Statement Environmentálního panelu Akademie múzických umění v Praze


S důsledky klimatické krize se budeme po celý svůj život potýkat nejen my, ale i naše budoucí generace. Dřív nebo později budeme muset přijmout změny fungování naší společnosti. Ty se nevyhnou ani oblasti vizuálního umění, divadla, hudby a audiovize. Považujeme proto za zásadní tuto skutečnost dále nepřehlížet a podniknout kroky vedoucí k potřebné změně.

Akademie múzických umění v Praze je veřejná vysoká škola. Jejím posláním je nejenom vzdělávat studenty a studentky a zabývat se oborovým výzkumem, ale také starat se o rozvoj a kultivaci veřejné debaty a aktivně se zapojovat do hledání řešení společenských problémů. Environmentální panel AMU je jedním z prostředků, jak tuto roli naplňovat.

Environmentální panel funguje jako poradní orgán rektora a Akademického senátu AMU. Jeho úkolem je všímat si průsečíků, ve kterých se protínají hodnoty environmentální udržitelnosti a spravedlnosti s působením veřejné vzdělávací instituce, a to jak v rovině idejí, tak i v praxi.

Aby mohla být AMU nositelkou těchto hodnot, rozhodl se Environmentální panel pro sérii konkrétních kroků. Tím prvním je koordinace kompletního ekologického auditu budov a vnitřních procesů AMU. Audit poskytne vedení školy i akademické obci data o tom, které oblasti provozu instituce bychom měli přehodnotit, napravit a změnit. O návrzích, jež z něj vyvstanou, budeme debatovat a rozhodovat s akademickou obcí na všech úrovních - od zaměstnanců a zaměstnankyň přes akademické pracovníky a pracovnice až po studenty a studentky.

Druhým krokem je spolupráce se širší odbornou veřejností a samosprávou. Naší vizí je udělat z AMU prototyp udržitelné vysoké školy, jenž by sloužil jako příklad nejen dalším vysokým školám, ale i jiným veřejným institucím. Zde vidíme možnost více propojit naše snahy s aktivitami úředníků a úřednic, firem i nevládních organizací, které naše vize sdílejí.

Environmentální panel má kromě toho také důležitou symbolickou funkci - samotnou svou existencí upozorňuje na klimatickou krizi a na problémy našeho přístupu k životnímu prostředí. Stejně tak je i pojítkem mezi jednotlivými fakultami AMU, které díky němu mohou sdílet své znalosti, navzájem se v této oblasti podporovat a rovněž přinášet různé úhly pohledů vycházející z jejich profesního zacílení.

Ambicí Environmentálního panelu je v konečném důsledku prosazovat dlouhodobé změny v širším měřítku. AMU bude v tomto přístupu proaktivní i směrem k české a mezinárodní veřejnosti, například pořádáním symposií či přednášek, jež budou otevřené co nejširšímu publiku.