VŠKP - info pro katedry

INFO

Informace pro práci se systémem evidence vysokoškolských závěrečných prací (dále jen VŠKP) pro pedagogy a pověřené pracovníky kateder na AMU (týká se jak tištěných, tak elektronických verzí)

Veškeré související platné dokumenty najdete na webu v sekci  Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP) .

Pro přijetí práce k obhajobě je třeba, aby student splnil následující náležitosti (kontrolují pověření pracovníci kateder) tj. pověřený pracovník katedry má zkontrolovat zda student: 

  1. odevzdal dva tištěné exempláře teoretické části práce (katedra může stanovit vyšší počet)
  2. odevzdal záznam teoretické části práce na srozumitelně označeném CD ROMu (obsah elektronické a tištěné verze musí být zcela shodný !
  3. záznam praktické části práce (umělecké dílo, výkon) odevzdal podle pokynů stanovených fakultou (nejlépe na dobře označeném CDR, DVD) 
  4. řádně vyplnil v KOSu formulář o VŠKP tj. uvedl všechny popisné údaje jak o teoretické, tak o praktické části práce. Údaje musí být shodné s tištenou verzi práce, zejména název! Záznam o VŠKP musí být v KOSu ve stavu "Odevzdáno".
  5. odevzdal dva podepsané exempláře Licenční smlouvy. Ke každé samostatné části práce je třeba podepsat smlouvu zvlášť. 
  6. nahrál elekotrnickou verzi práce (příp. prací) v KOSu.