INFO

Důležité informace pro studenty

Vážené studentky, vážení studenti,

výuka jazykových předmětů zajišťovaných CJP začíná v pondělí 5. 10. a do konce semestru (23. 12.) bude probíhat online (MS Teams a/nebo Moodle, popř. další výukové platformy).

Zápočtové a zkouškové termíny pro předměty Anglického jazyka

Od letního semestru 2019-20 se studenti přihlašují ke zkouškovým a zápočtovým termínům v informačním systému STAG. Termíny jsou ve STAGu zveřejněny vždy cca týden před koncem výuky v daném semestru. V případě dotazů se prosím obracejte na svého vyučujícího.


Jazyková výuka pro studenty AVU

Základní informace

Mgr. program (6-letý)

V závislosti na výsledku rozřazovacího testu, který studenti absolvují při zápisu do 1. ročníku, mají povinnost studovat AJ 2, 4, nebo 6 semestrů. V případě, že získají z testu více než 90%, bude jim povinná docházka uznána a mají povinnost absolvovat pouze ústní část závěrečné zkoušky B1 (nejpozději do konce 1. ročníku - ve STAGu viz předmět AJS21 AJ středně pokročilí 2 - 1. ročník). Popis průchodu studiem AJ včetně kódů předmětů najdete zde.

Pro všechny předměty platí povinná docházka (min. 70%). 

 

Navazující mgr. program (3-letý)

Všichni studenti 3-letého navazujícího mgr. programu mají povinnost složit do konce 1. ročníku studia zkoušku z anglického jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) - viz předmět AJPK Anglický jazyk - zkouška NMGR ve STAGu.

Závěrečná zkouška B1
Uznávání jazykových předmětů + prominutí docházky
Angličtina v doktorském studiu

Tato zkouška je výstupem předmětů:

  • AJS21 Anglický jazyk - středně pokročilí 2 (1. ročník)
  • AJS22 Anglický jazyk - středně pokročilí 2 (2. ročník)
  • AJS23 Anglický jazyk - středně pokročilí 2 (3. ročník)

Informace o předmětech, včetně požadavků k závěrečné zkoušce, najdete v informačním systému STAG.

Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka pro magisterské a navazující magisterské studijní programy na AVU 

Povinnou zkoušku z anglického jazyka je možno uznat pouze na základě jazykového certifikátu nebo studia na jiné VŠ.  

Případné uznání předmětu není samozřejmostí, kterou si student může nárokovat: vždy záleží na doporučení odborného pracoviště (v případě cizích jazyků Centra jazykové přípravy), a konečném rozhodnutí studijního prorektora.

 

1. Prominutí docházky na základě jazykového certifikátu 

Postup:

Student zašle jako přílohu na cjp@amu.cz čitelný sken jazykového certifikátu. Do předmětu mailu napište: "AVU Žádost o prominutí docházky předmětu AJS21 AJ středně pokročilí 2" (studenti 6-letého MHR programu) nebo "AVU Žádost o prominutí docházky předmětu AJPK AJ - Zkouška NMGR" (studenti navazujícího MGR programu).

Seznam jazykových certifikátů, které lze pro žádost o prominutí docházky předložit, naleznete zde. Základní státní zkouška, obecná maturitní zkouška ani Erasmus+ OLS nelze pro žádost o prominutí docházky použít.

Sken certifikátu je nutno poslat do 30. října pro zimní semestr, do 28. února pro letní semestr. V případě schválení žádosti je nutno zkoušku z předmětu vykonat v příslušném semestru.

 

2. Uznávání předmětů na základě absolvování zkoušky z AJ na jiné VŠ 

O uznávání jazykových předmětů na základě absolvování předmětu na jiné VŠ rozhoduje prorektor pro studijní záležitosti na základě řádně podané žádosti o uznání předmětu, předložených požadovaných dokladů a vyjádření CJP AMU. 

Postup:

Student předloží vyplněnou žádost o uznání předmětu včetně přílohy (ověřenou kopii výpisu předmětů ze studijního oddělení dané školy a/nebo dodatek diplomu + anotaci předmětu (např. z informačního systému), která obsahuje údaj o úrovni předmětu podle SERR – bez této informace nelze žádost posoudit.) Doklady o absolvování jazykového předmětu na jiné VŠ nesmí být starší 4 let. 

Příjem žádostí o uznání předmětu probíhá do do 31. října pro zimní semestr, do 28. února pro letní semestr.

V případě schválení žádosti je nutno zkoušku z předmětu vykonat v příslušném semestru.

Žádost a podklady je možno

1) odevzdat osobně na sekretariátě CJP nebo

2) poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.  

CJP žádost posoudí a odešle na studijní oddělení AVU. Studijní oddělení informuje studenta o výsledku rozhodnutí prostřednictvím emailu a zaznamená případné uznání předmětu do studijního informačního systému. S případnými dotazy se prosím obracejte na studijni@avu.cz.

Základní informace

Studenti doktorského studia na AVU mají povinnost složit do konce 3. ročníku zkoušku z angličtiny na úrovni B2 - viz Průvodce doktorským studiem 2020-21. Příprava na zkoušku probíhá samostudiem; doporučujeme však, aby studenti před zkouškou zkonzultovali výběr svých materiálů s vyučujícími CJP. Studenti mohou také využít nabídky jazykových předmětů v režimu placených kurzů, informace naleznete zde. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na cjp@amu.cz.

 

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorského studia

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku!):

  • strukturovaný/ umělecký životopis (1-3 str.),
  • resumé doktorské práce (1 str.),
  • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 20 normostran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, knihy, časopisy, popř. internet, nesmí se však jednat o anonymní text).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další částí zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a jeho interpretaci, popř. překladu vybraných částí.

 

Přihlašování na zkoušku

Nejpozději na konci listopadu naleznete zde seznam zkouškových termínů pro daný akademický rok. Student se přihlásí na vybraný zkouškový termín nejpozději 4 týdny před jeho konáním mailem na adrese cjp-doktorandi@amu.cz.

Nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky musí student doručit emailem na adresu cjp-doktorandi@amu.cz výše uvedené podklady ke zkoušce.

  • Podrobné informace o zkoušce (časový rozpis, složení komise, místnost) budou zaslány přihlášeným studentům na jejich školní email nejpozději týden před zkouškou.
  • Ke zkoušce je student povinen přinést si vlastní kopii materiálů.

.