Environmentální panel AMU

Environmentální den na AMU

24. 9. 2021, 16:00 - 22:00

Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, Praha 1

Více

Environmentální panel vznikl na popud senátora AMU, pedagoga FAMU (CAS) Martina Blažíčka, jehož iniciativu výrazně podpořili studenti všech fakult, díky čemuž byl panel ustanoven. Hlavní úlohou panelu je doporučovat řešení směřující k trvalé udržitelnosti a otevírat témata k diskusi.

Statement Environmentálního panelu Akademie múzických umění v Praze

S důsledky klimatické krize se budeme po celý svůj život potýkat nejen my, ale i naše budoucí generace. Dřív nebo později budeme muset přijmout změny fungování naší společnosti. Ty se nevyhnou ani oblasti vizuálního umění, divadla, hudby a audiovize. Považujeme proto za zásadní tuto skutečnost dále nepřehlížet a podniknout kroky vedoucí k potřebné změně.

Akademie múzických umění v Praze je veřejná vysoká škola. Jejím posláním je nejenom vzdělávat studenty a studentky a zabývat se oborovým výzkumem, ale také starat se o rozvoj a kultivaci veřejné debaty a aktivně se zapojovat do hledání řešení společenských problémů. Environmentální panel AMU je jedním z prostředků, jak tuto roli naplňovat.

Environmentální panel funguje jako poradní orgán rektora a Akademického senátu AMU. Jeho úkolem je všímat si průsečíků, ve kterých se protínají hodnoty environmentální udržitelnosti a spravedlnosti s působením veřejné vzdělávací instituce, a to jak v rovině idejí, tak i v praxi.

Aby mohla být AMU nositelkou těchto hodnot, rozhodl se Environmentální panel pro sérii konkrétních kroků. Tím prvním je koordinace kompletního ekologického auditu budov a vnitřních procesů AMU. Audit poskytne vedení školy i akademické obci data o tom, které oblasti provozu instituce bychom měli přehodnotit, napravit a změnit. O návrzích, jež z něj vyvstanou, budeme debatovat a rozhodovat s akademickou obcí na všech úrovních - od zaměstnanců a zaměstnankyň přes akademické pracovníky a pracovnice až po studenty a studentky.

Druhým krokem je spolupráce se širší odbornou veřejností a samosprávou. Naší vizí je udělat z AMU prototyp udržitelné vysoké školy, jenž by sloužil jako příklad nejen dalším vysokým školám, ale i jiným veřejným institucím. Zde vidíme možnost více propojit naše snahy s aktivitami úředníků a úřednic, firem i nevládních organizací, které naše vize sdílejí.

Environmentální panel má kromě toho také důležitou symbolickou funkci - samotnou svou existencí upozorňuje na klimatickou krizi a na problémy našeho přístupu k životnímu prostředí. Stejně tak je i pojítkem mezi jednotlivými fakultami AMU, které díky němu mohou sdílet své znalosti, navzájem se v této oblasti podporovat a rovněž přinášet různé úhly pohledů vycházející z jejich profesního zacílení.

Ambicí Environmentálního panelu je v konečném důsledku prosazovat dlouhodobé změny v širším měřítku. AMU bude v tomto přístupu proaktivní i směrem k české a mezinárodní veřejnosti, například pořádáním symposií či přednášek, jež budou otevřené co nejširšímu publiku.


Kontakt: Mgr. Klára Banotová, tajemnice EP, klara.banotova@amu.cz

Zástupci Environmentálního panelu AMU
Odborný garant a člen panelu: Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Předseda: Mgr. Lukáš Likavčan
Místopředsedkyně: Marta Hermannová

Členové:
BcA. Matouš Bičák
MgA., Mgr. Marta Ljubková
Anežka Matoušková
MgA. Jan Trojan, Ph.D.

Výnos 07_2020_Jednací řád Environmentálního panelu AMU.pdf

Vyjádření nesouhlasu se zničením parku na Smetanově nábřeží a kácením stromů v rámci revitalizace tzv. Anenského trojúhelníku


.