Akademie múzických umění v Praze (AMU) je největší uměleckou školou v České republice a svým širokým spektrem uměleckých oborů je jedinečnou školou středoevropského prostoru. Nabízí vzdělání v oblastech dramatického, filmového a televizního umění a v oblasti hudby a tance.

Mezinárodní oddělení AMU je zodpovědné za rozvoj mezinárodních vztahů a za realizaci zahraničních výměnných programů, které zajišťují mobilitu studentů a akademických pracovníků. Tyto mezinárodní programy mobility hrají nezastupitelnou roli v procesu internacionalizace AMU.

Přirozený mezinárodní charakter školy a otevřenost AMU jsou základem pro obohacující výměnu tvůrčích a pedagogických zkušeností a nápadů, a pro udržení a rozvoj portfolia cizojazyčných programů na AMU.

AMU je zapojena do řady mezinárodních profesních organizací a tvůrčích a výzkumných projektů a je členem mnoha mezinárodních profesních organizací. V rámci společných projektů spolupracuje s významnými uměleckými školami v ČR.

Všechny tři fakulty AMU organizačně i finančně podporují nejrůznější zahraniční aktivity studentů i zaměstnanců: studijní pobyty, praktické stáže, mobilitu zaměstnanců na výukové pobyty i školení v rámci programu Erasmus+ i mimo něj, účast na seminářích, workshopech, kurzech, soutěžích a festivalech v Evropě i v zemích mimo Evropu. Základním zdrojem finanční podpory zahraničních aktivit je Program Erasmus+ a Program mezinárodní spolupráce v rámci Institucionálního plánu, nicméně celková nabídka mobilitních programů je velmi rozmanitá. Jedním z hojně využívaných interních stipendijních programů AMU je Program na podporu zahraničních krátkodobých mobilit studentů doktorských studijních programů AMU, z něhož mohou studenti doktorských programů financovat své výjezdy do zahraničí na konference, workshopy, festivaly, do knihoven a archivů či na konzultace se zahraničními odborníky.

 

Na všech fakultách studuje řada zahraničních studentů a škola je otevřená i pro působení zahraničních pedagogů či výzkumníků

 

Studenti AMU vyjíždějí na zahraniční vysoké školy a stejně tak přijíždějí zahraniční studenti na AMU v rámci programu Erasmus+.

Graf: Mobility v rámci programu Erasmus - studenti

Pedagogové, výzkumníci i administrativní pracovníci vyjíždějí na partnerské školy a přijíždějí na AMU v rámci programu Erasmus+.

Graf: Mobility v rámci programu Erasmus - zaměstnanci

AMU podporuje mezinárodní mobilitu pedagogů, výzkumníků i administrativních pracovníků. Vývoj veškeré mobility zaměstnanců v délce 5 dní a více znázorňuje následující graf.

Graf: Mezinárodní mobilita - zaměstnanci 

Jak se vyvíjel celkový počet zahraničních studentů v letech 2016-2019 ukazuje následující graf:

Graf: Vývoj počtu zahraničních studentů od roku 2016

 

Na AMU studuje vysoký podíl zahraničních studentů v akreditovaném studiu

Rok Počet zahraničních studentů Počet všech studentů
2015 247 1394
2016 256 1392
2017 271 1441
2018 280 1407
2019 285 1423

 

Konkrétní možnosti podpory studia, stáže a krátkodobé mobility doktorandů v zahraničí, výměnných pedagogických mobilit a školení zaměstnanců (tzv. staff training) jsou blíže uvedeny na stránkách Mezinárodní spolupráce a na stránkách jednotlivých fakult a na stránkách Centra pro doktorská studia.

Kontakt

prof. Mgr. Jan Hančil

Prorektor pro mezinárodní vztahy, uměleckou činnost a styk s absolventy a veřejností

E-mail: jan.hancil@amu.cz
Telefon: 234 244 507

Konzultační hodiny:
Konzultace možné pouze po předchozí domluvě
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Jan HANČIL

RNDr. Alena Kolafová

Referent pro mezinárodní vztahy

E-mail: Alena.KOLAFOVA@amu.cz
Telefon: 234 244 514
Detail osoby
FOTO RNDr. Alena KOLAFOVÁ

Mgr. Klára Banotová

Referent pro mezinárodní vztahy

E-mail: klara.banotova@amu.cz
Telefon: 234 244 567
Detail osoby
Bez obrázku