Tisková zpráva k rozhodnutí rektora AMU doc. Jana Hančila ve věci návrhu na odvolání děkana FAMU Mgr. Zdeňka Holého

Rektor AMU se rozhodl návrhu Akademického senátu FAMU na odvolání děkana FAMU Mgr. Zdeňka Holého nevyhovět a Mgr. Zdeňka Holého z funkce děkana FAMU neodvolat.

Rektor neshledal výtky týkající se výkonu pravomocí děkana a uvedené v návrhu AS FAMU na jeho odvolání za důvodné. Při posouzení návrhu AS FAMU na odvolání děkana FAMU rektor především vycházel z úvahy, že odvolání děkana je krajním řešením, které by mělo být podloženo jasným odkazem na prokazatelné závažné porušování zákona, vnitřních předpisů nebo dobrých mravů děkanem. Návrh AS FAMU navíc obsahuje většinou obecná tvrzení, která nejsou doložena konkrétními přesvědčivými argumenty. Mnohá obvinění jsou založena na chybném výkladu postavení AS FAMU ve vztahu k děkanovi; navrhovatelé jako pochybení uvádějí postupy, které jsou plně v pravomoci děkana. Rektor má právo s návrhem AS FAMU na odvolání děkana nesouhlasit a tomuto návrhu nevyhovět, pokud důvody pro odvolání děkana z funkce tak, jak byly popsány v návrhu AS FAMU, neshledává dostatečnými zejména proto, že z návrhu nevyplývá, že děkan závažným způsobem neplní své povinnosti a poškozuje zájem AMU a zájem FAMU.

Umělecká rada FAMU jako další z akademických orgánů fakulty ve svém stanovisku z 16. května 2018 rovněž považuje návrh na odvolání děkana „za nástroj, jenž by měl být uplatňován výjimečně, výlučně v kritických situacích, a měl by být věcně a detailně odůvodněn, což přítomný návrh sedmi senátorek a senátorů nečiní.“

Vědom si vážnosti situace rektor bezprostředně po seznámení s návrhem sedmi členů senátu inicioval proces mediace, jejímž záměrem bylo sblížení radikálně vyhrocených stanovisek AS FAMU na jedné straně a kolegia děkana FAMU na straně druhé. Spolu s předsedou AS AMU se zúčastnil čtyř jednání, dvou pouze se zástupci AS FAMU a dvou za účasti obou stran (signatářů návrhu i zástupců kolegia děkana FAMU). Tato jednání bohužel nevedla k úspěchu a stanoviska obou stran se smířit nepodařilo.

Odpovědností rektora je vytvářet podmínky, jež fakultám AMU umožní co nejlépe naplňovat jejich poslání, kterým je v případě FAMU vychovávat špičkové filmaře. Rektor je povinen dbát, aby nebyla narušena výuka v akreditovaných studijních programech a aby byla zachována kontinuita oborů. Odvoláním děkana a následným avizovaným odchodem vedoucích několika kateder by bylo ohroženo naplňování těchto základních zákonných funkcí FAMU.

Ke svému rozhodnutí rektor dále uvedl: „Věřím, že stále existuje prostor pro jednání, že nebyly využity všechny možnosti k vyřešení hlavních neuralgických bodů a k nastavení nového způsobu vzájemné komunikace akademických orgánů. Je třeba využít této krize jako příležitosti, dát si tu práci zkusit pochopit argumenty druhé strany a najít smír. Je nezbytné hledět do budoucna a ne se vracet do minulosti, neboť budoucí rozvoj FAMU je třeba stavět s ohledem na optimální řešení vycházející ze současné situace.“

Rektor si uvědomuje hluboké rozpory uvnitř akademické obce FAMU, bylo by ale velice neblahé trvat na radikálně vymezených pozicích. „V uměleckém prostředí mají lidé mnohdy tendenci vyjadřovat se metaforicky, přirovnáními, jež často zkratkovitě hyperbolizují reálný problém. Taková vyjádření posilují obraz nepřítele, radikalizují akademickou obec a jsou na překážku dialogu. Obě strany se v minulosti dopustily politováníhodných výroků. Jsem přesvědčen, že většině studentů i pedagogů na obou stranách jde primárně o fakultu a její rozvoj a jsou schopni překonat nedůvěru a osobní animosity ve prospěch celku. Toto rozhodnutí vytváří prostor pro jednání a vyzývá k nim, jakkoli mohou být složitá.“

V médiích bohužel během tohoto sporu vznikl zkreslený obraz fakulty. Přes všechny vnitřní rozpory a vážné, avšak řešitelné problémy, je FAMU vynikající výběrovou školou s velkým mezinárodním renomé a úspěchy, na níž ve všech oborech studují mimořádně nadaní a motivovaní studenti a působí špičkoví pedagogové a umělci; mnozí z nich ostatně vyjádřili potřebu zklidnění situace v Apelu k akademické obci FAMU ze dne 28.5. t.r. podepsaném 197 signatáři,  členy akademické obce FAMU i osobnostmi mimo ni. Rektor bezprostředně po oznámení svého rozhodnutí obnoví jednání s oběma stranami, aby podpořil pozitivní vývoj na fakultě a všemi dostupnými prostředky přispěl k její stabilizaci.

8. červen 2018

.