ČASTO KLADENÉ DOTAZY A PRAVIDLA VOLEB

Pravidla
Volby do Akademického senátu AMU (dále jen AS AMU) se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, čl. 4 Statutu AMU a ustanoveními Volebního řádu, jehož aktuální i budoucí znění naleznete ZDE

Kdo je oprávněn volit?
Členy akademického senátu AMU volí ze svých řad členové akademické obce AMU. Akademickou obec AMU tvoří akademičtí pracovníci a studenti AMU. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci přijatí na základě výběrového řízení do pracovního poměru na danou fakultu a studenti zapsaní do studia ve studijním programu, který uskutečňuje příslušná fakulta.

Akademickými pracovníky AMU jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci AMU byli přijati do pracovního poměru na základě výběrového řízení konaného podle Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU.

Seznam voličů do AS AMU vzniká tři pracovní dny před prvním dnem voleb výpisem akademických pracovníků a studentů z příslušných registrů vedených AMU. Zvláštní seznam voličů z mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností rozdělí volební komise na tři rovnoměrné části dle abecedy a každou z nich losem přiřadí k jedné ze tří fakult AMU.

Volit kandidáty z jednotlivých fakult (a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností) do Akademického senátu AMU jsou oprávněni všichni členové akademické obce té fakulty, kterou volený kandidát zastupuje.

Kdo je oprávněn kandidovat?
Kandidáty na členy AS AMU za určitou fakultu může navrhnout kterýkoli člen akademické obce dané fakulty (a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností) a kterýkoli člen akademické obce dané fakulty (a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností) se může o tuto funkci ucházet.

Co když je student zároveň pedagogem či je zapsán na více fakultách?
Je-li student zároveň akademickým pracovníkem, může být volen pouze do pedagogické komory. Pokud je volič z řad studentů zapsán na více fakultách, volí na té, kde byl zapsán do studia dříve.

Jakým způsobem se volí?
Návod, jakým způsobem bude probíhat elektronické hlasování naleznete  ZDE. Pro přihlášení nezapomeňte své přihlašovacích údaje (uživatelské jméno a hlavní heslo do sítě AMU)! V případě problémů s přihlášením, kontaktujte vašeho fakultního správce IT či Počítačové centrum AMU.

Volební komise
Volby organizuje a řídí volební komise jmenovaná rektorem po projednání jejího složení v akademických senátech jednotlivých fakult. Tato komise odpovídá za jejich řádný průběh a zajištění rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Aktuální složení volební komise naleznete ZDE

Výsledky voleb
Vyhodnocení výsledků se provede nejpozději 5. 3. 2021. Do Akademického senátu AMU jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Je-li při rovnosti hlasů zvolen větší počet kandidátů, než je počet míst, na která se volí, rozhoduje se mezi kandidáty, kteří obdrželi stejný počet hlasů, losem. Další kandidáti, kteří získali nižší počet hlasů, se stávají náhradníky a v případě uvolnění místa v AS AMU jsou neprodleně do AS AMU povoláni podle pořadí získaných hlasů.

Funkční období člena AS AMU počíná vyhlášením výsledků voleb.

Pochybení v průběhu voleb
Pokud došlo k pochybení, které mohlo hrubě ovlivnit výsledky voleb, může volební komise navrhnout rektorce jejich opakování. Podnět ke zpochybnění výsledku volby může být podán v listinné podobě k rukám předsedkyně volební komise nejpozději do 14 kalendářních dnů po vyhlášení výsledku voleb.

Úkoly a pravomoci Akademického senátu AMU
Akademický senát AMU je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem AMU. Akademický senát AMU zejména

  • rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy,
  • schvaluje vnitřní předpisy AMU a fakult (v tomto případě na základě návrhu akademického senátu fakulty),
  • schvaluje rozpočet a střednědobý výhled AMU a kontroluje využívání finančních prostředků,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření předložené rektorem,
  • dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů umělecké rady, členů rady pro vnitřní hodnocení, členů disciplinární komise. Dále se podílí na obsazování míst v Etické komisy AMU či Environmentálním panelu,
  • usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, vyjadřuje se k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory,
  • vydává souhlas s návrhem rektora na odvolání děkana fakulty a další.