Volby do Akademického senátu AMU 13. 2.–14. 2. 2018

Písemný protokol o průběhu voleb do AS AMU 13. a 14. února 2018

Předseda a členové volební komise (bez titulů):
Daniela Jobertová, Kateřina Schwarzová, Karel Vostárek, Markéta Potužáková, Martin Krupa,
Marie Fričová, Adam Halaš, Václav Špíral, Marek Vajchr, Pavla Klimešová, Tomáš Janáček
Přítomní členové komise (bez titulů):
Daniela Jobertová, Karel Vostárek, Adam Halaš, Václav Špíral, Marek Vajchr, Pavla Klimešová, Tomáš Janáček
 

Volby do AS AMU se konaly ve dnech 13. a 14. února 2018 na všech fakultách AMU, tj. na DAMU, FAMU, HAMU a proběhly řádně a správně dle Volebního řádu AS AMU ze dne
19. 5. 2017. Volební komise se sešla ke sčítání odevzdaných hlasů dne 14. února 2018 v 17. hodin v zasedací místnosti rektorátu

 

Výsledek voleb dle jednotlivých fakult AMU (jména jsou uvedena bez titulů, číslice označují počet hlasů odevzdaných ve prospěch navržených kandidátů). 

DAMU
Celkem odevzdáno 248 hlasovacích lístků, z toho 1 neplatný.

Pedagogická komora:                                           Počet hlasů

Martin Černý                                                            122

Jiří Lössl                                                                   123

Petr Prokop                                                              168

Daria Ullrichová                                                         89

Studentská komora:                                               Počet hlasů

Štěpán Gajdoš                                                          165

Filip Karda                                                                 88

Tereza Pavelková                                                      64

Eliška Raiterová                                                         93

Zvoleni:

1. Petr Prokop                2. Jiří Lössl                3. Martin Černý

1. Štěpán Gajdoš           2. Eliška Raiterová

 

FAMU
Celkem odevzdáno 341 hlasovacích lístků, z toho 34 neplatných.

Pedagogická komora:                                           Počet hlasů

Martin Blažíček                                                         230                                        

Ladislav Greiner                                                       138

Martin Stecker                                                          151

Studentská komora:                                               Počet hlasů

Martina Ševčíková                                                    203

Zvoleni:

1. Martin Blažíček         2. Martin Stecker       3. Ladislav Greiner

1. Martina Ševčíková

 

HAMU
Celkem odevzdáno 108 hlasovacích lístků

Pedagogická komora:                                           Počet hlasů

Slavomír Hořínka                                                     33

Ivo Kahánek                                                            46

Jan Mach                                                                 25

František Malý                                                         31

Vladimír Rejlek                                                        16

Ondřej Urban                                                           54

Noemi Zárubová – Pfeffermannová                        43

Studentská komora:                                               Počet hlasů                                                         

Josef Bartoš                                                             28

Marek Kozák                                                            39

Michaela Mochnáčová                                             39

Tereza Olivia                                                            17

Matouš Pěruška                                                       52

Zvoleni:

1. Ondřej Urban              2. Ivo Kahánek           3. Noemi Zárubová - Pfeffermannová

1. Matouš Pěruška        2.

Zapsáno v 18:45 hod.

 

Písemný protokol o průběhu opakované volby člena studentské komory AS AMU za HAMU.

Předseda a členové volební komise (bez titulů):

Daniela Jobertová, Kateřina Schwarzová, Karel Vostárek, Markéta Potužáková, Martin Krupa,
Marie Fričová, Adam Halaš, Václav Špíral, Marek Vajchr, Pavla Klimešová, Tomáš Janáček

Přítomní členové komise (bez titulů):

Daniela Jobertová, Adam Halaš, Václav Špíral

Opakovaná volba do studentské komory AS AMU za HAMU se konala dne 19. února 2018 na HAMU, a proběhla řádně a správně dle Volebního řádu AS AMU ze dne 19. 5. 2017. Volební komise se sešla ke sčítání odevzdaných hlasů dne 19. února 2018
v 15:15 v zasedací místnosti rektorátu.

Výsledek volby: odevzdáno 45 platných hlasovacích lístků

Studentská komora:                                                Počet hlasů

Marek Kozák                                                             17

Michaela Mochnáčová                                             28

 

Zvolena: Michaela Mochnáčová

Zapsáno v 15:30

 

Písemný protokol o průběhu doplňovacích voleb do studentské komory AS AMU za FAMU.

Předseda a členové volební komise (bez titulů):

Daniela Jobertová, Kateřina Schwarzová, Karel Vostárek, Markéta Potužáková, Martin Krupa,
Marie Fričová, Adam Halaš, Václav Špíral, Marek Vajchr, Pavla Klimešová, Tomáš Janáček, Jan Čeněk

Přítomní členové komise (bez titulů):

Daniela Jobertová, Marek Vajchr, Jan Čeněk, Tomáš Janáček

Doplňovací volby do studentské komory AS AMU za FAMU se konaly dne 1. 3. 2018 a 2. 3. 2018 a proběhly řádně a správně dle Volebního řádu AS AMU ze dne 19. 5. 2017. Volební komise se sešla ke sčítání odevzdaných hlasů dne 2. března 2018
v 13:10 v zasedací místnosti rektorátu.

Výsledek volby: odevzdáno 53 hlasovacích lístků, z toho platných 53

Studentská komora:                                        Počet hlasů

Daniel Burda                                                      31                                                                  

Matěj Paclík                                                       22

 Zvolen: Daniel Burda                                                           

Zapsáno v 13:25

 

Pro doplňující volbu do studentské komory AS AMU za FAMU pro volební období 2018 – 2021 byli nominováni tito studenti:

 1. Daniel Burda
 2. Matěj Paclík

 

Vyhlášení dílčích doplňovacích voleb do AS AMU na FAMU

Ve smyslu § 8 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 4 Statutu AMU ze dne 21. prosince 2016 a podle Volebního řádu Akademického senátu AMU ze dne 19. května 2017 vyhlašuji na Filmové a televizní fakultě AMU dílčí doplňující volbu jednoho člena Studentské komory Akademického senátu AMU.

Termín konání voleb: 1. a 2. března 2018

Podle čl. 2.3 a 2.2 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU zůstává složení volební komise stejné jako v průběhu řádných voleb do AS AMU, konaných ve dnech 13. a 14. února 2018.

Kandidáta na člena Studentské komory AS AMU může navrhnout každý člen akademické obce FAMU. Návrhy na kandidáty musí být podány v listinné podobě na děkanát FAMU nejpozději do 23. února 2018 do 12:00 hodin. Návrh musí obsahovat podpis navrhovatele a písemný souhlas navrhovaného.

Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději 2. března 2018.

doc. Jan Hančil
rektor

Více informací na stránkách FAMU zde

 

Informace k průběhu voleb do AS AMU na HAMU

Vzhledem k faktu, že 2 kandidáti do studentské komory AS AMU: Michaela Mochnáčová a Marek Kozák získali stejný počet hlasů a skončili na 2. a 3. místě, bude se volba mezi nimi opakovat.

Opakování volby se uskuteční dne 19. února 2018 v Cafe HAMU od 13. hod do 15. hod.

 

Kandidáti do AS AMU pro volební období 2018–2021

DAMU

Kandidáti do pedagogické komory AS AMU:

 1. MgA. Martin Černý (KS DAMU)
 2. Mgr. Jiří Lössl (KVD DAMU)
 3. MgA. Petr Prokop (KP DAMU)
 4. prof. PhDr. Daria Ullrichová (KČD DAMU)

Kandidáti do studentské komory AS AMU:

 1. Štěpán Gajdoš (KALD DAMU)
 2. Filip Karda (KATaP DAMU)
 3. MgA. Tereza Pavelková (KTK DAMU)
 4. Eliška Raiterová (KTK DAMU)

FAMU

Kandidáti do pedagogické komory AS AMU:

 1. MgA. Martin Blažíček (CAS FAMU)
 2. MgA. Ladislav Greiner (KZT FAMU)
 3. doc. Martin Stecker (KF FAMU)

Kandidáti do studentské komory AS AMU:

 1. BcA. Martina Ševčíková (KDT FAMU)

HAMU

Kandidáti do pedagogické komory AS AMU:

 1. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D.
 2. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.
 3. Mgr. Jan Mach
 4. prof. František Malý
 5. prof. Vladimír Rejlek
 6. doc. Ondřej Urban
 7. prof. Noemi Zárubová – Pfeffermannová

Kandidáti do studentské komory AS AMU:

 1. Josef Bartoš
 2. BcA. Marek Kozák
 3. Michaela Mochnáčová
 4. Tereza Olivia
 5. Matouš Pěruška

Vážení členové akademické obce,

dle zjištění volební komise nelze u dvou nominací do studentské komory AS AMU za FAMU jednoznačně prokázat, že byly odevzdány zcela v souladu s vyhlášením voleb; jde o následující nominace:

Jménem volební komise tedy tímto rozhoduji o jejich vyřazení, aby byly garantovány podmínky rovné soutěže všech kandidátů.

Vzhledem k tomu, že nebyl odevzdán dostatečný počet nominačních lístků, vyhlásí rektor AMU na zbývající volné místo ve studentské komoře AS AMU bezodkladně doplňovací volby dle čl. 2., odst. 18 Volebního řádu AS AMU.

doc. Mgr. Daniela Jobertová, PhD.
předsedkyně volební komise do AS AMU

 

Vyhlášení voleb do AS AMU

Ve smyslu § 8 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 4 Statutu AMU ze dne 21. prosince 2016 a podle Volebního řádu Akademického senátu AMU ze dne 19. května 2017 vyhlašuji ve dnech 13. a 14. února 2018 volby do Akademického senátu AMU.

Podle čl. 2.3 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU jmenuji předsedkyní volební komise prorektorku AMU doc. Danielu Jobertovou, Ph.D.

Další členy volební komise budu jmenovat v souladu s článkem 2.2 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU po projednání jejího složení v akademických senátech jednotlivých fakult.

doc. Jan Hančil
rektor

Složení volební komise dle čl. 2 odst. 2 Volebního řádu AS AMU v Praze

Zástupci DAMU:

Mgr. Markéta Potužáková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Schwarzová
doc. Mgr. Karel Vostárek
BcA. Martin Krupa

Zástupci HAMU:
Mgr. Marie Fričová, Ph.D.
doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D.
Václav Špíral

Zástupci FAMU:
Mgr. Marek Vajchr
BcA. Pavla Klimešová
BcA. Tomáš Janáček

Předsedkyně:
doc. Daniela Jobertová, Ph.D.

doc. Jan Hančil
rektor

Volby do AS AMU na DAMU
Volby do AS AMU na FAMU
Volby do AS AMU na HAMU

25. leden 2018

Dokumenty:

Složení volební komise (Volby do Akademického senátu AMU 13. 2. – 14. 2. 2018)

Vyhlášení voleb do AS AMU

Kandidáti do AS AMU 2018-2021

Změna kandidátní listiny

Kooptace člena volební komise

Písemný protokol o průběhu voleb do AS AMU 13. a 14. února 2018

Vyhlášení doplňujících voleb do AS AMU na FAMU

Písemný protokol o průběhu opakované volby člena studentské komory AS AMU za HAMU

Kooptace člena volební komise dle čl. 2 odst. 2 Volebního řádu AS AMU v Praze na FAMU

Kandidáti pro doplňovací volby do AS AMU za FAMU

Písemný protokol o průběhu doplňovacích voleb do studentské komory AS AMU za FAMU


.