COVID FAQ

Veškeré dotazy či náměty související s COVID-19 a režimem na AMU pište na email: covid@amu.cz. Všechny aktuální informace budou zveřejňovány průběžně a v co nejkratším čase na webu AMU.

Doporučení pro studenty, pedagogy a další zaměstnance AMU

Co musí dělat, když:

 

Mají pozitivní výsledek testu na COVID-19:

a) Dodržovat pravidla izolace a dbát pokynů lékaře a KHS, přítomnost na AMU (a všech jejích součástí) je zakázána.

b) Sdělit tuto informaci obratem (telefonicky/e-mailem) svému nadřízenému, studenti na sekretariát katedry, tito nahlásí takové případy COVID pozitivních na adresu covid@amu.cz. Studenti informují katedru i v případě, že se výuky na AMU doposud nezúčastnili a na AMU v rozhodné době nedocházeli. Pokud COVID pozitivní student nahlásí tuto skutečnost svému pedagogovi, dotčený pedagog o této skutečnosti obratem informuje sekretariát své katedry.

c) Student je po dobu karantény omluven z výuky.

d) Pokud byl student, pedagog či jiný zaměstnanec v rozhodné/kritické době, tj. v uplynulých 5 kalendářních dnech, na AMU, nahlásí svému nadřízenému (studenti na sekretariát katedry) všechny časy své přítomnosti na AMU a jakých akcí, zkoušek či výuky se účastnil pro další trasování. Přímí nadřízení nakaženého či – v případě studentů – sekretariát katedry informuje všechny, se kterými se COVID pozitivní osoba na AMU setkala – všechny tyto osoby, které se s COVID pozitivní osobu setkali:

  1. zůstávají v izolaci, neúčastní se žádných hromadných akcí a dodržují všechna hygienická opatření;
  2. kontaktují KHS či svého praktického lékaře či vyčkají pokynů KHS/praktického lékaře;
  3. nedochází na AMU (až do doby potvrzení negativního výsledku testu, resp. po dobu nařízené karantény dle pokynů KHS);
  4. pokud by karanténa nebyla ze strany KHS nařízena – všechny tyto osoby musí preventivně používat ochranné prostředky dýchacích cest i nad rámec nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli), striktně dodržovat přikázané rozestupy atd.;
  5. pedagogové, pokud je to možné, převedou svoji výuku do on-line podoby, případně se s vedením katedry domluví na zrušení nebo náhradě v jiném termínu.

 

Se setkali s osobou pozitivně testovanou na COVID-19:

a) Sdělit tuto informaci obratem nadřízenému (studenti na sekretariát katedry), který informuje vedení AMU prostřednictvím adresy covid@amu.cz.

b) Kontaktovat KHS nebo praktického lékaře a dbát pokynů KHS při případném trasování kontaktů.

c) Striktně dodržovat hygienická opatření.

d) Preventivně používat ochranné prostředky dýchacích cest i nad rámec nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli, pedagogy).

e) Neúčastnit se hromadných akcí.

f) Nedocházet na AMU až doby potvrzení negativního výsledku testu, resp. po dobu nařízené karantény dle pokynů KHS).

g) V případě termínů zkoušek jsou studenti ze zkoušek omluveni a mohou požádat o náhradní termín.

 

Mají příznaky onemocnění COVID-19 či obecně virového/respiračního onemocnění:

a) Kontaktovat telefonicky/e-mailem svého praktického lékaře, KHS nebo pohotovost a dbát jejich pokynů.

b) Sdělit tuto informaci obratem nadřízenému (studenti na sekretariát katedry), který informuje vedení AMU prostřednictvím adresy covid@amu.cz.

c) I bez doporučení lékaře zůstat v domácím prostředí, neúčastnit se hromadných akcí, dodržovat hygienická opatření (i nad rámec nařízení MZ) a zásady karantény.

d) Pedagogové, pokud je to možné, převedou výuku do on-line formy, případně se s vedením katedry domluví na zrušení či náhradě výuky v jiném termínu.

e) Studenti požádají vyučující o omluvu z povinné účasti na výuce.

 


.