Jednací řád Environmentálního panelu AMU ke stažení (pdf)


JEDNACÍ ŘÁD ENVIRONMENTÁLNÍHO PANELU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Článek 1 Obecné zásady
(1)    Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“) považuje otázku environmentální udržitelnosti za klíčový problém, se kterým se bude AMU i celá společnost muset v budoucnu vyrovnávat a uvědomuje si svou roli vzdělávací instituce nepřímo ovlivňující budoucí podoby environmentální politiky prostřednictvím svého pedagogického působení.  
(2)    S ohledem na výše uvedené a v souladu s usnesením Akademického senátu AMU ze dne 16. 10. 2019, ustavuji Environmentální panel Akademie múzických umění v Praze (dále jen „Panel“) jako poradní orgán rektora a akademického senátu AMU (dále jen „AS AMU“).  

Článek 2 Složení Panelu
(1)    Panel má 7 členů, jejichž funkční období činí 3 roky.  
(2)    Členy Panelu jmenuje a odvolává rektor. Při výběru navrhovaných osob se přihlíží k jejich bezúhonnosti, k jejich morální autoritě a zkušenosti z působení v rámci akademické obce vysoké školy. 
(3)    Rektor jmenuje:

 • a)  jednoho člena Panelu, z osob, které nejsou v pracovním poměru k AMU,  
 • b) tři členy Panelu z akademických pracovníků AMU, tj. 1 člena z každé z fakult AMU, na základě doporučení děkana každé z fakult AMU po předchozím kladném vyjádření akademického senátu příslušné fakulty AMU.
 • c) tři členy Panelu ze studentů AMU, tj. 1 člena z každé z fakult AMU, na základě doporučení děkana každé z fakult AMU po předchozím kladném vyjádření akademického senátu příslušné fakulty AMU.

(4)    Funkční období člena Panelu vzniká dnem, ke kterému byl do funkce jmenován.  
(5)    Funkční období člena Panelu zaniká:  

 • a) dnem, ke kterému uplyne funkční období,  
 • b) ztrátou způsobilosti k výkonu funkce, zejména dle odstavce 3 písm. a) až c),
 • c) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává své funkce, rektorovi,  
 • d) dnem, ke kterému byl rektorem odvolán,
 • e) úmrtím.

(6)    Dojde-li k zániku funkce člena Panelu před uplynutím příslušného funkčního období, je nový člen Panelu jmenován pouze na zbytek funkčního období původního člena.
(7)    Je-li se zřetelem na poměr některého člena Panelu k projednávané věci nebo osobám, jichž se věc týká, důvod se domnívat, že jeho zájmy jsou v rozporu se zájmy AMU a vnitřními předpisy a normami AMU, je člen Panelu povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na zasedání nebo v první odpovědi při jednání per rollam.
 
Článek 3 Předseda, jeho zástupce a tajemník Panelu
(1) Panel si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.  
(2)    Předseda Panelu:

 • a) svolává a řídí zasedání Panelu,
 • b) navrhuje program jednání Panelu,  
 • c) připravuje usnesení Panelu,
 • d) podepisuje dokumenty Panelu,  
 • e) je oprávněn vyžadovat podklady nutné pro činnost Panelu,  
 • f) je oprávněn vyžadovat spolupráci a posudky nutné pro činnost Panelu,
 • g) může přizvat k zasedání Panelu hosty,
 • h) řídí činnost tajemníka Panelu.

(3)    Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Není-li zvolen či přítomen předseda, ani místopředseda, vykonávaná činnosti dle odstavce 2 nejstarší člen Panelu.
(4)    Tajemník není členem Panelu, má však právo se účastnit jejích jednání. Výkonem funkce tajemníka pověří vybraného zaměstnance rektor. Tajemník vykonává administrativní a technické činnosti nutné pro činnost Panelu.

Článek 4 Zasedání Panelu
(1)    Panel se schází nejméně dvakrát ročně. Zasedání Panelu svolává předseda na žádost rektora, nebo předsedy AS AMU nebo z vlastního rozhodnutí.
(2)    Účast člena Panelu na zasedání je nezastupitelná.  
(3)    Rektor, prorektoři, kvestor, členové AS AMU se mohou účastnit jednání Panelu s hlasem poradním. Další osoby se mohou účastnit jednání, pokud jim toto právo dává tento řád nebo jim účast umožní Panel.
(4)    Zasedání Panelu jsou neveřejná, nerozhodne-li jeho předseda jinak.  
(5)    Panel je usnášeníschopný, je-li přítomna či jinak účastna (videohovor) nadpoloviční většina všech členů Panelu a vždy alespoň jeden člen z každé z fakult AMU.
(6)    Program jednání navrhuje předseda Panelu a o návrhu jsou členové informováni předem, nejpozději s pozvánkou na jednání. Podkladové materiály k jednání budou zaslány členům Panelu nejméně jeden týden před jednáním Panelu. Program jednání je schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat všichni členové Panelu.
(7)    K jednotlivým bodům programu se zpravidla koná rozprava. Předsedající uděluje členům Panelu slovo v pořadí, ve kterém se přihlásili. V časové tísni má právo stanovit řečnickou lhůtu, popřípadě diskusi ukončit, i když někteří přihlášení ještě nedostali slovo.  
(8)    O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje Panel hlasováním. Toto se může provádět aklamací nebo je tajné, pokud se Panel o této formě hlasování dohodne předem. Pokud by si jediný člen přál, aby hlasování bylo tajné, je mu vyhověno.
(9)    Ke schválení předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny zúčastněných členů Panelu.
(10)    Ze zasedání Panelu se pořizuje zápis. Zápis zasílá tajemník rektorovi a předsedovi AS AMU a v listinné podobě je evidován na sekretariátu rektora.
 
Článek 5 Jednání mimo zasedání (per rollam)
(1)    V odůvodněných případech může Panel na návrh předsedy rozhodovat mimo zasedání (hlasování o usnesení per rollam). Rozhodovat mimo zasedání nelze o přijetí zprávy o činnosti.  
(2)    Podklady včetně přesného návrhu usnesení, hlasovacího formuláře a lhůty pro vyjádření zašle předseda Panelu členům Panelu minimálně týden předem. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlas (ano/ne).
(3)    Lhůta pro vyjádření členů Panelu nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.
(4)    Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovili souhlas alespoň čtyři členové Panelu.
(5)    Součástí zápisu z nejbližšího zasedání Panelu je hlasovací protokol, ve kterém je uvedeno, kolik členů bylo pro návrh, proti návrhu, nebo se hlasování v určené lhůtě nezúčastnilo.  
(6)    Projeví-li s tímto způsobem hlasování ve lhůtě pro vyjádření nesouhlas alespoň jeden člen Panelu, nelze tímto způsobem hlasovat a musí být svoláno zasedání Panelu.

Článek 6 Práva a povinnosti Panelu
(1)    Panel alespoň dvakrát za akademický rok předkládá rektorovi a akademickému senátu AMU zprávu o své činnosti.
(2)    Zpráva o činnosti Panelu obsahuje zejména:

 • a) zhodnocení a analýzu stávající praxe v oblasti výuky, fungování, společenské odpovědnosti AMU z hlediska dopadu na životní prostředí,
 • b) případně návrh opatření, která budou perspektivně dopady AMU jako instituce na životní prostředí minimalizovat, a to i za cenu jejich finanční náročnosti,
 • c) návrhy opatření dle předchozího bodu musí obsahovat zhodnocení nezbytnosti změny původního stavu; zhodnocení dopadů předpokládané změny, včetně hospodářského  a finančního dopadu navrhovaného opatření na rozpočet AMU, či její součásti; dále zhodnocení dopadu na zaměstnance a studenty AMU.

(3)    Panel si může k přípravě zprávy o činnosti vyžádat spolupráci kteréhokoli zaměstnance nebo studenta AMU.  
(4)    Panel má právo si vyžádat k přípravě zprávy o činnosti odborné posudky. Posuzovatelé nesmějí být zainteresováni na dané věci. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků hradí AMU, v případě, že žádost o vypracování odborného posudku včetně nákladů na jeho vypracování, byla předem odsouhlasena rektorem.
(5)    Panel při výkonu své působnosti spolupracuje s ostatními orgány AMU, stálými poradními orgány rektora a orgány fakult či dalších součástí AMU.
(6)    Panel je oprávněn vyžádat si od orgánů uvedených v předchozím odstavci další podklady  k projednávanému podnětu, včetně jejich stanovisek, a vyjádření studentů nebo zaměstnanců AMU.

Článek 7 Závěrečná ustanovení
(1)    Tímto výnosem se ruší výnos rektora č. 5/2020.
(2)    Tento výnos nabývá platnosti podpisem a účinnosti dne 4. 9. 2020  
 
 

 


.