INFORMACE A DOPORUČENÍ K HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKU 2019–2020 NA AMU 

Text byl aktualizován dne 6. dubna 2020.

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za Vaši práci v současné mimořádné situaci. Pro pedagogy i studenty uměleckých škol není úplně běžný model distančního učení, proto cítím velkou hrdost, když se dozvídám, jak věcně, poctivě a vynalézavě k realizaci studia společně přistupujete.

Je zřejmé, že některé předměty bude možné na základě tohoto mimořádného úsilí ukončit ve standardním časovém horizontu. Jiné, zejména pak tvůrčí cvičení a umělecké tvůrčí předměty, budou vyžadovat nějaký čas navíc. Vedení AMU na základě dohody s děkany fakult proto rozhodlo o prodloužení semestru, aby bylo možné realizovat všechny klausurní výstupy tak, abyste měli možnost je regulérně připravit.

Mnoho vážných rozhodnutí je dnes na vedoucích kateder a garantech studijních programů a jim proto také patří můj dík za návrhy konkrétních řešení.

Denně komunikuji s prorektory a děkany a průběžně konzultujeme okruhy problémů se zástupci ministerstva školství. Cítím ze všech stran velké odhodlání a jsem si jist, že společně situaci zvládneme a toto těžké období úspěšně překonáme. O vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Prosím věnujte pozornost níže uvedeným informacím.

doc. Jan Hančil

Informace a doporučení k harmonogramu akademického roku 2019–2020 na AMU 

  • Upravený harmonogram AMU pro akademický rok 2019/2020 byl dne 6. dubna 2020 schválen kolegiem rektora AMU a vyvěšen zde. V návaznosti na něj fakulty samy upraví fakultní harmonogramy podle vlastních potřeb.
  • Výuka, která v současné době v rámci mnoha předmětů probíhá online víceméně ve standardním plánovaném harmonogramu, může být ukončena v souladu s původním harmonogramem, a zároveň může být kdykoliv zahájena atestace.
  • Zkoušky je možné konat distanční formou za předpokladu, že bude možné jednoznačně a nezpochybnitelně ověřit totožnost studenta; případnou prezenční zkoušku je možné nahradit písemnou prací či jiným včas formulovaným zadáním, případně též – pokud to umožňuje práce během semestru i v nouzovém režimu – souhrnnou klasifikací průběžných studentských aktivit.
  • Termín odevzdání vysokoškolských klasifikačních prací se posouvá rozhodnutím každé fakulty a podle jejích konkrétních potřeb. Fakulty a katedry také stanoví formu a harmonogram realizace absolventských výkonů, pokud jsou tyto součástí SZZ.
  • Změny termínů státních závěrečných zkoušek jsou v gesci děkanů fakult, vedoucích kateder a garantů studijních programů. V problematických příkladech doporučujeme konání státních závěrečných zkoušek až v podzimním termínu.
  • Režim plnění povinností v rámci tvůrčích uměleckých předmětů (povinných předmětů hlavních) stanoví fakulta; přitom může zvážit alternativní zadání, jehož splněním jsou dosaženy srovnatelné výsledky učení a které je možné realizovat i v rámci současných omezení.
  • Fakultní knihovny sledují případné uvolňování digitalizovaných fondů knihoven a paměťových institucí, jakož i elektronických zdrojů (odborných databází); informace by měly být vyvěšovány a pravidelně aktualizovány na jejich internetových stránkách.
  • Centrum pohybové přípravy, rehabilitace a sportu AMU nabízí velkou část svých kurzů online v pravidelných termínech. Doporučujeme! V případě zájmu se obracejte přímo na vedoucí CPPRS Mgr. Sabinu Fiřtovou (sabina.firtova@amu.cz) nebo na pedagoga příslušného předmětu. 
  • AMU zároveň zastává stanovisko, že poplatky za delší studium vyměřené v době trvání nouzového stavu, nemají být vybírány; AMU proto podporuje centrální iniciativu MSMT spočívající v legislativní i technické úpravě evidence studentů v SIMS. Informace k této problematice budou aktualizovány průběžně.
  • V souvislosti se současnou situací a finančními dopady na OSVČ v oblasti umění AMU připomíná možnost poskytnutí bezúročných půjček až do výše 10 tis. Kč ze sociálního fondu zaměstnancům, kteří se ocitli v tíživé/krizové životní situaci - bližší podmínky poskytnutí a administraci půjčky jsou uvedeny ve Směrnici kvestora č. 2/2018 - https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/smernice-kvestora/·    

 

 

26. března 2020