Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webVŠKP - info pro katedry

Informace pro práci se systémem evidence vysokoškolských závěrečných prací (dále jen VŠKP) pro pedagogy a pověřené pracovníky kateder na AMU
(týká se jak tištěných, tak elektronických verzí)

tento návod ve formátu pdf

• Veškeré související platné dokumenty najdete na webu v sekci Studium/Bakalářské a diplomové práce (http://www.amu.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-prace). Jsou zde:

- Výnosy rektora ke zveřejňování závěrečných prací

- Metodika jednotné úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování VŠKP na AMU 
- Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu VŠKP na AMU
- text Licenční smlouvy a Návod k jejímu vyplnění


Pro přijetí práce k obhajobě je třeba, aby student splnil následující náležitosti (kontrolují pověření pracovníci kateder) tj. pověřený pracovník katedry má zkontrolovat zda student: 

1) odevzdal dva (vyšší počet může stanovit katedra) tištěné exempláře teoretické části práce 
2) odevzdal záznam teoretické části práce na srozumitelně označeném CD ROMu (obsah elektronické a tištěné verze musí být zcela shodný !
3) záznam praktické části práce (umělecké dílo, výkon) odevzdal podle pokynů stanovených fakultou (nejlépe na dobře označeném CDR, DVD) 
4) řádně vyplnil v KOSu formulář o VŠKP tj. uvedl všechny popisné údaje jak o teoretické, tak o praktické části práce. Údaje musí být shodné s tištenou verzi práce, zejm. název !
5) vyplnil v KOSu práva k využívání prací a odevzdal dva podepsané exempláře Licenční smlouvy. Ke každé samostatné části práce je třeba podepsat smlouvu zvlášť. 
6) nahrál elekotrnickou verzi práce (příp. prací) v KOSu

Aktualizováno: 16. 7. 2014