Často kladené dotazy a Pravidla voleb

Pravidla
Volby do Akademického senátu AMU (dále jen AS AMU) se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, čl. 4 Statutu AMU a ustanoveními Volebního řádu, jehož aktuální znění naleznete ZDE

Kdo je oprávněn volit?
Členy a členky akademického senátu AMU volí ze svých řad členové a členky akademické obce AMU. Akademickou obec AMU tvoří akademičtí pracovníci a pracovnice a dále studenti a studentky AMU. Akademickou obec fakulty tvoří akademické pracovnice a pracovníci přijatí na základě výběrového řízení do pracovního poměru na danou fakultu a studentky a studenti zapsaní do studia ve studijním programu, který uskutečňuje příslušná fakulta.
Akademickými pracovníky a pracovnicemi AMU jsou osoby na pozici profesora, docenta, mimořádného profesora, odborného asistenta, asistenta, lektora a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci a pracovnice, jež na vysoké škole vykonávají v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Akademickým pracovníkům a pracovnicím AMU vznikl pracovního poměru na základě výběrového řízení konaného podle Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU.
Seznam voličů a voliček do AS AMU vzniká tři pracovní dny před prvním dnem voleb výpisem z příslušných registrů vedených AMU. Zvláštní seznam voličů a voliček z mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností rozdělí volební komise na tři rovnoměrné části dle abecedy a každou z nich losem přiřadí k jedné ze tří fakult AMU.

Volit kandidáty a kandidátky z jednotlivých fakult (a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností) do Akademického senátu AMU jsou oprávněni všichni členové a členky akademické obce té fakulty, kterou volený kandidát či kandidátka zastupuje.

Kdo je oprávněn kandidovat?
Kandidáty či kandidátku na členy či členku AS AMU za určitou fakultu může navrhnout kterýkoli člen či členka akademické obce dané fakulty (a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností) a kterýkoli člen či členka akademické obce dané fakulty (a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností) se může o tuto funkci ucházet.

Co když je student zároveň pedagogem či je zapsán na více fakultách?
Je-li student či studentka zároveň akademickým pracovníkem či pracovnicí, může volit a být volen pouze do pedagogické komory. Pokud je volič či volička z řad studujících zapsán na více fakultách, volí na té, kde byl zapsán do studia dříve.

Kdo může navrhovat kandidáty a kandidátky?
Kandidáty a kandidátky na členy/členky AS AMU za určitou fakultu může navrhnout kterýkoli člen či členka akademické obce dané fakulty a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností. Je zcela v pořádku, pokud studentka navrhne pedagoga a pedagožka studenta.

Jak nominovat kandidáta či kandidátku do akademického senátu?
Návrhy je možné zasílat v listinné podobě s podpisem navrhovatele/navrhovatelky a písemným souhlasem navrhovaného/navrhované na adresu: Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1. Nominační lístek naleznete ZDE
Ve výjimečných případech je možné podat návrh elektronicky, a to buď z vlastní datové schránky anebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Vždy musí jak podpis navrhující osoby, tak i souhlas kandidáta či kandidátky splňovat některou z výše uvedených forem (tj. vlastnoruční podpis, datová schránka či uznávaný elektronický podpis). Obyčejný e-mail, fotka či pdf dokument s obrázkem podpisu nestačí!

Jakým způsobem se volí?
Návod, jakým způsobem bude probíhat elektronické hlasování naleznete ZDE. Pro přihlášení nezapomeňte své přihlašovacích údaje (uživatelské jméno a hlavní heslo do sítě AMU)! V případě problémů s přihlášením, kontaktujte vašeho fakultního správce IT či Počítačové centrum AMU.

Volební komise
Volby organizuje a řídí volební komise jmenovaná rektorkou po projednání jejího složení v akademických senátech jednotlivých fakult. Tato komise odpovídá za jejich řádný průběh a zajištění rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Aktuální složení volební komise naleznete ZDE.

Výsledky voleb
Vyhodnocení výsledků se provede nejpozději 7. 3. 2024. Do Akademického senátu AMU jsou zvoleni kandidáti a kandidátky, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Je-li při rovnosti hlasů zvolen větší počet osob, než je počet míst, na která se volí, rozhoduje se mezi těmi, kteří obdrželi stejný počet hlasů losem. Další kandidáti a kandidátky, kteří získali nižší počet hlasů, se stávají náhradníky a náhradnicemi a v případě uvolnění místa v AS AMU jsou neprodleně do AS AMU povoláni podle pořadí získaných hlasů.
Funkční období člena AS AMU počíná vyhlášením výsledků voleb.

Pochybení v průběhu voleb
Pokud došlo k pochybení, které mohlo hrubě ovlivnit výsledky voleb, může volební komise navrhnout rektorce jejich opakování. Podnět ke zpochybnění výsledku volby může být podán v listinné podobě k rukám předsedy volební komise nejpozději do 14 kalendářních dnů po vyhlášení výsledku voleb.

Úkoly a pravomoci Akademického senátu AMU
Akademický senát AMU je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem AMU. Akademický senát AMU ze zákona zejména:

  • rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy,
  • schvaluje vnitřní předpisy AMU a fakult (v tomto případě na základě návrhu akademického senátu fakulty),
  • schvaluje rozpočet a střednědobý výhled AMU a kontroluje využívání finančních prostředků,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření předložené rektorem,
  • dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů umělecké rady, členů rady pro vnitřní hodnocení, členů disciplinární komise. Dále se podílí na obsazování míst v Etické komisy AMU či Environmentálním panelu,
  • usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, vyjadřuje se k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory,
  • vydává souhlas s návrhem rektora na odvolání děkana fakulty a další.