Informace pro cvičící

  1. Hodiny zařazené do povinných programů fakult a škol jsou určeny pro řádně zapsané studenty.
  2. Při provádění sportovních aktivit organizovaných CPPSR AMU a SKUŠ se řiďte provozními řády tělovýchovných zařízení, předpisy kurzů a respektujte pokyny pedagogů.
  3. Účastníci se chovají tak, aby nezpůsobili jinému újmu na zdraví nebo škodu na sportovním vybavení.
  4. Poškození zdraví nebo úraz, ke kterému došlo v rámci tělovýchovné činnosti hlaste neprodleně pedagogovi.
  5. Před a v průběhu všech akcí organizovaných CPPSR AMU a SKUŠ nekonzumují účastníci alkoholické nápoje ani jiné omamné prostředky.
  6. Vzhledem k systematičnosti programů žádáme účastníky o pravidelnou docházku.
  7. Veškeré informace o možnostech sportování se dozvíte na vyhláškách CPPSR a SKUŠ nebo na CPPSR AMU.
  8. Konstruktivní připomínky k činnosti CPPSR a SKUŠ jsou vítány.

Důležité adresy

Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1

Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 3, Praha 1

ČOS Žižkov
Na Balkáně 812, Praha 3

Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1

Sklad KTV AMU
Malostranské nám. 12, Praha 1

Hala ČVUT
Pod Juliskou 4, Praha 6