Domovní řád 

 1. Domovní řád je závazný pro všechny ubytované, návštěvy a zaměstnance na koleji AMU.
   
 2. Povinností ubytovaného je uhradit řádně a včas kolejné dle ubytovací smlouvy, tj. za běžný kalendářní měsíc do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
   
 3. V objektu koleje je povinnost zachovávat noční klid od 22.00 hod. večer do 6.00 hod. ráno.
   
 4. Doby návštěv na pokojích jsou vymezeny od 08.00 hod. do 22.00 hod. Výjimky povoluje vedoucí koleje nebo jeho zástupce. Za řádné zapsání, chování a odhlášení návštěvy odpovídá navštívená osoba. Přenocování cizích osob je přísně zakázáno bez předchozího souhlasu vedoucího koleje.
   
 5. Ve všech vnitřních prostorách koleje je striktní zákaz kouření.
   
 6. Ubytovaný nesmí půjčovat ISIC kartu od pokoje další osobě, je nepřenosná.
   
 7. Povinností ubytovaného je udržovat přidělený pokoj v pořádku (v případě nepořádku nebude pravidelný úklid pokoje dle rozpisu proveden), šetřit veškeré zařízení koleje včetně společných prostor, nepoškozovat při výzdobě stěny ani nábytek. Je zakázáno přestavovat a demontovat nábytek na pokoji, provádět výměnu nábytku mezi pokoji. Změny ve vybavení lze provádět pouze se souhlasem vedoucího koleje.
   
 8. Je povinností ubytovaného, řídit se obecnými zásadami občanského soužití, respektovat soukromí spolubydlících a jejich právo na nerušený noční odpočinek a denní klid ke studiu.
   
 9. Do prostor koleje je zakázán přístup zvířat, a to i na krátkodobé návštěvy.
   
 10. V objektu koleje se nesmí nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat, držet; je zakázáno užívat, vyrábět a přechovávat omamné a psychotropní látky nebo jedy.
   
 11. Před odhlášením v recepci koleje je povinností ubytovaného předat pokoj řádně uklizený, vrátit zapůjčený inventář a uhradit případné vzniklé škody.

V Praze 31. 3. 2022
Ing. Andrea Zíková
vedoucí koleje a učebního střediska AMU