Doplňovací volby do studentské komory AS AMU za Hudební a taneční fakultu_2023

 

Volební web

 

Rektorka Akademie múzických umění v Praze (AMU), PhDr. Ingeborg Radok Žádná, vyhlásila v souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dle čl. 4 Statutu AMU a čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 2 odst. 19 Volebního řádu Akademického senátu AMU doplňovací volby do Akademického senátu AMU na funkční 2021–2024.

Doplňovací volby se uskuteční v termínu 1. a 2. března 2023.

Volby se uskuteční prostřednictvím elektronického hlasování, kdy volit bude možné na počítači, tabletu případně i mobilním telefonu.

Volební aplikace bude členům akademické obce přístupná po zadání jejich přihlašovacích údajů (uživatelské jméno a hlavní heslo do sítě AMU). Volit bude možné v období od 1. března 2023 (od 8 hod.) do 2. března (do 16 hod.). Více informací o způsobu, jakým hlasování proběhne včetně podrobného návodu naleznete ZDE.

AS AMU má 15 členů, kteří se dělí na dvě komory, pedagogickou a studentskou. Členové pedagogické komory jsou voleni z řad akademických pracovníků AMU. Členové studentské komory jsou voleni z řad studentů AMU. Pedagogická komora má 9 členů, studentská komora má 6 členů. Za každou fakultu se volí maximálně 3 členové do pedagogické komory a maximálně 2 členové do studentské komory. Jelikož protokol volební komise z řádných voleb do AS AMU u Hudební a taneční fakulty, a to ve studentské komoře, pro uvolněné místo člena AS AMU neobsahuje dalšího náhradníka, vyhlašuje rektorka na podnět předsedy AS AMU tyto dílčí doplňovací volby.

Kandidáty na členy AS AMU v rámci těchto doplňovacích voleb může navrhnout kterýkoli člen akademické obce HAMU a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností. Kterýkoli člen akademické obce studujících HAMU se může o tuto funkci ucházet.

Nominace kandidáta

Návrhy na kandidáty shromažďuje volební komise do 15. 2. 2023 a zasílejte je v listinné podobě s podpisem navrhovatele, a písemným souhlasem navrhovaného na adresu: Malostranské nám. 259/ 12, 118 00 Praha 1.

Seznam navržených kandidátů naleznete ZDE.

Kandidáti budou mít možnost se představit a zodpovědět dotazy členů akademické obce na Shromáždění akademické obce fakulty.
22. února 2023, 15:00-16:00, zasedací místnost HAMU, online link.
Další informace o shromáždění akademické obce, naleznete na webových stránkách fakulty.

Vyhodnocení výsledků voleb se provede nejpozději 3. března 2023 a naleznete je na webových stránkách AMU.