Uzavření transparentního účtu AMU pro Ukrajinu
27.10.2022 AMU for Ukraine, AMU pro Ukrajinu, Jiná oznámení AMU, News, Tisková zpráva AMU
Na Akademii múzických umění v Praze proběhly mimořádné přijímací zkoušky pro ukrajinské zájemce o studium
18.07.2022 AMU for Ukraine, AMU pro Ukrajinu, Jiná oznámení AMU, News
Prohlášení České konference rektorů k útoku Ruska na univerzity v ukrajinském Mykolajivu
15.06.2022 AMU for Ukraine, AMU pro Ukrajinu, Jiná oznámení AMU, News
Karel Čapek: Matka; představení ukrajinských studentek a studentů na DAMU (video a foto záznam)
13.06.2022 AMU for Ukraine, AMU pro Ukrajinu, Jiná oznámení AMU, News
CZ/UA představení/вистави Language barrier equal