Jazyková výuka pro studující avu

Základní informace

Mgr. program (6-letý)

V závislosti na výsledku rozřazovacího testu , který studenti absolvují při zápisu do 1. ročníku, mají povinnost studovat AJ 2, 4, nebo 6 semestrů. V případě, že získají z testu více než 90%, bude jim povinná docházka uznána a mají povinnost absolvovat pouze ústní část závěrečné zkoušky B1 (nejpozději do konce 1. ročníku - ve STAGu viz předmět AJS21 AJ středně pokročilí 2 - 1. ročník ). Popis průchodu studiem AJ včetně kódů předmětů najdete zde .

Pro všechny předměty platí povinná docházka (min. 70%).

Navazující mgr. program (3-letý)

Všichni studenti 3-letého navazujícího mgr. programu mají povinnost složit do konce 1. ročníku studia zkoušku z anglického jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ( SERR ) - viz předmět AJPK Anglický jazyk - zkouška NMGR ve STAGu.

Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka pro magisterské a navazující magisterské studijní programy na AVU

Povinnou zkoušku z anglického jazyka je možno uznat pouze na základě jazykového certifikátu nebo studia na jiné VŠ.

Případné uznání předmětu není samozřejmostí , kterou si student může nárokovat: vždy záleží na doporučení odborného pracoviště (v případě cizích jazyků Centra jazykové přípravy), a konečném rozhodnutí studijního prorektora.

1 . Prominutí docházky na základě jazykového certifikátu

Postup:

Student zašle jako přílohu na cjp@amu.cz čitelný sken jazykového certifikátu. Do předmětu mailu napište: " AVU Žádost o prominutí docházky předmětu AJS21 AJ středně pokročilí 2 " (studenti 6-letého MGR programu) nebo " AVU Žádost o prominutí docházky předmětu AJPK AJ - Zkouška NMGR " (studenti navazujícího MGR programu).

Seznam jazykových certifikátů , které lze pro žádost o prominutí docházky předložit, naleznete zde . Základní státní zkouška , obecná maturitní zkouška ani Erasmus+ OLS nelze pro žádost o prominutí docházky použít.

Sken certifikátu je nutno poslat do 30. října pro zimní semestr, do 28. února pro letní semestr. V případě schválení žádosti je nutno zkoušku z předmětu vykonat v příslušném semestru.

2 . Uznávání předmětů na základě absolvování zkoušky z AJ na jiné VŠ

O uznávání jazykových předmětů na základě absolvování předmětu na jiné VŠ rozhoduje prorektor pro studijní záležitosti na základě řádně podané žádosti o uznání předmětu, předložených požadovaných dokladů a vyjádření CJP AMU.

Postup:

Student předloží vyplněnou žádost o uznání předmětu včetně přílohy ( ověřenou kopii výpisu předmětů ze studijního oddělení dané školy a/nebo dodatek diplomu + anotaci předmětu (např. z informa čního systému), která obsahuje údaj o úrovni předmětu podle SERR – bez této informace nelze žádost posoudit .) Doklady o absolvování jazykového předmětu na jiné VŠ nesmí být starší 4 let.

Příjem žádostí o uznání předmětu probíhá do do 31. října pro zimní semestr, do 28. února pro letní semestr.

V případě schválení žádosti je nutno zkoušku z předmětu vykonat v příslušném semestru.

Žádost a podklady je možno

1) odevzdat osobně na sekretariátě CJP nebo

2) poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.

CJP žádost posoudí a odešle na studijní oddělení AVU. Studijní oddělení informuje studenta o výsledku ro zhodnutí prostřednictvím emailu a zaznamená případné uznání předmětu do studijního informačního systému. S případnými dotazy se prosím obracejte na studijni@avu.cz .